Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ


1. Αν η βάπτιση έχει τελεστεί στην Ελλάδα :

Δικαιολογητικά :

Πιστοποιητικό βάπτισης (βεβαίωση) από τον ιερέα που τέλεσε τη
βάπτιση.
Παράβολο χαρτοσήμου από τη Δ.Ο.Υ. αν η καταχώρηση γίνει μετά τις 90 ημέρες από την βάπτιση :

- αν η καταχώριση γίνει μετά τις 90 ημέρες και έως 180 ημέρες απαιτείται παράβολο 4.50 ευρώ +20% υπέρ Ο.Γ.Α. = 5.40 ευρώ πραγματικής αξίας,
Αν η καταχώριση γίνει μετά τις 180 ημέρες, απαιτείται παράβολο 13 ευρώ+20% υπέρ Ο.Γ.Α.=15.60 ευρώ πραγματικής αξίας. (άρθρ.49 Ν.344/76 όπως ισχύει)

Επίσης μπορεί η βάπτιση να καταχωριστεί με την προσκόμιση στην Υπηρεσία μας της έκθεσης βάπτισης του Ληξίαρχου του τόπου τέλεσης ή να αποσταλεί με αλληλογραφία.

Δηλώνεται από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο, εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, ή από συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού, ή τον ανάδοχο, ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.


2. Αν η βάπτιση έχει τελεστεί στο εξωτερικό :

2.1. Αν έχετε ληξιαρχική πράξη γέννησης από Ελληνικό Προξενείο :

Η βάπτιση καταχωρίζεται στο περιθώριο της ήδη συνταχθείσας προξενικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης και προσκομίζεται στην Υπηρεσία μας ή αποστέλλεται με αλληλογραφία.


2.2. Αν έχετε πιστοποιητικό βάπτισης από Εκκλησία :

Δικαιολογητικά :

- Πρωτότυπο πιστοποιητικό βάπτισης ή γέννησης-βάπτισης της Εκκλησίας
στα Ελληνικά,
- επικύρωση του πιστοποιητικού από την αντίστοιχη Εκκλησιαστική αρχή
στην Αθήνα,
- παράβολο χαρτοσήμου από τη Δ.Ο.Υ., αν η καταχώριση γίνει μετά τις 90 ημέρες από την βάπτιση :
- αν η καταχώριση γίνει μετά τις 90 ημέρες και έως 180 ημέρες απαιτείται παράβολο 4.50 ευρώ +20% υπέρ Ο.Γ.Α. = 5.40 ευρώ πραγματικής αξίας,
- αν η καταχώριση γίνει μετά τις 180 ημέρες, απαιτείται παράβολο 13 ευρώ+20% υπέρ Ο.Γ.Α.=15.60 ευρώ πραγματικής αξίας. (άρθρ.49 Ν.344/76 όπως ισχύει)

Δηλώνεται από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο, εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, ή από συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού, ή τον ανάδοχο, ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.


Εάν κατά την γέννηση έχει δοθεί όνομα διαφορετικό από της
βαπτίσεως (ονοματοδοσία), το κύριο όνομα του τέκνου δεν αλλάζει μετά την βάπτιση, διότι η ονοματοδοσία δεν ανακαλείται.
Η αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο με δικαστική απόφαση (αρ.13 και αρ.25 Ν.344/76 ).