Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

 

 1. Πως αποδεικνύεται η εντοπιότητα στις διαγωνιστικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ ;
   
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4057/2012 (άρθρο ένατο) στις διαγωνιστικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ το κριτήριο εντοπιότητας συνδέεται με την ιδιότητα του μόνιμου κάτοικου και αποδεικνύεται με την βεβαίωση μόνιμης κατοικίας [σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α’)] και επομένως αποσυνδέεται από την ιδιότητα του δημότη ( σχετικό έγγραφο αριθμ. πρωτ. 14324/8-8-2012 του ΑΣΕΠ). Σε αυτή τη περίπτωση, δεν χορηγείται πιστοποιητικό εντοπιότητας, πρότυπο του οποίου είχε σταλεί στους δήμους με την υπ’ αριθμ. 44/24-9-2008 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας «Καθιέρωση ενιαίων προτύπων πιστοποιητικών Εθνικού Δημοτολογίου».
   
 2. Πως αποδεικνύεται η εντοπιότητα στις περιπτώσεις πρόσληψης ανέργων για την εκτέλεση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ;
   
  Στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης ανέργων για την εκτέλεση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (άρθρο 36 του ν. 4024/2011) μεταξύ των κριτηρίων που προβλέπονται για την επιλογή των ωφελουμένων στην ως άνω διαδικασία μοριοδοτείται και αυτό της εντοπιότητας για τους υποψηφίους που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας του Νομού, στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα και αποδεικνύεται, με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του οικείου Δήμου( σχετικό έγγραφο αριθμ. πρωτ. 14324/8-8-2012 του ΑΣΕΠ).
   
 3. Πως αποδεικνύεται η εντοπιότητα των εκπαιδευτικών;
   
  Εντοπιότητα λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96, «..εφόσον είναι δημότες Δήμου της περιοχής αυτής από διετίας… Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου δημάρχου από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του Δήμου από διετίας…». Κατόπιν αυτού στις περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις, θα πρέπει στο εξής να χορηγείται από τους Δήμους βεβαίωση του οικείου δημάρχου από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός είναι δημότης. 


   
<< επιστροφή