Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
02/03/20185886Κατανομή ποσού ύψους 6.418.306,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2018 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Φεβρουάριο τρέχοντος έτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
01/03/20185652Κατανομή ποσού ύψους 113.885.674,49 € σε Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2018, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
23/02/20185293Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. οικ. 1940/2.02.2018 (Β΄ 310) υπουργικής απόφασης ‘Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 8440/2011 (Β΄318) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»’ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
23/02/201842275Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθµ. 271/2017 Γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του ΚράτουςΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
23/02/20185135Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμήςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
22/02/2018255Παράταση προθεσμίας παραγράφου 4 αρθ.25 ν.1599/1986ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
21/02/201808Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου με συμμετοχή προέδρου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου τοπικής κοινότηταςΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
20/02/20184748Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι  ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙI ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IΙI  ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20/02/20184744Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 3439/05-02-2018 (ΑΔΑ: Ω960465ΧΘ7-210) απόφασής μας σχετικά με την εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμήςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13/02/201807Εγκύκλιος 7/2018 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2017)ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...   Επόμενη