Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
31/07/200750Τίτλοι υπηρεσιών και σφραγίδες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και των νπδδ και ιδρυμάτων αυτών.
27/07/200748Χαρακτήρας συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου για την ανάδειξη των μελών του προεδρείου και της δημαρχιακής επιτροπής (Γνωμοδότηση 234/ 2007 ΝΣΚ).
24/07/200747Ανεξαρτητοποίηση δημοτικών συμβούλων (Γνωμοδότηση 244/ 2007 ΝΣΚ).
14/06/200741Η κανονιστική αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).
21/02/200714Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
07/02/200711Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
17/01/20075Γνωστοποίηση των νέων διατάξεων του π.δ. 48/1999, όπως αυτό τροποποιείται με το π.δ. 12/2007.
12/01/20072507Έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών που έχουν ληφθεί μέχρι 31.12.2006.
18/12/200653Ορκωμοσία, εγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων, εκλογή και συγκρότηση συλλογικών οργάνων των νέων αρχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (νομαρχιακή περίοδος 1.1.2007- 31.12.2010).
08/12/200652Ορκωμοσία, εγκατάσταση και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ (δημοτική και κοινοτική περίοδος 1.1.2007- 31.12.2010).