Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
Ν. 344/1976 -Άρθρο 14- (Περί Ληξιαρχικών Πράξεων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Πηγή: «ΝΟΜΟΣ Βάσεις Νομικών Δεδομένων», (τελευταία ενημέρωση Μάιος 2014)

Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων)

Π.Δ. 497/1991 (Κώδικας Δημοτολογίων)

Υ.Α. ΤΑΔΚ 638/2016 (Δημοτολογική εγγραφή Συμφώνων Συμβίωσης)

ΥΑ  Φ.42301/12168/1995 (ΦΕΚ 608Β΄/1995)

Απόφαση αρ. 9_2002 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης

Απόφαση υπ. αρ. 52_2002 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Π. Χ. περί μη αναγραφής σε πιστοποιητικά του τρόπου κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας

Απόφαση υπ. αρ. 143_2001 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Π. Χ. περί μη αναγραφής υιοθεσίας σε πιστοποιητικά

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 193/2015 (Περί διόρθωσης του στοιχείου ‘‘Χώρα γέννησης’’ στο Εθνικό Δημοτολόγιο)

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 676/1992 (Μεταδημότευση χωρίς την προϋπόθεση της διετούς κατοικίας)

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 73/1994 (Χορήγηση Πιστοποιητικών από Δημοτολόγιο - Αντίγραφα & Αποσπάσματα ΛΠ)

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 318/2002 (Συμπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων στις εγγραφές στο Δημοτολόγιο των προσώπων που γεννήθηκαν εκτός γάμου)

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 252/2003 (Μη επιτρεπτή η μεταφορά άγαμου ενηλίκου σε νέα μερίδα του ίδιου δήμου λόγω ενηλικίωσης)

Εγκύκλιος 13/2016 (Οδηγίες για δημοτολογική τακτοποίηση Συμφώνων Συμβίωσης)

Εγκύκλιος 14/Φ.97920/2544/6-3-2003 (Περί της αριθμ. 14/2003/3718/15-1-2003 ατομικής γνωμοδότησης του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου που αφορά Διατήρηση συζυγικού επωνύμου γυναικών εξαιτίας εσφαλμένης εκ παραδρομής εγγραφής στα δημοτολόγια με αυτό)

Εγκύκλιος 23/2008 (Εγχειρίδιο Λειτουργίας Δημοτολογίου)

Εγκύκλιος 43/2010 (Κατάρτιση νέου Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένωντων νέων δήμων που συστήνονται με το Ν. 3852/2010)

Εγκύκλιος 42/2011 (Συγχωνεύσεις οικογενειακών μερίδων μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη)

Εγκύκλιος 14/2011 (Τίτλοι υπηρεσιών και σφραγίδες των Δήμων, Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων αυτών)

Εγκύκλιος 7/2018 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2017)

Εγκύκλιος 8/2017 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2016)

Εγκύκλιος 8/2016 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2015)

Εγκύκλιος 9/2015 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας