Τρίτη 23 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

 

 1. Το τακτικό προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων/Νομαρχιακών Διαμερισμάτων υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 257 ν.3852/2010; 
   
  Όχι, καθώς για το προσωπικό αυτό υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο άρθρο 201 παρ.4 ν.3852/2010, σύμφωνα με την οποία καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας Περιφέρειας, με την ίδια σχέση εργασίας.  
   
 2. Το τακτικό προσωπικό των ΚΕΠ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 257 ν.3852/2010;
   
  Όχι, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 257 ν.3852/2010, το προσωπικό αυτό μετατάσσεται αυτοδικαίως, από 1-1-2011, στο δήμο όπου λειτουργούσε το ΚΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2α, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 257.  
   
 3. Οι μόνιμοι υπάλληλοι που διανύουν τη δοκιμαστική υπηρεσία των δύο ετών υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 257 ν.3852/2010;
   
  Όχι, καθώς δεν αίρεται η υποχρέωση τήρησης της γενικής διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από το διορισμό του. Το προσωπικό αυτό καθίσταται αυτοδικαίως, από 1-1-2011, προσωπικό των Περιφερειών της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 255 ν.3852/2010.  
   
 4. Τι ισχύει για τους υπαλλήλους των Ν.Α. που είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες;
   
  Όπως αναφερόταν και στην Α.Π. οικ.33782/16-6-2010 εγκύκλιό μας, η παράγραφος 1 του άρθρου 257 ν. 3852/2010 αφορά και προσωπικό των Ν.Α. που είναι αποσπασμένο σε άλλες υπηρεσίες, βάσει κοινών ή ειδικών διατάξεων, αρκεί να υπάγεται οργανικά στην κρίσιμη υπηρεσία. Κατά τα λοιπά, η μετάταξη του προσωπικού είτε στο δήμο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 257, είτε στην Περιφέρεια, βάσει των διατάξεων του άρθρου 255, δεν συνεπάγεται διακοπή της απόσπασης, αλλά με τη λήξη της απόσπασης ο υπάλληλος επιστρέφει στην υπηρεσία στην οποία έχει εν τω μεταξύ μεταταγεί.  
   
 5. Τι ισχύει για τους υπαλλήλους των Ν.Α. που, ενώ κατά την 1η-1-2010 υπηρετούσαν σε υπηρεσιακές μονάδες των οποίων αρμοδιότητες απονέμονται (εν όλω ή εν μέρει) στους δήμους εν τω μεταξύ έχουν μεταταγεί σε άλλες υπηρεσίες; Τι γίνεται εάν κατά την 1η-1-2011 η μετάταξη δεν έχει μεν ολοκληρωθεί, αλλά εκκρεμεί μόνο η δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως;
   
  Επειδή η μετάταξη, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία, αναλύεται σε απόλυση και οιονεί διορισμό, το προσωπικό που έχει μεταταχθεί εν τω μεταξύ σε άλλες υπηρεσίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 257 ν.3852/2010. Επιπλέον, εάν η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά εκκρεμεί η δημοσίευση της μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αυτή θα πρέπει να δημοσιευθεί, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη, και στη συνέχεια θα ισχύσει κανονικά η μετάταξη.  
   
 6. Τι γίνεται με τη μετάταξη υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες Διαχείρισης Υδάτων;
   
  Οι εθελούσιες μετατάξεις του προσωπικού των υφιστάμενων Κρατικών Περιφερειών σε Περιφέρειες του Ν. 3852/2010, που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 256 παρ. 1, αφορούν μόνο στο προσωπικό που έχει ασκήσει αρμοδιότητες συναφείς με εκείνες που παρατίθενται στον Υποτομέα Διαχείρισης Υδάτων (άρθρο 186) και όχι για το σύνολο των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχουν μεταβιβαστεί στις Κρατικές Περιφέρειες και οι οποίες εξακολουθούν να ασκούνται από αυτές.  
   
 7. Οι υπάλληλοι της κρατικής περιφέρειας που έχουν μετακινηθεί στην οικεία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή έχουν αποσπαστεί σε κάποιο άλλο φορέα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης στο πλαίσιο παρ. 1 του άρθρου 256 του ν.3852/2010;
   
  Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων των κρατικών περιφερειών, των οποίων αρμοδιότητες απονέμονται στις αιρετές περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας βάσει των ρυθμίσεων του προγράμματος Καλλικράτης, μπορεί, με αίτησή του εντός της τιθέμενης από το νόμο προθεσμίας, να ζητήσει τη μετάταξή του στην αιρετή περιφέρεια της αντίστοιχης κατά τόπον αρμοδιότητας, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 256 του ν.3852/2010, ακόμη και στην περίπτωση που το προσωπικό αυτό ασκεί τα υπαλληλικά του καθήκοντα στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές των Περιφερειών ή ακόμη και στην περίπτωση που το προσωπικό αυτό είναι αποσπασμένο σε κάποιο άλλο φορέα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι προ της έκδοσης της απόφασης μετακίνησης στην οικεία ΕΔΑΠ ή της απόσπασης σε οποιοδήποτε φορέα υπηρετούσε (με απόφαση τοποθέτησης) σε οργανική μονάδα της κρατικής περιφέρειας της οποίας αρμοδιότητες απονέμονται στην αιρετή περιφέρεια. 
   
 8. Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάλληλος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης έχει διοριστεί/ μεταταγεί με δέσμευση δεκαετούς τουλάχιστον παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησής του και μετατάσσεται σε Δήμο κατά τις διατάξεις του άρθρου 257 του ν. 3852/2010; Εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωσή του;
   
  Ναι. Η υποχρέωση παραμονής για το υπόλοιπο των δέκα (10) τουλάχιστον ετών υφίσταται και στην περίπτωση που οι υπάλληλοι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετατάσσονται σε Δήμους σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.  
   
 9. Το τακτικό προσωπικό των Επαρχείων υπάγεται στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 257 ν.3852/2010;
   
  Ναι, καθώς και από τα Επαρχεία ασκούνται οι αρμοδιότητες κατ’ αναλογία με τις Ν.Α., ενώ από καμία διάταξη του «Καλλικράτη» δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία μετατάξεων για το προσωπικό αυτό. Ως εκ τούτου, και σε αυτή την περίπτωση θα ακολουθηθεί κατ’ αναλογία η διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 257 ν.3852/2010.  
   
 10. Οι ατομικοί φάκελοι των υπαλλήλων που έχουν αποσταλεί στις οικείες Περιφέρειες προκειμένου να εκδοθεί απόφαση μετάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257 παρ. 1α του ν. 3852/2010 πρέπει να επιστραφούν στις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων;
   
  Όχι, παραμένουν στην Έδρα της οικείας Περιφέρειας. Στη συνέχεια, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου οι ατομικοί φάκελοι των υπαλλήλων θα πρέπει να αποσταλούν στους δήμους στους οποίους μετατάσσονται οι υπάλληλοι. Αν στο μεταξύ υπάρχουν στοιχεία τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου (υπηρεσιακές μεταβολές, αναρρωτικές άδειες κ.λπ.), οι υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων θα πρέπει να αποστείλουν τα συμπληρωματικά στοιχεία του φακέλου στην Περιφέρεια, για να περιληφθούν στον ατομικό φάκελο.  
   
 11. Σε ποια υπηρεσία διαβιβάζονται τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να εκδοθεί απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τη μετάταξη των Νομαρχιακών υπαλλήλων σε δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 257 του ν. 3852/2010;
   
  Τα σχετικά δικαιολογητικά (ατομικός φάκελος, αίτηση υπαλλήλου, βεβαίωση οικείου Νομάρχη) αποστέλλονται στην έδρα της οικείας Περιφέρειας προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και να εκδοθεί απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τη μετάταξη των υπαλλήλων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στους δήμους.  
   
 12. Στο Εθνικό Τυπογραφείο θα σταλεί περίληψη ή ολόκληρη η απόφαση και θα πρέπει να γίνεται μνεία σε σχετικό ΚΑΕ για την δαπάνη της μισθοδοσίας;
   
  Θα σταλεί το σχέδιο της απόφασης όπως σας είχαμε αποστείλει με το αρίθμ.38541/12-07-2010 εγγράφου μας, στο οποίο και γίνεται μνεία των διατάξεων για τις πιστώσεις. 
   
 13. Οι βεβαιώσεις, για υπάλληλους ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 257 παρ.1 του ν.3852/2010, μπορούν να υπογραφούν από Αντινομάρχη , Έπαρχο ή προϊστάμενο του υπαλλήλου;
   
  Ναι, μπορούν, εφόσον τους έχει μεταβιβαστεί τέτοια αρμοδιότητα.  
   
 14. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, όταν υπάλληλοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για μετάταξη, θα πρέπει να εκδώσει απορριπτική απόφαση ή θα ενημερώσει εγγράφως το ενδιαφερόμενο υπάλληλο.
   
  Ο Γ.Γ.Περιφέρειας μπορεί είτε να ενημερώσει εγγράφως είτε να εκδώσει αρνητική αιτιολογημένη απόφαση.  
   
 15. Αν ο Νομάρχης δεν έχει εκδώσει σχετική βεβαίωση και κατά τον έλεγχο από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για μετάταξη υπαλλήλου, μπορεί να εκδώσει απόφαση για μετάταξη στον οικείο Δήμο;
   
  Ναι, εφόσον ο Γ.Γ. Περιφέρειας είναι αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης.  
   
 16. Τι γίνεται στην περίπτωση που μόνιμοι υπάλληλοι ΝΑ τελούσαν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με υποχρέωση να παραμείνουν κατά το τριπλάσιο της εκπαιδευτικής τους άδειας και μετατάσσονται σε Δήμο κατά τις διατάξεις του 3852/2010. Εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση τους;
   
  Ναι, η υποχρέωση παραμονής για το υπόλοιπο της άδειας υφίσταται και στην περίπτωση που οι υπάλληλοι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετατάσσονται σε Δήμους σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.  
   
 17. Ποιοι υπάλληλοι των ΤΥΔΚ μετατάσσονται στους Δήμους ;
   
  1. Όλο το τεχνικό και γεωτεχνικό προσωπικό (μηχανικοί όλων των κλάδων, γεωλόγοι, εργοδηγοί κ.λπ.) 

  2. Οι δόκιμοι υπάλληλοι που διορίστηκαν μετά την 1.1.2010. 

  3. Υπάλληλοι που μετατάχτηκαν στις ΤΥΔΚ μετά την 1.1.2010.

  4. Υπάλληλοι για τους οποίους υπάρχει δέσμευση δεκαετούς παραμονής στην υπηρεσία μετατάσσονται όπως το ανωτέρω προσωπικό και συνεχίζει τη δεκαετή υπηρεσία στη νέα θέση.

  5. Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις ΤΥΔΚ την 1.1.2010, αλλά μετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά την 1.1.2010.

  Οι υπάλληλοι της ΤΥΔΚ Ν. Αιγαίου παραμένουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το άρθρο 258 παρ. 6 του ν. 3852/10.


   
 18. Οι δόκιμοι υπάλληλοι που υπηρετούσαν την 1η/1/2010 σε οργανικές μονάδες των Ν.Α., των οποίων αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στους Δήμους μετατάσσονται με τη διαδικασία της παρ. 2α του άρθρου 257 του ν. 3852/2010;
   
  Ναι. Οι δόκιμοι υπάλληλοι θα εκληφθούν ως μόνιμοι υπάλληλοι για τους σκοπούς του άρθρου 257 παρ. 2α του «Προγράμματος Καλλικράτης», ανεξαρτήτως εάν έχει συμπληρωθεί ή όχι η διετής δοκιμαστική υπηρεσία τους. Άλλωστε, πρόκειται για υποχρεωτικές μετατάξεις και όχι μετατάξεις κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου.  
   
 19. Τι γίνεται σε περίπτωση άσκησης παράλληλων καθηκόντων;
   
  Κρίσιμο στοιχείο στην περίπτωση αυτή για την υπαγωγή ή μη των υπαλλήλων στις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 257 του ν. 3852/2010 είναι τα κύρια καθήκοντα που αυτοί ασκούν. Δηλαδή, αν τα καθήκοντα αυτά τα ασκεί σε οργανική μονάδα της οποίας αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στους Δήμους.  
   
 20. Σε περίπτωση που σε μία Διεύθυνση Ν.Α. που ένα της Τμήμα ασκεί αρμοδιότητες που μεταφέρονται στο σύνολό τους στο Δήμο λειτουργεί Τμήμα Γραμματείας για τη λειτουργική υποστήριξη του έργου της, το προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Γραμματείας μετατάσσεται υποχρεωτικά στον οικείο Δήμο, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 257 του ν. 3852/2010;
   
  Όσοι υπάλληλοι της Γραμματείας εξυπηρετούν διακριτά και αποκλειστικά τμήμα του οποίου οι αρμοδιότητες μεταβιβάζονται στον οικείο Δήμο, τότε θα υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 257 παρ.2α ν.3852/2010. Το ίδιο θα ισχύσει και για λοιπές περιπτώσεις υποστηρικτικού προσωπικού (οδηγοί κ.λ.π.). Εάν, ωστόσο, το προσωπικό αυτό εξυπηρετεί και οργανικές μονάδες των οποίων οι αρμοδιότητες δεν μεταφέρονται εν όλω στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις της παρ.2β του άρθρου 257 ν.3852/2010.  
   
 21. Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και στο προσωπικό των κρατικών περιφερειών που είναι αποσπασμένο σε άλλους φορείς ή έχει μετακινηθεί στην οικεία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή; Η μετάταξη επιφέρει παύση της απόσπασης ή της μετακίνησης των υπαλλήλων;
   
  Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και στο αποσπασμένο σε άλλους φορείς προσωπικό των κρατικών περιφερειών, καθώς και στο προσωπικό που έχει μετακινηθεί στην οικεία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι το προσωπικό αυτό υπάγεται σε οργανικές μονάδες των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια. Η μετάταξη του προσωπικού αυτού, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 δεν επιφέρει παύση της απόσπασης ή της μετακίνησης, αλλά με την παρέλευση του χρονικού ορίου της απόσπασης ή της μετακίνησης ο αποσπασμένος ή ο μετακινηθείς υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει στην υπηρεσία στην οποία έχει εν τω μεταξύ μεταταχθεί.  
   
 22. Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά αποκλειστικά στο προσωπικό που υπηρετούσε την 1.1.2010 σε οργανικές μονάδες των κρατικών περιφερειών, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια ή και σε όσους διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 1.1.2010 και τοποθετήθηκαν στις μονάδες αυτές;
   
  Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και σε όσους διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 1.1.2010 και τοποθετήθηκαν στις οργανικές μονάδες των κρατικών περιφερειών των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια.  
   
 23. Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και στο προσωπικό που υπηρετούσε την 1.1.2010 στη γραμματεία της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Θησέας»;
   
  Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και σε όσους την 1.1.2010 ασκούσαν τα υπαλληλικά τους καθήκοντα αποκλειστικά ως μέλη της Γραμματείας της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Θησέας», εφόσον η Γραμματεία της Επιτροπής αυτής λειτουργούσε στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ή αυτοτελώς. Άλλως, λαμβάνεται υπόψη η οργανική μονάδα που υπηρετούσαν την 1.1.2010 οι υπάλληλοι - μέλη της εν λόγω Γραμματείας.  
   
 24. Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και στους δοκίμους υπαλλήλους που την 1.1.2010 υπηρετούσαν σε οργανικές μονάδες των κρατικών περιφερειών των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια;
   
  Εφόσον οι μετατάξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 είναι υποχρεωτικές, αφορούν και στους δοκίμους υπαλλήλους που την 1.1.2010 υπηρετούσαν σε οργανικές μονάδες των κρατικών περιφερειών των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια.  
   
 25. Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και στο προσωπικό που είναι τοποθετημένο στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας;
   
  Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά στο προσωπικό που είναι τοποθετημένο στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι το προσωπικό αυτό την 1.1.2010 υπηρετούσε σε οργανική μονάδα της κρατικής περιφέρειας, της οποίας οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στην αιρετή περιφέρεια.  
   
 26. Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και στους τέως Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων των Περιφερειών που την 1.1.2010 υπηρετούσαν στις θέσεις των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Περιφέρειας;
   
  Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 δεν αφορά στους τέως Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων των Περιφερειών, δεδομένου ότι κατά το κρίσιμο χρονικό σημείο ασκούσαν αρμοδιότητες όλων των θεματικών αντικειμένων της κρατικής Περιφέρειας και όχι μόνο αυτών που μεταφέρονται στην αιρετή Περιφέρεια.  
   
 27. Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και στους υπαλλήλους που έχουν δέσμευση πενταετούς παραμονής στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης των Περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 8 περ. α΄ ν.3870/2010, αλλά την 1.1.2010 υπηρετούσαν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια;
   
  Ναι, μπορούν, εφόσον τους έχει μεταβιβαστεί τέτοια αρμοδιότητα.  
  Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 δεν αφορά στους υπαλλήλους που έχουν δέσμευση πενταετούς παραμονής στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης των Περιφερειών σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 8 περ. α΄ ν.3870/2010 και την 1.1.2010 υπηρετούσαν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια.  
   
 28. Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και στους υπαλλήλους που μετά την 1.1.2010 τοποθετήθηκαν/μετακινήθηκαν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων υπηρεσιών των οποίων οι αρμοδιότητες δεν μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια, αλλά την 1.1.2010 υπηρετούσαν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στην αιρετή περιφέρεια;
   
  Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά σε όλους τους υπαλλήλους που την 1.1.2010 υπηρετούσαν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στην αιρετή περιφέρεια, ανεξάρτητα αν μετά την 1.1.2010 τοποθετήθηκαν/μετακινήθηκαν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων υπηρεσιών των οποίων οι αρμοδιότητες δεν μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια.  
   
 29. Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και στους υπαλλήλους που την 1.1.2010 ήταν τοποθετημένοι σε οργανικές μονάδες της κρατικής περιφέρειας των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια, αλλά παράλληλα ασκούσαν αρμοδιότητες σε υπηρεσίες της Περιφέρειας των οποίων οι αρμοδιότητες δεν μεταφέρονται στην αιρετή περιφέρεια;
   
  Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά στους υπαλλήλους που την 1.1.2010 ασκούσαν τα κύρια καθήκοντά τους σε υπηρεσίες της Περιφέρειας των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στην αιρετή περιφέρεια, ανεξάρτητα αν παράλληλα ασκούσαν και άλλα καθήκοντα.  
   
 30. Από πότε ξεκινά η προθεσμία για την υποβολή ανέκκλητης δήλωσης σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού καθεστώτος του προσωπικού των καταργούμενων ΝΑ που μεταφέρθηκε στους Δήμους;
   
  Η τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή της ανέκκλητης δήλωσης σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού καθεστώτος τους (άρθρο 4 του ν. 3513/2006) αρχίζει από την ημερομηνία μετάταξης των υπαλλήλων, εν προκειμένω από 1-1-2011.