Τρίτη 23 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 

 

 1. 13-08-2014 Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να εκδοθεί από το Δήμο μας άδεια γάμου σε αλλοδαπούς που κατοικούν στην Ελλάδα;
   
  Α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 391/1982, οι αλλοδαποί που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα μπορούν να ζητήσουν την έκδοση άδειας γάμου από το Δήμαρχο του Δήμου της συνήθους διαμονής τους, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα επίσημα - μεταφρασμένα και επικυρωμένα - δικαιολογητικά, δηλαδή α) απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησής τους και β) βεβαίωση από την οικεία προξενική ή άλλη αρμόδια αρχή της χώρας τους περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός.
  Τονίζουμε ότι, εφόσον εκ του συνόλου της βεβαίωσης περί μη κωλύματος γάμου που προσκομίζει ο μελλόνυμφος αλλοδαπός προκύπτει η δυνατότητα τέλεσης ή όχι γάμου, δεν θεωρείται απαραίτητο να αναγράφεται η λέξη «κώλυμα», καθώς ίσως δεν είναι γνωστή στο αλλοδαπό εσωτερικό δίκαιο.
  Ωστόσο στην περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του αλλοδαπού είναι στο εξωτερικό και αυτός δεν είναι εφοδιασμένος με έγκυρη, κατά το δίκαιο της χώρας του, άδεια γάμου, τότε αρμόδιος για την έκδοση της άδειας γάμου είναι ο Δήμος που ο αλλοδαπός έχει την απλή διαμονή του, ο οποίος ταυτίζεται με το Δήμο κατοικίας του Έλληνα μελλόνυμφου, προσκομίζοντας τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
  Επισημαίνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή δικαιολογητικών είναι η προσκόμιση από τον αλλοδαπό κάθε επίσημου στοιχείου (βίζας, άδειας παραμονής, διαβατηρίου κ.λπ.), από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός διαμένει νόμιμα στη χώρα μας.

  Β) Το Δελτίο Αιτήσαντος Ασύλου (ροζ κάρτα), σύμφωνα με όσα μας γνώρισε η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, επιτρέπει την παραμονή στην ελληνική επικράτεια μέχρι την ημερομηνία λήξης του.
  Έτσι, σε περίπτωση που έχετε αίτημα έκδοσης άδειας γάμου σε αλλοδαπό, κάτοχο Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου (ροζ κάρτα), ο οποίος σας προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ορθά επικυρωμένα και μεταφρασμένα), καθώς και βεβαίωση για τα περί της ταυτότητάς του στοιχεία, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση όπου έχει παραδώσει το διαβατήριό του, τότε νομιμοποιείστε να εκδώσετε αυτήν τη άδεια.
  Ευνόητο είναι ότι εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει διαβατήριο ή η Αστυνομική Διεύθυνση δεν πιστοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία, τότε δεν νομιμοποιείστε για την έκδοση άδειας γάμου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο Δήμος σας θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ότι ο εν λόγω - παρόλο που φέρεται διωκόμενος από τη χώρα προέλευσής του (καθεστώς αιτήσαντος ασύλου) - διατηρεί άριστες σχέσεις και επικοινωνία με την οικεία Πρεσβεία της χώρας του, προκειμένου να σας γνωρίσει εάν η συγκεκριμένη ροζ κάρτα χρήζει ανάκλησης.

  Γ) Τέλος, με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να εξετάζονται ως προς το νόμιμο της επικύρωσής τους τα δικαιολογητικά που προέρχονται από Πακιστάν, Νιγηρία, Γεωργία, Αρμενία. Όταν περιέρχονται στις υπηρεσίες σας δικαιολογητικά προερχόμενα από τις προαναφερθείσες χώρες, για τα οποία πιθανόν εγείρονται αμφιβολίες ως προς το νόμιμο τόσο της έκδοσης όσο και της επικύρωσής τους, θα πρέπει να επικοινωνείτε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΞ.
   
 2. 13-08-2014 Αλλοδαπή η οποία έχει απλή διαμονή στην Ελλάδα επιθυμεί να εκδώσουμε εμείς την άδεια γάμου. Κατά δήλωσή της διαμένει με το μέλλοντα Έλληνα σύζυγό της στην πατρική οικία του, χωρίς όμως να μπορεί να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό για τη διαμονή της. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην έκδοση της άδειας;
   
  Ναι, μπορείτε να εκδώσετε την άδεια γάμου, εφόσον η ενδιαφερόμενη έχει την απλή διαμονή της στο Δήμο σας και ο μέλλων σύζυγός της είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου σας. Η απλή διαμονή μπορεί να είναι και διαμονή σε ξενοδοχείο.
   
 3. 13-08-2014 Μπορούμε να δεχτούμε αίτηση για έκδοση άδειας γάμου και στη συνέχεια να προβούμε στην τέλεση του γάμου Αλβανού υπηκόου κατόχου ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής;
   
  Εάν η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής στην οποία αναφέρεστε επιτρέπει τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα, τότε ναι.
  Σε κάθε περίπτωση, για ζητήματα μετανάστευσης και νομιμότητας της διαμονής στη χώρα αλλοδαπών υπηκόων, μπορούν να σας πληροφορήσουν κατά λόγο αρμοδιότητας οι Διευθύνσεις Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
  Σχετικό, επίσης, είναι το με αρ. πρωτ. 9682/17.04.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Σύναψη γάμων μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και πολιτών της Ε.Ε. ή Ελλήνων», το οποίο είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο «Χρήσιμα Έγγραφα» της κατηγορίας «Έκδοση Άδειας Γάμου» (banner «Αστική & Δημοτική Κατάσταση», ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών).
   
 4. 13-08-2014 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 391/82, ο Δήμαρχος - με πάγια πράξη του - ορίζει μία τακτή ημέρα της εβδομάδας και ορισμένη ώρα έναρξης για την τέλεση των πολιτικών γάμων. Το ερώτημά μου είναι σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα από πολίτες για την κατ' εξαίρεση τέλεση πολιτικού γάμου άλλη ημέρα και ώρα από τις προκαθορισμένες και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, η υπηρεσία πρέπει να εκδίδει απόφαση Δημάρχου για την κάθε περίπτωση;
   
  Με το άρθρο 5 παρ.2 του ΠΔ 391/982 ορίζεται ότι σε κάθε Δήμο ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη μία (1) τακτή ημέρα της εβδομάδας και ορισμένη ώρα έναρξης για την τέλεση των γάμων. Η έννοια του πάγιου και μόνιμου χαρακτήρα δεν συμπορεύεται με τη μεταγενέστερη έκδοση πράξης παράλληλης ισχύος και διαφορετικού ή ειδικού ρυθμιστικού πεδίου για το αυτό αντικείμενο .Επίσης, ο νόμος ορίζει ειδικές περιπτώσεις κωλύματος (δείτε παρ. 3 άρθρου 6 του ίδιου νόμου) στις οποίες μπορεί ο γάμος να τελεστεί σε διαφορετικό χρόνο και χώρο από αυτόν που έχει οριστεί με την προαναφερθείσα πάγια πράξη και για αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται άδεια εισαγγελέα.
  Ως εκ τούτου δεν είναι σύννομη μια τέτοια απόφαση δημάρχου.
   
 5. 13-08-2014 Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση άδειας γάμου για αλλοδαπούς υπηκόους που ζουν μόνιμα σε κάποια χώρα του εξωτερικού και επισκέπτονται τη χώρα για τουρισμό;
   
  Δύο αλλοδαποί υπήκοοι που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό, έρχονται ως τουρίστες στην Ελλάδα και επιθυμούν να τελέσουν το γάμο τους στην Ελλάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγκυρη, κατά το δίκαιο της χώρας τους, άδεια γάμου.
  Εσείς δεν εκδίδετε άδεια γάμου, απλώς τελείτε το γάμο.
   
 6. 12-09-2014 Αλλοδαπή από Λευκορωσία έχει εισέλθει στην Ε.Ε. μέσω Λιθουανίας και σήμερα βρίσκεται στην Ελλάδα με VISA Λιθουανίας. Μπορούμε να της εκδώσουμε άδεια για να τελέσει πολιτικό γάμο στην Ελλάδα; 
   
  Για ζητήματα μετανάστευσης και νομιμότητας της διαμονής στη χώρα αλλοδαπών υπηκόων, μπορούν να σας πληροφορήσουν κατά λόγο αρμοδιότητας οι Διευθύνσεις Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
  Σχετικό, επίσης, είναι το με αρ. πρωτ. 9682/17.04.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Σύναψη γάμων μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και πολιτών της Ε.Ε. ή Ελλήνων», το οποίο είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο «Χρήσιμα Έγγραφα» της κατηγορίας «Έκδοση Άδειας Γάμου» (banner «Αστική & Δημοτική Κατάσταση», ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών).
   
 7. 12-09-2014 Άδεια γάμου Έλληνα με γυναίκα από Λευκορωσία. Εκδίδουμε άδεια γάμου και στην σύζυγο ή η βεβαίωση που μας προσκόμισε «ότι είναι άγαμη και μπορεί να συνάψει άλλο γάμο» επέχει θέση άδειας γάμου; 
   
  Εκδίδετε άδεια και για την αλλοδαπή, εφόσον ο μέλλων σύζυγός της είναι κάτοικος του Δήμου σας και εφόσον έχει τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος. 
   
 8. 12-09-2014 Για την τέλεση πολιτικού γάμου ανήλικης με ενήλικο, η συναίνεση των γονέων θα δηλωθεί στην αίτηση που θα κατατεθεί στην υπηρεσία μας, θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής τους αρμοδίως, ή απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 
   
  Απαιτείται δικαστική απόφαση, κατ’ άρθρο 1350 του Αστικού Κώδικα.
   
 9. 12-09-2014 Για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου, ένα από τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος είναι η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για ομογενή ή αλλογενή που έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας, μπορεί να αντικατασταθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης με πιστοποιητικό εγγραφής στα ελληνικά δημοτολόγια; 
   
  To απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντα την έκδοση άδειας γάμου, απαιτείται ως δικαιολογητικό προκειμένου να πιστοποιηθεί η ημεροχρονολογία γέννησής του (ημερομηνία και έτος γέννησης).
  Για όσα πρόσωπα δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης ή τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτή έρχονται σε αντίθεση με αυτά που αναγράφονται στην ταυτότητα του αιτούντα, υποβάλλεται πιστοποιητικό γέννησης από το δημοτολόγιο του οικείου δήμου, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία και το έτος γέννησης.
   
 10. 12-09-2014 Στην Υπηρεσία μας απευθύνθηκε αίτημα για τέλεση πολιτικού γάμου από υπήκοο Βουλγαρίας. Τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, εκτός του δελτίου ταυτότητας, το οποίο έχει λήξει από 23.9.2013. Μας επέδειξε ως εναλλακτική λύση το δίπλωμά του, το οποίο είναι εν ισχύ. Μπορούμε να τελέσουμε το γάμο; 
   
  Αφού είναι πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να τελέσει γάμο με ταυτότητα που έχει λατινικούς χαρακτήρες.
   
 11. 12-09-2014 Υπήκοος Κένυας καταθέτει στο Δήμο μας αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου. Αντί για την βεβαίωση του προξενείου του στην Ελλάδα, προσκομίζει πιστοποιητικό περί μη κωλύματος για τέλεση γάμου (όπου δεν αναφέρεται ο βαθμός γάμου) εκδιδόμενο από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κένυας, πρωτότυπο και μεταφρασμένο από έλληνα δικηγόρο. Το εν λόγω έγγραφο αλλά και το πιστοποιητικό γέννησης που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος δεν φέρουν επικύρωση από την ελληνική πρεσβεία στην Κένυα ούτε από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μπορούν να γίνουν δεκτά;  
   
  Αφού δεν έχουν επικύρωση από το ελληνικό προξενείο/πρεσβεία στην Κένυα ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δεν νομιμοποιείστε να τα παραλάβετε.
   
 12. 12-09-2014 Παρακαλώ να διευκρινιστεί εάν η άδεια γάμου εκδίδεται σε επτά (7) εργάσιμες ή ημερολογιακές ημέρες
   
  Στο άρθρο 3 του Π.Δ. 391/1982 ορίζεται ότι «…ο δήμαρχος οφείλει να αναμένει επί μία εβδομάδα από την ημέρα της κατάθεσης της σχετικής αίτησης την ενδεχόμενη καταγγελία, από τρίτους, της έλλειψης στο πρόσωπο του αιτούντος κάποιας θετικής προϋπόθεσης ή της ύπαρξης στο πρόσωπο του ίδιου ή στις σχέσεις του με αυτόν, με τον οποίο πρόκειται να τελέσει γάμο, ενός κωλύματος γάμου».
  Ως εκ τούτου, το επταήμερο είναι ημερολογιακό. Εάν για παράδειγμα σας κατέθεσαν αίτηση την 16η-12-2013, τότε το αργότερο που μπορείτε να εκδώσετε την άδεια γάμου είναι την 23η-12-2013.
   
 13. 12-09-2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Π.Δ. 391/1982, ο Δήμαρχος με πάγια πράξη του ορίζει μία τακτή ημέρα της εβδομάδας και ορισμένη ώρα έναρξης για την τέλεση των πολιτικών γάμων. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα από πολίτες για την κατ’ εξαίρεση τέλεση πολιτικού γάμου άλλη ημέρα και ώρα από τις προκαθορισμένες και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, η υπηρεσία πρέπει να εκδίδει απόφαση Δημάρχου για την κάθε περίπτωση;
   
  Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Π.Δ. 391/1982, σε κάθε Δήμο ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη μία (1) τακτή ημέρα της εβδομάδας και ορισμένη ώρα έναρξης για την τέλεση των γάμων.
  Η έννοια του πάγιου και μόνιμου χαρακτήρα δεν συμπορεύεται με τη μεταγενέστερη έκδοση πράξης παράλληλης ισχύος και διαφορετικού ή ειδικού ρυθμιστικού πεδίου για το ίδιο αντικείμενο.
  Επίσης, ο νόμος ορίζει ειδικές περιπτώσεις κωλύματος (δείτε άρθρο 6 παρ. 3 του ίδιου νόμου) στις οποίες μπορεί ο γάμος να τελεστεί σε διαφορετικό χρόνο και χώρο από αυτόν που έχει οριστεί με την πάγια πράξη και γι’ αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται άδεια εισαγγελέα.
  Ως εκ τούτου, δεν είναι σύννομη μια τέτοια απόφαση του Δημάρχου.
   
 14. 12-09-2014 Παρακαλώ να μας απαντήσετε εάν μπορούμε να εκδώσουμε άδεια πολιτικού γάμου σε υπήκοο Γεωργίας με δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, το οποίο έχει ημερομηνία λήξης 10.03.2014. 
   
  Εφόσον έχει νόμιμη διαμονή στη χώρα, νομιμοποιείστε να εκδώσετε άδεια γάμου.
  Για την έκδοση άδειας γάμου σε αιτούντες άσυλο (καθεστώς διεθνούς
  προστασίας) σχετικό είναι το με αρ. πρωτ. Φ.131360/9477/2012 έγγραφο, με το οποίο η υπηρεσία μας έχει ενημερώσει σχετικά το Δήμο σας και το οποίο θα βρείτε αναρτημένο στο σύνδεσμο «Χρήσιμα Έγγραφα» της κατηγορίας «Έκδοση Άδειας Γάμου» (banner «Αστική & Δημοτική Κατάσταση», ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών)
   
 15. 12-09-2014 Παρακαλώ ενημερώστε μας εάν μπορούμε να καταχωρήσουμε πράξη γάμου όταν ο ένας εκ των νεονύμφων είναι ανήλικος. Η άδεια γάμου εκδόθηκε από τη Μητρόπολη Χ, μετά από έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων της (γονέων) ενώπιον της Μητρόπολης και κατόπιν έγκρισης του Μητροπολίτη. 
   
  Μία από τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας γάμου είναι να έχουν συμπληρώσει οι μελλόνυμφοι το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που αυτοί είναι ανήλικοι, απαιτείται δικαστική άδεια. Ωστόσο στην υπό εξέταση περίπτωση η άδεια γάμου έχει εκδοθεί και ο γάμος έχει τελεσθεί. Εφόσον σας προσκομιστεί πιστοποιητικό γάμου, είστε υποχρεωμένος ως ληξίαρχος να συντάξετε ληξιαρχική πράξη γάμου.
  Το αν έχει ποινικές ευθύνες αυτός που εξέδωσε την άδεια γάμου είναι άλλο ζήτημα, το οποίο δεν σχετίζεται με τα καθήκοντα του ληξιάρχου ως προς την καταχώριση του γάμου. Ο ληξίαρχος υποχρεούται να διερευνά μόνο το υποστατό του γάμου, δηλαδή εάν ο γάμος τελέστηκε με τον τύπο (θρησκευτικό ή πολιτικό) που ορίζει το ελληνικό δίκαιο.
   
 16. 25-05-2016 Ζευγάρι παντρεύτηκε το έτος 1978 (θρησκευτικός γάμος) και φυσικά η σύζυγος φέρει στο αστυνομικό δελτίο ταυτότητας το επώνυμο του συζύγου της. Σήμερα επιθυμούν να τελέσουν και πολιτικό γάμο. Η άδεια γάμου της συζύγου με ποιο επώνυμο θα εκδοθεί; Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει θα πρέπει να αναφέρουν το επώνυμό της βάσει του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας;  
   
  Εφόσον δεν υπάρχει λύση του γάμου δε θα εκδοθεί νέα άδεια γάμου. Με την προσκόμιση της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου θα τελεστεί ο γάμος και με τον άλλο τύπο. Ούτως η άλλως, δεν θεωρείται ότι τελεί δεύτερο γάμο. Απλώς στην παλιά ληξιαρχική πράξη θα καταχωριστεί ότι τελέστηκε γάμος και με τον άλλο τύπο.
   

   (Τελευταία Ενημέρωση 25-05-2016)

  << επιστροφή