Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση
 

 

 1. Τι πρέπει να κάνουν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το ΑΣΕΠ για την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου των ΟΤΑ α΄ βαθμού σε περίπτωση που δεν προβλέπονται στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ειδικότητες αντίστοιχες με τα σχετικά αιτήματα;
   
  Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται πράγματι για ανάγκες που δεν ανάγονται στο συνήθη κύκλο καθηκόντων του τακτικού προσωπικού των φορέων, προβαίνει στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης, στην οποία αιτιολογείται πλήρως και με σαφήνεια η αναγκαιότητα χορήγησης της σχετικής έγκρισης. Εάν ο Γενικός Γραμματέας κατά την επεξεργασία των υποβληθέντων σε αυτό στοιχείων διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων, δεν θα προωθεί τα σχετικά αιτήματα. Τα υπό προώθηση αιτήματα, συνοδευόμενα από την εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα πρέπει να διαβιβαστούν συγκεντρωτικά για όλους τους φορείς, και όχι μεμονωμένα, στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να αποφανθεί ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος από το ΑΣΕΠ, η σχετική βεβαίωση θα αποσταλεί απευθείας στην υπηρεσία μας, μαζί με όλο το σχετικό φάκελο του αιτήματος. Για όσες περιπτώσεις αιτημάτων δε δοθεί βεβαίωση από το ΑΣΕΠ, ο σχετικός φάκελος θα επιστραφεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για περαιτέρω ενημέρωση των φορέων αρμοδιότητάς της.  
   
 2. Τι πρέπει να κάνουν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το ΑΣΕΠ για την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου των ΟΤΑ α΄ βαθμού σε περίπτωση που προβλέπονται στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ειδικότητες αντίστοιχες με τα σχετικά αιτήματα;
   
  Στην περίπτωση που προβλέπονται στον οικείο Οργανισμό ειδικότητες αντίστοιχες με τα σχετικά αιτήματα, τότε με την εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να ζητηθεί παράλληλα από το ΑΣΕΠ να διατυπώσει πρόταση στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του ν.3812/2009 απόφασης, προκειμένου ο φορέας να μπορεί να συνάψει τις αιτούμενες συμβάσεις έργου, εφόσον εγκριθούν. Το ΑΣΕΠ, εφόσον συμφωνήσει, θα αποστείλει την πρότασή του στην υπηρεσία μας, για την προώθηση της ανωτέρω απόφασης.  
   
 3. Τι πρέπει να κάνουν οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ βαθμού για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου έως οκτώ μήνες ή έως ένα έτος;
   
  Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ βαθμού υποβάλλουν τα αιτήματά τους στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, συνοδευόμενα από:

   • Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα
   
  • Βεβαίωση ότι έχουν εγγραφεί (ή θα εγγραφούν) στον προϋπολογισμό της επιχείρησης οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί
   
  • Συμπληρωμένο τον πίνακα του παραρτήματος Β της αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3-1-2011 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου μας
   
 4. Τι ισχύει στην περίπτωση παράτασης ή ανανέωσης συμβάσεων ορισμένου χρόνου των επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄ βαθμού για τις ανάγκες χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση;
   
  Στην περίπτωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου έως ένα έτος για τις ανάγκες χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος/έργου (άρθρο 21 παρ.3 ν.2190/94), για την ανανέωση των συμβάσεων του υπάρχοντος προσωπικού δεν απαιτείται η χορήγηση της ανωτέρω έγκρισης.  
   
 5. Τι πρέπει να κάνουν οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ βαθμού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου;
   
  Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τα αιτήματά τους απευθείας στο ΑΣΕΠ, προκειμένου αυτό να αποφανθεί ότι δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία, συνοδευόμενα από:

  • Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός των προσώπων και το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το ποσό της αμοιβής και η κάλυψή τα από τον οικείο προϋπολογισμό, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αναδόχου και ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση του έργου
   
  • Συμπληρωμένο το παράρτημα Γ από την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου μας
   
  • Αντίγραφο του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών ή Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  
   
 6. Τι πρέπει να κάνουν το ΑΣΕΠ και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ βαθμού σε περίπτωση που δεν προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών ή Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ειδικότητες αντίστοιχες με τα σχετικά αιτήματα;
   
  Στην περίπτωση που δεν προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών ή Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις αιτούμενες, και το ΑΣΕΠ αποφανθεί ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες, προχωρεί σε αποδοχή του αιτήματος, αποστέλλοντας τη σχετική βεβαίωση απευθείας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον βέβαια κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, να προβεί στη χορήγηση της σχετικής έγκρισης. Για όσες περιπτώσεις αιτημάτων δε δοθεί βεβαίωση από το ΑΣΕΠ, ο σχετικός φάκελος θα επιστραφεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για περαιτέρω ενημέρωση των φορέων αρμοδιότητάς της.  
   
 7. Τι πρέπει να κάνουν το ΑΣΕΠ και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ βαθμού σε περίπτωση που προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών ή Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ειδικότητες αντίστοιχες με τα σχετικά αιτήματα;
   
  Στην περίπτωση που προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών ή Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις αιτούμενες, το ΑΣΕΠ καλείται να διατυπώσει πρόταση στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του ν.3812/2009 απόφασης. Το ΑΣΕΠ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του (www.asep.gr) την εισήγηση ή μη για την έκδοση της ως άνω απόφασης, προκειμένου η υπηρεσία μας να ενημερωθεί και να προβεί σε καταφατική περίπτωση στην έκδοση της απόφασης αυτής, η οποία εν συνεχεία θα αποσταλεί στον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να χορηγήσει την έγκριση στο φορέα.  
   
 8. Τι ισχύει για τις συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες έπειτα από την ισχύ του ν.3812/2009;
   
  Εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν.2190/94, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 εδαφ. ιε του ν.3812/2009, καθώς και από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να συνάπτονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 206 παρ.1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007).  
   
 9. Στην περ.β της παρ.4 του άρθρου 6 του ν.2527/97 υπάγονται οι γιατροί και νοσηλευτές των κοινωνικών δομών των επιχειρήσεων των ΟΤΑ;
   
  Ναι.  
    
 10. Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού (εφόσον απαιτείται η πρόβλεψη των θέσεων στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους), εάν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σύνταξη και δημοσίευση του νέου τους ΟΕΥ;
   
  Στην περίπτωση αυτή θα ληφθούν υπόψη οι θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προβλέπονταν στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ (Δήμων, Κοινοτήτων) από τους οποίους προήλθαν οι νέοι Δήμοι.
    
 11. Ποιο συλλογικό όργανο θα λάβει απόφαση για την αποστολή αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη σύμβασης έργου στην περίπτωση συγχωνευόμενων νομικών προσώπων;
   
  Εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχώνευσης των νομικών προσώπων, την απόφαση θα λάβουν τα διοικητικά συμβούλια των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, των οποίων ως γνωστόν η θητεία έχει παραταθεί. Το ίδιο θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων των ΟΤΑ, για την αποστολή των αιτημάτων τους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
    
 12. Ποιος είναι ο υπόχρεος για την πρόσληψη ναυαγοσωστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ.23/2000 όπως ισχύει; Ο δήμος ή ο ιδιώτης στον οποίο έχει εκμισθωθεί η παραλία;
   
  Υπόχρεος για την πρόσληψη ναυαγοσωστών σε κάθε περίπτωση παραμένει ο δήμος, ως ασκών αρμοδιότητα που συνάπτεται με την ασφάλεια και προστασία των λουομένων. Επομένως, οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ οφείλουν να αποστείλουν τα αιτήματά τους και για το προσωπικό αυτό. Το δε ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για την κάλυψη της ανωτέρω υποχρέωσης λαμβάνεται υπόψη από τον ΟΤΑ κατά το στάδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού ή της σύμβασης μίσθωσης (προκειμένης μίσθωσης με δημοπρασία ή απευθείας, αντίστοιχα), ούτως ώστε να διαμορφωθεί αναλόγως το μίσθωμα που θα καταβάλλεται από τις δραστηριοποιούμενες στη λουτρική εγκατάσταση επιχειρήσεις.
    
 13. Πώς προσλαμβάνονται οι υδρονομείς άρδευσης στους ΟΤΑ α΄ βαθμού;
   
  Από το άρθρο 58 παρ.5 του ψηφισθέντος σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις», ορίζεται ότι οι υδρονομείς άρδευσης εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 ν.3812/2009. Ως εκ τούτου, από την έναρξη ισχύος της διάταξης η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 211 του ν.3584/2007.
   Για το λόγο αυτό, οι εγκρίσεις που χορηγούνται από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν θα αφορούν υδρονομείς άρδευσης.