Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.


 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Τ.Α. - 2019

Συντομογραφίες:
Σ.Ερ.: Συχνή Ερώτηση
Π/Υ : Προϋπολογισμός
Π.Ο.Ε. : Προηγούμενα Οικονομικά Έτη
Α. Δ. : Αποκεντρωμένη Διοίκηση

 

 1. Σ. Ερ. από δήμους-ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η ορθή απεικόνιση των ΚΑΕ που αφορούν την υποκατηγορία εσόδων 131 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ»;

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για την ανάλυση του ΚΑ 131 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ», ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 38347/25.07.2018 κ.υ.α. παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 ήτοι:

  Η υποκατηγορία εσόδων 131 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

  131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων
  1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν2880/2001)
  1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες
  1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004)
  1315 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)
  1319 Λοιπά Ειδικά προγράμματα

  Ο Κ.Α. 1319 εμφανίζεται μόνο στο κύριο μέρος της κ.υ.α., καθώς εκ παραδρομής παραλείφθηκε η απεικόνιση αυτού από το παράρτημα 1, χωρίς τούτο να επηρεάζει την εγκυρότητα και την κανονιστική ισχύ της σχετικής κ.υ.α., καθώς οι δευτερεύοντες κανόνες δικαίου τίθενται με αυτή και δεν παράγονται από τα συνοδευτικά παραρτήματά της.
   
 2. Σ. Ερ. από Περιφέρειες- ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ποσό θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2019 για την κάλυψη δαπανών του διατροφικού επιδόματος;

  Απάντηση: Οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών του διατροφικού επιδόματος από 1/1/2019 θα καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ως εκ τούτου δεν θα εγγραφούν πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών.
   
 3. Σ. Ερ. από δήμους- ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα γίνει η εγγραφή για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων που αφορούν το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018;

  Απάντηση: Οι δήμοι δε θα εγγράψουν στον προϋπολογισμό τους τα ποσά καταβολής των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018, καθότι αυτά αποδίδονται μέσα στο οικονομικό έτος 2019 και η απόδοσή τους θα γίνει από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
   
 4. Σ.Ερ. από δήμους - ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποια ποσά πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 στους Κ.Α.Ε. «0715», και «0441»;

  Απάντηση: Στον Κ.Α.Ε 0715 «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)» και στον Κ.Α.Ε. 0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)» θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση τα ποσά που θα αποδοθούν για το οικονομικό έτος 2019, κατόπιν έκδοσης των σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών.