Τρίτη 23 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Αριθμός ΦΕΚ
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΑριθμός ΦΕΚΘΕΜΑ
22/04/201931025Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
22/04/201931026Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ηπείρου
22/04/201931027Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
22/03/201921206Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Κρήτης
22/03/201921203Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
22/03/201921205Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
22/03/201921204Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νότιου Αιγαίου
19/11/201865702Η΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 8310/15.3.2017 (ΑΔΑ: Ψ1Ξ3465ΧΘ7-Ζ16) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει
26/10/201859682Ε΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 10595/31.3.2017 Υπουργικής Απόφασης (Α∆Α: ΩΨΦΑ465ΧΘ7-363 «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συµβουλίων στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου», όπως ισχύει
26/10/201859681Ζ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 15334/10.5.2017 Υπουργικής Απόφασης (Α∆Α:ΩΡΑ3465ΧΘ7-0ΧΘ) «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συµβουλίων στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κρήτης, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων», όπως ισχύει
1 2 3 4 5 6   Επόμενη