Κυριακή 26 Μαρτίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
17/02/201718Μερική Ανάκληση της υπ. αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
17/02/20178Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2016ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
13/02/20173305Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Β’ κατανομή έτους 2017
Χρηματική εντολή της Β΄ κατανομής έτους 2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
13/02/20173861Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
13/02/20173863Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Ι.Δ. του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Ν. Αττικής, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
13/02/20173862Ειδική Έγκριση Επιχορήγησης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
13/02/20173521Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
10/02/20173373Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Β΄ Κατανομή έτους 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
08/02/20172491Ενημέρωση σχετικά με οδηγίες συμπλήρωσης των Πρότυπων Τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων του ν.4412/2016 (Α’ 147)ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
08/02/20176Ανάρτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών των πινάκων αποτύπωσης του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών με μέγιστη διάρκεια σύμβασης τους δύο/τρεις μήνες καθώς και του εργατικού/τεχνικού προσωπικού για απασχόληση έως και 5 ημερομίσθια/ μήνα
MONTHS2_XX_XXXX
DAYS5_XX_XXXX
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   Επόμενη