Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση
 
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
05/09/201723Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α’ 94)
08/11/201344937Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
06/03/20138920Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την πρόσληψη προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το έτος 2013
Παράρτημα Β
Παράρτημα Γ
15/02/20136315Προσλήψεις στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
12/07/201228115Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών,
στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, και λοιπών αναγκών

Πίνακες για πάσης Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού
30/05/201221762Εξαίρεση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών προσωπικού των ΟΤΑ από την αναστολή των διαδικασιών προσλήψεων λόγω βουλευτικών εκλογών
29/02/20127587Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με
αυτεπιστασία
 
30/11/201150599Εφαρμογή προγράμματος μερικής απασχόλησης ν.3250/2004 όπως ισχύει
24/10/201149Απόσπαση υπαλλήλων φορέων του δημοσίου που έχουν εκλεγεί σε δήμους, περιφέρειες και στα συμβούλια τους
24/02/20119089Προγραμματισμός προσλήψεων για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
1 2 3   Επόμενη