Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
"Το Υπουργείο Εσωτερικών παρουσιάζει τα στοιχεία που αφορούν τη διοικητική διαίρεση της Χώρας. Αποτυπώνονται οι πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν στη δομή των ΟΤΑ πρώτου βαθμού μετά την ψήφιση του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006), του ν. 3448/2006 και τις μετονομασίες των Δήμων και των Κοινοτήτων, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και όλων των υπηρεσιών.

Ειδικότερα, οι βασικές αλλαγές μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα σημεία:
  • Στην αλλαγή της ονομασίας «δημοτικό διαμέρισμα» σε «τοπικό διαμέρισμα», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
  • Στην αναγραφή, πλέον, όλων των τοπικών διαμερισμάτων που ανήκουν σε κάθε Δήμο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
  • Στις μεταβολές οι οποίες επήλθαν σε Κοινότητες άνω των 4.000 κατοίκων που έγιναν πλέον Δήμοι.
  • Στη δημιουργία νέων Κοινοτήτων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 3448/2006.
  • Στις μετονομασίες Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 410/1995.
Περιλαμβάνεται επίσης ο πραγματικός πληθυσμός της Χώρας ανά Νομούς, Δήμους και Κοινότητες, καθώς και κατά Περιφέρειες, με βάση τη γενική απογραφή του πληθυσμού της Χώρας, την 18η Μαρτίου 2001, τα αποτελέσματα της οποίας κυρώθηκαν και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 715/Β΄/12.6.2002). "

Ο Υπουργός Εσωτερικών
Καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος


Σεπτέμβριος 2006