Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Αριθμός ΦΕΚ
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΑριθμός ΦΕΚΘΕΜΑ
07/08/201329518Έννομο συμφέρον αιρετού για άσκηση προσφυγής κατά το άρθρο 227 του Ν. 3852/ 2010
16/11/200970560Β΄2394

Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2010 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»

30/07/200948165ΦΕΚ Β΄1690Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄931) για τον καθορισμό των προϋποθέσεων κατασκευής και λειτουργίας των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων
11/05/200928492ΦΕΚ Β΄931Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων
19/03/200817552Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
29/06/200736526Κανονισμός λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
1