Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
27/07/201624438 Έκδοση ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2017
& Τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
22/07/201623977Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού περιφερειών, οικονομικού έτους 2017
ΦΕΚ-2312
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
22/07/201623976Παροχή οδηγιών κατάρτισης προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης
ΦΕΚ-2311
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
21/07/201623980Τροποποίηση Δημοτικού ΙδρύματοςΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
19/07/201623478Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2016 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Δ΄ Κατανομή έτους 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
18/07/201622685Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2016 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Γ΄ Κατανομή έτους 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
15/07/201616Καθορισμός ορίου προϋπολογισμού δαπάνης μελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α` βαθμού, των Συνδέσμων τους, των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία ύστερα από γνώμη τεχνικού συμβουλίουΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
12/07/201615Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
01. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
02. ΕΝΤΥΠΟ Ε1
03. ΒΕΒΑΙΩΣΗ
04. ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
12/07/201622874Τροποποίηση της υπ. αρ. 12546/3.6.2015 (ΑΔΑ: Ω7ΖΘ465ΦΘΕ-2ΝΔ) Απόφασης Συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις ΠεριφέρειεςΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
08/07/201622584Κατανομή ποσού ύψους 24.000.000,00 € στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   Επόμενη