Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
 
 1. 20-08-2014 Χθες ενημερώθηκα από το γραφείο τελετών ότι υπήρξε γέννηση μωρού από μία ανήλικη μητέρα, αλβανικής υπηκοότητας στην περιοχή Χ, η οποία έγινε σε ένα εξωτερικό δωμάτιο του σπιτιού της. Το νεογνό δεν βρίσκεται στη ζωή, διότι σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του Νεκροτομείου Αθηνών διαπιστώθηκε ως αιτία θανάτου «βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις συμβατές με χειρισμό εξόδου νεογνού κατά τη διάρκεια τοκετού και επακόλουθης πτώσης εξ ιδίου ύψους».
  Επίσης με έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών δίνεται εντολή να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου.

  Παρακαλώ να μου γνωρίσετε εάν μπορώ να συντάξω ληξιαρχική πράξη θανάτου χωρίς να υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης..

   
  Πρέπει να συνταχθεί πρώτα ληξιαρχική πράξη γέννησης. Θα τη συντάξετε όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 344/1976.
  Στο άρθρο 21 του Ν. 344/1976 ορίζεται ότι:
  «1. Υπόχρεοι προς δήλωσιν των γεννήσεων είναι α) ο πατήρ, β) ο ιατρός γ) η μαία και δ) πας οιοσδήποτε παραστάς κατά τον τοκετόν.
  2. Η υποχρέωσις των κατά το παρόν άρθρον κατά τάξιν επομένων γεννάται μόνον ελλείποντος ή κωλυομένου προς δήλωσιν του προηγουμένου.
  3. Η δήλωσις δύναται να γίνει και υπό της μητρός ή αντιπροσώπου αυτής, έχοντος ειδικήν εντολήν δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου
  ».

  Στη συνέχεια θα συντάξετε και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, βάσει του ιατρικού πιστοποιητικού.
   
   
 2. 16-10-2014 Μπορούμε να εκδώσουμε άδεια ταφής χωρίς την παρέλευση 12ώρου;
   
  Άδεια ταφής πλέον δεν εκδίδεται. Συντάσσεται ληξιαρχική πράξη θανάτου, στην οποία αναγράφεται και ο τόπος όπου θα γίνει η ταφή. Έτσι, εφόσον σάς έχει δηλωθεί το γεγονός και έχετε πιστοποίηση ιατρού περί του συμβάντος του θανάτου, συντάσσετε ληξιαρχική πράξη θανάτου. 
   
   
 3. 16-10-2014 Για την καταχώριση ληξιαρχικής πράξης θανάτου με απόφαση δικαστηρίου:
  α) Είναι νόμιμο να καταχωρηθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου με δικαστική απόφαση Ειρηνοδικείου;
  β) Δεν αναφέρονται στη δικαστική απόφαση στοιχεία, όπως ενταφιασμός, τόπος ενταφιασμού, αιτία θανάτου, τόπος κατοικίας θανόντος, θεράπων ιατρός, ώρα θανάτου (κ.λπ.). Μπορούν να παραλειφθούν και να γίνει αναφορά μόνο στις παρατηρήσεις ή θα πρέπει να αναφέρονται στη σχετική δικαστική απόφαση;
  γ) Υπάρχει προθεσμία για τη δήλωση θανάτου με δικαστική απόφαση;
   
  α) Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 344/1975 «Ληξιαρχική πράξις συντάσσεται και περί γεγονότος γεννήσεως ή γάμου ή θανάτου, βεβαιουμένου διά τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, ως λαβόντος χώραν καθ’ ωρισμένον χρόνον, επί τη προσαγωγή προς τον ληξίαρχον αντιγράφου της αποφάσεως, νομίμως κεκυρωμένου». Συνεπώς, αφού ο νόμος το ορίζει, υποχρεούστε να τη συντάξετε.
  β) Όσα στοιχεία λείπουν από τη δικαστική απόφαση θα τα παραλείψετε.
  γ) Δεν υπάρχει προθεσμία για τη δήλωση ληξιαρχικής πράξης με δικαστική απόφαση.
   
   
   
 4. 16-10-2014 Μπορούν να χορηγηθούν σε δημοσιογράφο τοπικής εφημερίδας στοιχεία αποβιωσάντων για καταχώριση στην εφημερίδα (όπως ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, χρονολογία και τόπος γέννησης, τόπος διαμονής, χρόνος αποβίωσης ή ηλικία, κ.λπ.);
   
  Δείτε τη Γνωμοδότηση 3409/Φ. ΕΡΩΤ.83/28-11-2002 του Ν.Σ.Κ (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο–Χρήσιμα Έγγραφα → Ν.344/1976 → Θεσμικό Πλαίσιο - Γνωμοδοτήσεις).
  Σύμφωνα με αυτήν, «τα στοιχεία που θα συλλεγούν δεν θα εμπεριέχουν τον ονοματεπωνυμικό προσδιορισμό των θανόντων και η όλη διαδικασία θα συντελεστεί με επιτόπια επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο χώρο του ληξιαρχείου».
   
   
 5. 16-10-2014 Παρατηρήθηκε διαφορά στο επώνυμο αποβιωσάσης, ανάμεσα σε αυτό που αναγράφεται στην αστυνομική της ταυτότητα και σε αυτό που αναγράφεται στο Δημοτολόγιο.
   
  Η ληξιαρχική πράξη θανάτου συντάσσεται βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα. Εφόσον δεν υφίσταται θέμα ταυτοποίησης (υπάρχει στην αστυνομική ταυτότητα αριθμός δημοτολογίου που παραπέμπει στην θανούσα), θα διαγραφεί από το δημοτολόγιο βάσει της ληξιαρχικής πράξης θανάτου. 
   
   
 6. 16-10-2014 Η ημερομηνία που αναγράφεται στο πιστοποιητικό θανάτου είναι 25.11.2013 και η ώρα 11:00 π.μ. Δεν έχει καθορισθεί ακόμη η ημερομηνία της ταφής και φοβάμαι πως θα περάσει το 24ωρο. Παρακαλώ να με ενημερώσετε για το τι θα καταχωρήσω στην ημερομηνία και ώρα ταφής στη ληξιαρχική πράξη θανάτου.
   
  Αυτό που θα δηλώσουν οι υπόχρεοι. Δεν υπάρχει εκπρόθεσμο στο θάνατο. 
   
   
 7. 16-10-2014 Μετά την πάροδο του 24ώρου για τη δήλωση θανάτου συντάσσουμε ληξιαρχική πράξη; Πριν είχαμε παραγγελία από τον εισαγγελέα. Επιβολή προστίμου υπάρχει;
   
  Εφόσον δεν έχει προηγηθεί ταφή, συντάσσετε κανονικά την πράξη. Δεν υπάρχει πρόστιμο για την εκπρόθεσμη δήλωση θανάτου (ούτε υπήρχε ποτέ). 
   
   
 8. 16-10-2014 Αν ο θανών ή η θανούσα είναι χήρος/χήρα θα πρέπει να καταχωρούμε το όνομα του συζύγου;
   
  Αφού ο θανών/η θανούσα είναι χήρος/α δεν χρειάζεται να αναγράφονται τα στοιχεία του πεθαμένου συζύγου. Στο δημοτολόγιο ο πεθαμένος σύζυγος του χήρου/της χήρας έχει ήδη διαγραφεί. Ως εκ τούτου, δεν θα αναγράφετε στοιχεία συζύγου σε περιπτώσεις χηρείας. 
   
