Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

 

 1. Ποιος είναι ο πίνακας που ενδείκνυται να συμπληρώνεται για την καταγραφή του εργατικού – τεχνικού προσωπικού που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4071/2012 ;
   
  O ενδεδειγμένος πίνακας που πρέπει να αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και να κοινοποιείται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (1. Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και 2. Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α) είναι (πατήστε εδώ).
   
 2. Ποιος είναι ο πίνακας που πρέπει να συμπληρώνεται για την καταγραφή του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών κατά τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.2, περ. ιε ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε ;
   
  Το πρότυπο του πίνακα που πρέπει να αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και μπορεί να κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι (πατήστε εδώ). Μπορείτε επίσης να το αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, στην ενότητα «Συμβάσεις» / Προσ. Έκτ. Ανάγκης»(http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/symbaseis-ergou/pea_tab.csp?tabId=5&lcmenuId=).
   
 3. Εφαρμογή Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου –
  Πώς θα εισάγω την εγκριτική απόφαση που αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.21489/27-6-2016 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ για τους ήδη απογεγραμμένους υπαλλήλους, προκειμένου να αποτυπώσω την εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 (παράταση / σύναψης ατομικών συμβάσεων που αφορούν στην καθαριότητα των κτιρίων και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ) .;

   
  Για τη μεταβολή ή καταγραφή της εγκριτικής απόφασης υπαλλήλων που είναι ήδη απογεγραμμένοι στην εφαρμογή, απαιτείται καταρχήν η διαγραφή τους και μετέπειτα η άμεση, εκ νέου, εισαγωγή τους στην εφαρμογή (σημ. υπάρχει δυνατότητα μαζικής εισαγωγής πολλαπλών υπαλλήλων μέσω αρχείου excel).
  Κατά τη διαγραφή των συγκεκριμένων υπαλλήλων, στο πεδίο «αιτιολογία» θα πρέπει να επιλεγεί «Λοιπές Περιπτώσεις» και κατά την επανα-εισαγωγή τους, ως αιτιολογία, «προσθήκη στο μητρώο υπάρχοντος υπαλλήλου». 
   
 4. Εγκύκλιος 18/25169/3.8.2016 για βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων και συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων
   

  4.1 Όταν ένας υπάλληλος προέρχεται από μετάταξη και η διαπιστωτική πράξη για τη βαθμολογική κατάταξή του έχει βγει από το φορέα προέλευσης, ποιος συμπληρώνει στον ΠΙΝΑΚΑ Α τα στοιχεία;

  Ο φορέας προέλευσης, ο οποίος και εξέδωσε την πράξη

  4.2 Όταν οι διαπιστωτικές πράξεις για τη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων είναι ατομικές, θα πρέπει να αποτυπωθούν όλες στον Πίνακα Α.;

  Ναι, πρέπει όλες να αποτυπωθούν.
  Εάν οι Α.Π έχουν συνεχόμενη αρίθμηση και είναι της ίδιας ημερομηνίας, θα πρέπει να αποτυπωθούν, σε μία γραμμή, ως εξής: 1-100/8-7-2016).
  Εάν έχουν εκδοθεί σε διαφορετικές ημερομηνίες ή οι αριθμοί δεν είναι συνεχόμενοι : Στην πρώτη γραμμή 1-35/1-7-2016, στη δεύτερη γραμμή 36-58/4-7-2016 και στην τρίτη γραμμή 59-100/8-7-2016 ή στην πρώτη γραμμή 1-35/1-7-2016, στη δεύτερη γραμμή 70-100/1-7-2016

  4.3 Στο συνημμένο αρχείο της εγκυκλίου με τίτλο «ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ» εμφανίζονται και επιχειρήσεις. Πρέπει και αυτές να αποστείλουν στοιχεία;

  OXI. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο (σελ.9) αλλά και όπως προκύπτει από τους παραλήπτες της (σελ.1), υπόχρεοι συμπλήρωσης και αποστολής του Πίνακα (Α) για τη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων είναι οι Δήμοι, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΟΤΑ, ιδρύματα ΟΤΑ και Σύνδεσμοι ΟΤΑ.

   
 5. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 29390/22-9-2016 έγγραφο περί αναζήτησης στοιχείων που αφορούν στις παρατάσεις συμβάσεων σύμφωνα με το αρ. 167 του Ν. 4099/2012
   
  5.1 Η συνολική δαπάνη που ζητείται αναφέρεται στο συνολικό ετήσιο κόστος των συμβάσεων που παρατήθηκαν ή μόνο στο επιπλέον κόστος που προκαλείται από την παράταση των συμβάσεων;

  Απάντηση: Η συνολική δαπάνη που ζητείται για τα έτη 2015 και 2016 αφορά στο κόστος που προκαλείται από την παράταση των συμβάσεων και όχι στο συνολικό κόστος των συμβάσεων (δηλ. δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην παράταση των συμβάσεων)

  5.2 Όσοι φορείς προέβησαν σε παράταση των συμβάσεων βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4366/2016 (κύρωση της από 24-12-2015 ΠΝΠ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 184/30-12-2015), σε ποια πεδία του ΠΙΝΑΚΑ 2 πρέπει να τις καταγράψουν;

  Απάντηση: Η από 24-12-2015 ΠΝΠ (Α’ 184/30-12-2015) που κυρώθηκε με το Ν. 4366/2016 όπως και ο Ν.4351/2015 (Α’ 164/4-12-2015) τροποποιούν το άρθρο 167 του Ν 4099/2012, παρατείνοντας τις συμβάσεις έως 31-12-2016. Συνεπώς όσες παρατάσεις συμβάσεων πραγματοποιήθηκαν βάσει της ΠΝΠ / Ν.4366/2016 εμπίπτουν στην περίπτωση (β) του πίνακα (γραμμές 4 και 5) και η δαπάνη που προκλήθηκε για το έτος 2016 θα πρέπει να καταχωρηθεί στη γραμμή 9, ενώ τυχόν δαπάνη προκληθείσα για το έτος 2015, στη γραμμή 8

  5.3 Στον αριθμό των ατόμων των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν βάσει του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και εκείνα τα άτομα των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν μέχρι μία ημερομηνία προγενέστερη της 31-12-2015;

  Απάντηση: Εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι συμβάσεις, καθώς από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει η δυνατότητα του φορέα να επιλέξει την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων, με απώτερο χρόνο την 31-12-2015 («…μπορούν να παρατείνονται μέχρι την 31.12.2015») 
   
 6. Εγχειρίδιο πρόσβασης στον ειδικό τόπο του ΥΠΕΣ για το Προσωπικό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (https://aftodioikisi.ypes.gr).
   
  • Για το εγχειρίδιο πρόσβασης, πατήστε εδώ

  ΠΡΟΣΟΧΗ : Την πρώτη φορά που θα καταχωρήσετε την ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση ενδέχεται να εμφανιστεί μήνυμα σχετικά με την ασφάλεια αυτής της τοποθεσίας Web. Ακολουθήστε τις οδηγίες του παραρτήματος του εγχειριδίου (πατήστε εδώ)