Τρίτη 23 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
31/12/201352510Άσκηση ενδίκων μέσων από τους ΟΤΑ
29/09/201020868Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα :http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
Εγκύκλιος 20868
07/09/201050410Κατάταξη προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ, κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης
30/01/2008Α.Π.:6197Μεταφορά προσωπικού αμιγούς δημοτικής επιχείρησης ραδιοφωνίας τηλεόρασης στον οικείο Δήμο.
06/07/200520Θέματα προσωπικού των ΟΤΑ που ρυθμίζονται με το ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23-2-2005).
1