Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΗμ/νία διενέργειας
06/10/20171206Περίληψη Προκήρυξης 02/2017 Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001217 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»07/11/2017
05/10/20171203 Απόφαση Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ» [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5001217], με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής07/11/2017
28/06/201721767Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια10/07/2017
13/06/201717866Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ04/07/2017
12/06/201719238Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο της αναβάθμισης του τηλεφωνικού κέντρου του Υπουργείου Εσωτερικών26/06/2017
03/03/20176930Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών και τόνερ, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) και Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)16/03/2017
23/01/20171290Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη Α.Π. 41616/13-12-2016 διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο της αναβάθμισης του τηλεφωνικού κέντρουτου Υπουργείου Εσωτερικών 25/01/2017
19/12/201641036Διευκρινίσεις σχετικά με την Α.Π.40033/12-12-2016 πρόχειρου διαγωνισμού11/01/2017
13/12/201641616Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο της αναβάθμισης του τηλεφωνικού κέντρου του Υπουργείου Εσωτερικών10/01/2017
12/12/201640033Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη «συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής (εξοπλισμός πληροφορικής και δικτυακές υποδομές) του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 31.12.2017»11/01/2017
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...   Επόμενη