Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Επιλογή των επτά (7) Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας
 • Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.» ΦΕΚ Α΄ 47, άρθρο 28
   
 • Αριθ. 27524/18.10.2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων» (ΦΕΚ Β΄ 2364 - ΑΔΑ: 6ΙΤ4465ΦΘΕ-ΘΤΟ)
   
 • Απόφαση – Προκήρυξη αριθ. 1ΣΑΔ/2015 για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ΑΔΑ: 6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ)
   
 • Έντυπο ΣΑΔ1 «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ»  
   
 • Παράρτημα Α΄ Προκήρυξης: Τίτλοι γλωσσομάθειας – τρόποι απόδειξης
   
 • Παράρτημα Β΄ Προκήρυξης: Βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 3 της αριθ. 27524/18.10.2015 Απόφασης για την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας – βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων υποβάλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει στις 11 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή