Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
12/07/201228115Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών,
στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, και λοιπών αναγκών

Πίνακες για πάσης Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού
12/07/201228115Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, και λοιπών αναγκών
19/03/201211Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 για μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού – Διαδικασία έγκρισης από την τετραμελή εξ’ Υπουργών Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
24/10/201149Απόσπαση υπαλλήλων φορέων του δημοσίου που έχουν εκλεγεί σε δήμους, περιφέρειες και στα συμβούλια τους
13/05/201122897Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων στις Περιφέρειες