Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

 

 1. Ποιες αρμοδιότητες του τομέα πολεοδομίας μεταφέρονται στους δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 ;
   
  Στους δήμους μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της πολεοδομίας των περιπτώσεων 11-17 και 19-24 της παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.  
   
 2. Ποιες αρμοδιότητες του τομέα της πρόνοιας μεταφέρονται στους δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 ;
   
  Στους δήμους μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της πρόνοιας των περιπτώσεων 9-13, 15-19 και 21-23 της παρ. 3Β του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.  
   
 3. Στις αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους δήμους της περίπτωσης 19 της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Διάταξη :Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄) και των σχετικών Κ.Υ.Α.) συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση άλλων τεχνικών επαγγελματικών αδειών (π.χ. ηλεκτρολόγων, υδραυλικών κ.λ.π.), πέραν αυτών που περιγράφονται στην ανωτέρω διάταξη ;
   
  Όχι, η διάταξη της περίπτωσης 19 της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 3852/10 αφορά μόνο τη χορήγηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών που σχετίζονται με την εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων.