Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 

Ν. 1329/1983 (Αναμόρφωση Αστικού Κώδικα)

Ν. 1649/1986 (Ανάκτηση Πατρικού Επωνύμου)

Ν. 2130/1993 (Τροποποίηση Ν.Δ. 2573/1953)

Ν. 2307/1995 (Τροποποίηση Ν.Δ. 2573/1953)

Ν. 3719/2008 (άρθρο 28)

Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης - Άρθρο 94 παρ. 6.26, 6.27)

Ν.Δ. 2573/1953 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 2130/1993
και Ν. 2307/1995)


Υ.Α. Φ. 42301/12167/1995 (ΦΕΚ 608Β΄/1995)

Υ.Α. Φ. 91400/2961/2001 (ΦΕΚ 193Β΄/ 2001)

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 65/1991 (Αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης
περί μεταβολής ονοματεπωνυμικών στοιχείων)


Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 170/2000 (Προσθήκη μοναχικού ονόματος μετά την κουρά)

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 469/2006 (Μη δυνατότητα εξελληνισμού κυρίου ονόματος
και πατρωνύμου πολιτογραφημένου αλλοδαπού)


Περί της Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ. 587/2012

Εγκύκλιος 14/Φ.97920/2544/6-3-2003 (Περί της αριθμ. 14/2003/3718/15-1-2003 ατομικής γνωμοδότησης του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου που αφορά Διατήρηση συζυγικού επωνύμου γυναικών εξαιτίας εσφαλμένης εκ παραδρομής εγγραφής στα δημοτολόγια με αυτό)

Εγκύκλιος 20/Φ.42301/13706/27-07-1995 περί πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου και πρόσληψης πατρωνύμου και μητρωνύμου