Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
29/08/201626547Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2016 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΣΤ΄ Κατανομή έτους 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
29/08/201629712Κατανομή ποσού 35.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2016, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
29/08/201626799Κατανομή ποσού ύψους 110.856.647,56 € σε Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2016, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
26/08/201625788Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
26/08/201626544Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2016 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ε΄ Κατανομή έτους 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
26/08/201611656/241Τροποποίηση της με αριθμ. 24990/366/4.6.2015 ΚΥΑ με θέμα: Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016ΚΥΑ
25/08/201626576Χρηματική εντολή της Η΄ κατανομής έτους 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
25/08/201626575Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- Η΄ κατανομή έτους 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
24/08/201619Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων θεώρησης μελετών έργων και υπηρεσιών και των αντίστοιχων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών Ο.Τ.Α. Α` βαθμού, Συνδέσμων τους, ΝΠΔΔ, Ιδρυμάτων τους και ΔΕΥΑ ν. 1069/1980 και ν. 890/1979ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
12/08/201626044Γ΄ Κατανομή ποσού 25.000.000,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   Επόμενη