Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
24/08/201843897Γ΄ Κατανομή 28.000.000,00€ από τους ΚΑΠ 2018, σε όλους τους Δήμους, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείωνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
24/08/201843911Εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμήςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
23/08/201844038Κατανομή 2.895.942,80 € σε Δήμους από τους ΚΑΠ 2018, προς κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικών & καλλιτεχνικών γυμνασίων & λυκείωνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20/08/201843110Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
17/08/201842933Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δ. Πυλαίας Χορτιάτη, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13/08/201842266

Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
Υπόδειγμα 1
Υπόδειγμα 2
Υπόδειγμα 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13/08/201827Έλεγχος νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού και νομικών προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθ. 238 ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από άρθ. 131 ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
09/08/201841669Διαδικασία μετάταξης πρώην Δημοτικών Αστυνομικών από Καταστήματα Κράτησης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας ΔήμωνΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
08/08/201841568Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Η΄ κατανομή 2018
Χρηματική εντολή της Η΄ κατανομής 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
06/08/201844485Οδηγίες υποχρεωτικής αναμόρφωσης ΟΠΔ 2018 & διευκρινίσεις νέου συστήματος στοχοθεσίας & ελέγχου επίτευξης οικονομικών στόχων μέσω ΟΠΔ
Πίνακας Στοχοθεσίας Οικ. Στοιχείων Δήμων & ΝΠΔΔ
Πίνακας Στοχοθεσίας Οικ. Στοιχειών Περιφερειών
Πίνακας Στοχοθεσίας Οικ. Στοιχείων ΝΠΙΔ (Ροές)
Πίνακας Στοχοθεσίας Οικ. Στοιχείων ΝΠΙΔ (Δεδουλευμένα)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...   Επόμενη