Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση
 
1/4/2010

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ


 Έχει ήδη προωθηθεί για υπογραφή από τα υπόλοιπα μέλη της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει, σχέδιο απόφασης για την έγκριση σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α' Βαθμού της χώρας. Παρατίθεται πίνακας στον οποίο εμφανίζεται ανά Περιφέρεια ο αριθμός των εγκρίσεων που έχουν προωθηθεί.

Πίνακας ΟΤΑ Α΄ Βαθμού