Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

1. Αν η βάπτιση έχει τελεστεί στην Ελλάδα :

Δικαιολογητικά :
Πιστοποιητικό βάπτισης (βεβαίωση) από τον ιερέα που τέλεσε τη βάπτιση.
(Εάν η καταχώριση βάπτισης αφορά βάπτιση που έχει τελεστεί πριν από τις 27/4/13 απαιτείται παράβολο 13 ευρώ +20% υπέρ ΟΓΑ = 15.60 ευρώ πραγματικής αξίας (άρθρο 49 του Ν. 344/76 όπως ισχύει.)

Επίσης μπορεί η βάπτιση να καταχωριστεί με την προσκόμιση της έκθεσης βάπτισης του Ληξιάρχου του τόπου τέλεσης ή να αποσταλεί με αλληλογραφία.

Δηλώνεται από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, ή από συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού ή τον ανάδοχο, ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου

2. Αν η βάπτιση έχει τελεστεί στο εξωτερικό :

  2.1 Αν έχει ληξιαρχική πράξη γέννησης από Ελληνικό Προξενείο:
  Η βάπτιση καταχωρίζεται στο περιθώριο της ήδη συνταχθείσας προξενικής ληξιαρχική πράξης γέννησης και προσκομίζεται
  στην Υπηρεσία μας ή αποστέλλεται με αλληλογραφία.
  2.2 Αν έχει πιστοποιητικό βάπτισης από Εκκλησία:
  Δικαιολογητικά:
- Πρωτότυπο πιστοποιητικό βάπτισης ή γέννησης-βάπτισης της Εκκλησίας στα Ελληνικά
- Επικύρωση του πιστοποιητικού από την αντίστοιχη Εκκλησιαστική αρχή στην Αθήνα
- Εάν η καταχώριση βάπτισης αφορά βάπτιση που έχει τελεστεί πριν από τις 27/4/13 απαιτείται παράβολο 13 ευρώ+20% 
  υπέρ ΟΓΑ = 15.60 ευρώ πραγματικής αξίας (άρθρο 49 του Ν. 344/76 όπως  ισχύει.

- Δηλώνεται από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, ή από συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού
  ή τον ανάδοχο, ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του
  ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

3. Εάν κατά τη γέννηση έχει δοθεί όνομα διαφορετικό από της βαπτίσεως (ονοματοδοσία) το κύριο όνομα του τέκνου δεν αλλάζει μετά την βάπτιση, διότι η ονοματοδοσία δεν ανακαλείται. Η αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο με δικαστική απόφαση (άρθρο 13 και άρθρο 25 του Ν. 344/76).