   
 9. 16-10-2014 Αν συμβεί θάνατος Έλληνα στο εξωτερικό και η ταφή του γίνει στην Ελλάδα, η άδεια ταφής από πού εκδίδεται; Η διαδικασία σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης θανάτου από έλληνα πρόξενο και από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών είναι πολύ χρονοβόρα. Πώς θα αντιμετωπισθεί αυτό το θέμα σχετικά με την ταφή του θανόντος;
   
  Δεν εκδίδεται πλέον ξεχωριστή άδεια ταφής. Θα πρέπει να αναγράφεται στη ληξιαρχική πράξη θανάτου ο τόπος και η ημερομηνία ταφής.
  Η αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη - ή η προξενική - πρέπει να μεταγραφεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο, όπως ορίζει ο νόμος.
   
   
   
 10. 16-10-2014 Πολλές φορές, οι συγγενείς προγραμματίζουν ενταφιασμό του νεκρού πριν την παρέλευση 12 ωρών από τον νομίμως πιστοποιούμενο θάνατο (άρθρο 2 Α.Ν. 445/1968). Ο ληξίαρχος έχει ευθύνη γι’ αυτό;
   
  Ο ληξίαρχος συντάσσει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, αφού του προσκομιστεί το ιατρικό πιστοποιητικό. Εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ιατρού, δεν έχετε ευθύνη για το εάν ο ενταφιασμός γίνει πριν την πάροδο 12ωρου.
   
   
 11. 16-10-2014 Παρακαλώ να με ενημερώσετε για την αποστολή στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου που δηλώθηκαν μετά την παρέλευση 24ωρου, προκειμένου να επιβληθεί πρόστιμο.
   
  Δεν προβλέπεται πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση θανάτου.
   
   
 12. 16-10-2014 Συνέβη θάνατος δημότισσάς μας στην Αυστρία. Η θανούσα μεταφέρθηκε σήμερα για ενταφιασμό στο Δήμο μας, χωρίς να έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου στο Προξενείο. Με τη μεταφορά της υπάρχει μόνο πιστοποιητικό θανάτου (και στα ελληνικά) από το εκεί νοσοκομείο. Τι κάνουμε;
   
  Πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, προκειμένου να μεταγραφεί η πράξη του προξένου, έτσι ώστε να γίνει νόμιμα η ταφή.
   
   
 13. 16-10-2014 Απεβίωσε αλλοδαπή στο Δήμο μας και δεν υπάρχει διαβατήριο ή άδεια παραμονής. Οι συγγενείς έχουν δηλώσει στην Αστυνομία απώλεια. Τι πρέπει να κάνω, εφόσον δεν μου δοθούν δημόσια έγγραφα πέραν του πιστοποιητικού θανάτου;
   
  Θα αναγράψετε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό θανάτου και θα κάνετε μνεία στις παρατηρήσεις α) ότι είναι αλλοδαπή και β) ότι έχει δηλωθεί απώλεια των εγγράφων της βάσει της δήλωσης στην Αστυνομία.
   
   
 14. 16-10-2014 Στα πιστοποιητικά θανάτου, όταν ο θάνατος επέρχεται στο σπίτι, ο ιατρός που πιστοποιεί το θάνατο κάνει το γνήσιο της υπογραφής από το Τμήμα Ασφαλείας ή το Κ.Ε.Π. Όταν η υπογραφή υπάρχει καταχωρημένη στο αρχείο μας, δεν τη ζητάμε ξανά. Έχει αλλάξει κάτι σε αυτό;
   
  Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όταν έχετε τις υπογραφές των ιατρών στο αρχείο σας, δεν τις ζητάτε ξανά.
   
   
 15. 16-10-2014 Στη ληξιαρχική πράξη αποβιώσαντος συνταξιούχου τι θα καταχωρίσουμε στο πεδίο επάγγελμα (π.χ. συνταξιούχος ή πρώην αμπελοκαλλιεργητής ή αμπελοκαλλιεργητής);
   
  Συνταξιούχος φυσικά. Τη χρονική στιγμή που απεβίωσε δεν ασκούσε κανένα επάγγελμα, ήταν συνταξιούχος.
   
   
 16. 16-10-2014 Σε ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου δεν είναι όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα από τον ιατρό. Υποχρεούμαι να συντάξω τη ληξιαρχική πράξη θανάτου ακόμη και με τα ελλιπή στοιχεία, αφού δεν τα γνωρίζω;
   
  Τη συντάσσετε βάσει του ιατρικού πιστοποιητικού και της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αποβιώσαντος.
   
   
 17. 16-10-2014 Παρατηρείται πολλές φορές στο πιστοποιητικό θανάτου να δηλώνεται η οικογενειακή κατάσταση του θανόντος εσφαλμένη ή να μην είναι γνωστή. Είναι δυνατόν να μη καταχωρείται η οικογενειακή κατάσταση στη ληξιαρχική πράξη θανάτου;
   
  Εφόσον σας δηλώνεται η οικογενειακή κατάσταση, θα την καταγράφετε. Η σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και η καταχώριση επί αυτών των διορθώσεων και των μεταβολών, γίνεται «επί τη δηλώσει του προς τούτο οριζομένου υπό του παρόντος νόμου προσώπου» (άρθρο 8 Ν. 344/1976). Αν έχει γίνει λάθος κατά τη δήλωση, θα διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 13 του ίδιου νόμου.
   
   
 18. 16-10-2014 Όταν δηλώνεται θάνατος και στην αστυνομική ταυτότητα του θανόντος αναγράφεται μόνο το έτος γέννησης, καταχωρίζεται ως ημερομηνία γέννησης η 01/01/…..(το έτος που αναφέρεται) ή συμπληρώνουμε την ημερομηνία βάσει του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που προσκομίζεται;
   
  Αφού σας προσκόμισαν και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, θα συντάξετε τη ληξιαρχική πράξη με την ημερομηνία γέννησης. Ούτως ή άλλως, η αστυνομική ταυτότητα εκδίδεται βάσει των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα δημοτολόγια.
   
   
 19. 16-10-2014 Πρόκειται να γίνει ενταφιασμός αλλοδαπού πολίτη το προσεχές Σάββατο. Σε επικοινωνία του γραφείου τελετών με το εδώ ληξιαρχείο αναφέρθηκε ότι ο θάνατος συνέβη πριν 2 μήνες (σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό). Χρειάζεται εισαγγελική εντολή για τη δήλωση του θανάτου;
   
  Όχι, δεν χρειάζεται εισαγγελική εντολή. Συντάσσετε την πράξη, βάσει του ιατρικού πιστοποιητικού. Δεν προβλέπεται (ούτε προβλεπόταν) καταβολή προστίμου στην εκπρόθεσμη δήλωση θανάτου.
   
   
 20. 16-10-2014 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης θανάτου στο ληξιαρχείο -δηλαδή μετά την παρέλευση 24 ωρών από την ώρα θανάτου- απαιτείται εντολή Ειρηνοδίκη ή Εισαγγελέα για να συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη;
   
  Όχι. Αφού δεν υπάρχει ενταφιασμός, συντάσσετε κανονικά την ληξιαρχική πράξη θανάτου.
   
   
 21. 16-10-2014 Σε περίπτωση δήλωσης θανάτου που δεν κατατίθεται ταυτότητα του θανόντος, καλυπτόμαστε με υπεύθυνη δήλωση συγγενών περί απώλειας της ταυτότητας ή πρέπει να γίνεται δήλωση απώλειας ταυτότητας στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα από τους συγγενείς.
   
  Εφόσον έχει χαθεί το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, οφείλουν οι συγγενείς να το δηλώσουν στην Αστυνομία. Αν σας προσκομίσουν τη βεβαίωση της Αστυνομίας περί της απώλειας, είστε κατοχυρωμένοι νομικά.
   
   


<< επιστροφή