Τρίτη 23 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.


 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Τ.Α. - 2018

Συντομογραφίες:
Σ.Ερ.: Συχνή Ερώτηση
Π/Υ : Προϋπολογισμός
Π.Ο.Ε. : Προηγούμενα Οικονομικά Έτη
Α. Δ. : Αποκεντρωμένη Διοίκηση

 

 1. Σ. Ερ. Από δήμους και περιφέρειες - Ερώτηση: Στο άρθρο 3 παρ. Α1 της υπ΄αριθμ. 25595/26.07.2017 Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» αναφέρεται ότι οι πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους προϋπολογισμούς των Δήμων, ως έσοδα από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκαν κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 23976/2016 (Β΄ 2311) ΚΥΑ. Περαιτέρω, στο άρθρο 5 παρ. Α1 της υπ΄αριθμ. 25596.26.07.2017 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2018, αναφέρεται ότι οι πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους προϋπολογισμούς των Περιφερειών, ως έσοδα από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκαν κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 23977/2016 (Β΄ 2312) ΚΥΑ. Με βάση τα ανωτέρω πως θα γίνει ο υπολογισμός των σχετικών πιστώσεων που θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς των δήμων και περιφερειών έτους 2018;
   
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Oι πιστώσεις που θα εγγραφούν στους οικείους προϋπολογισμούς των δήμων και των περιφερειών ως έσοδα από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού των αναφερόμενων στην ανωτέρω σχετική Σ. Ερώτηση θα υπολογιστούν με τον τρόπο και τις αναγωγές στους μήνες και τα έτη που ορίζονται ρητά στις υπ΄αριθμ. 23976/2016 (Β΄ 2311) και 23977/2016 (Β΄ 2312) όμοιες Κ.Υ.Α και όχι με αναγωγές σε επόμενα έτη. 
   
 2. Σ. Ερ. Από δήμους - Ερώτηση: Με την υπ΄αριθμ. 25595/26.07.2017 Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» δεν παρέχονται οδηγίες για πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους προϋπολογισμούς των Δήμων, έτους 2018, από τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), τέλος διαφήμισης και φόρο ζύθου. Ποια είναι η πίστωση που θα πρέπει να εγγραφεί για το καθένα από τα ανωτέρω έσοδα;
   
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στον προϋπολογισμό των δήμων έτους 2018, επί του παρόντος δεν θα εγγραφούν πιστώσεις στους σχετικούς ΚΑΕ που αφορούν το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), τέλος διαφήμισης και φόρο ζύθου. Όποια ποσά αποδοθούν κατά το επόμενο οικονομικό έτος, θα εγγραφούν στον προϋπολογισμού των δήμων με αντίστοιχη αναμόρφωση".  
   
 3. Σ. Ερ. Από δήμους - Ερώτηση: Πως υπολογίζεται το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α.Ε 81 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ»;
   
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (π.δ 315/99) της 31.12.2017, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής και έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό 2018 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.