Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
v
 
 1. 14-05-2014 Σε περίπτωση που θα πρέπει να καταχωρήσουμε ληξιαρχική πράξη σύμφωνα με δικαστική απόφαση, στην οποία αναφέρονται μόνο το ονοματεπώνυμο, ο τόπος που συνέβη το γεγονός και η ημερομηνία, με ποιον τρόπο θα προχωρήσουμε στην καταχώρηση της σχετικής ληξιαρχικής πράξης;
   
  Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 782 Κ.Πολ.Δ., η δικαστική απόφαση με την οποία βεβαιώνεται ένα γεγονός με σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη πρέπει να βεβαιώνει και κάθε άλλο στοιχείο που πρέπει κατά το νόμο να περιέχει η πράξη αυτή, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί κώλυμα για το ληξίαρχο η σύνταξη ληξιαρχικής πράξης δυνάμει δικαστικής απόφασης με ελλιπή στοιχεία.
   
 2. 20-08-2014 Επειδή ο ληξίαρχος της Δημοτικής Ενότητας Χ πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί, σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν το ληξιαρχείο της εν λόγω Δημοτικής Ενότητας, το οποίο απέχει 8 χλμ από την έδρα του Δήμου, μπορεί να συστεγαστεί και να λειτουργήσει αυτόνομα στην έδρα του Δήμου.
   
  Όχι, δεν μπορεί. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 344/1976, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μπορεί ληξιαρχική περιφέρεια να υποδιαιρείται σε περισσότερες ή περισσότερες να συμπτυχθούν σε μία.Συνεπώς, αν θέλετε να συμπτύξετε τις ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου σας θα πρέπει να εκδοθεί Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
   
 3. 12-09-2014 α) Όταν το σύστημα αλλάζει τόμο (στις 250 πράξεις), τότε ο τόμος είναι από 250 πράξεις και όχι από 250 φύλλα; Διότι π.χ. στην καταχώριση διαζυγίων έχουμε 2 φύλλα. β) Η αρίθμηση γίνεται από το ίδιο το σύστημα; γ) Η υπογραφή του ληξιάρχου υπάρχει στην κάθε καταχώριση;
   
  α) Το σύστημα αλλάζει τόμο όταν αριθμήσει 250 πράξεις.
  β) Η αρίθμηση γίνεται αυτόματα από το ίδιο το σύστημα.
  γ) H εκτυπωμένη ληξιαρχική πράξη που βάζετε στο αρχείο έχει την υπογραφή του ληξιάρχου.
   
 4. 12-09-2014 Τα Σαββατοκύριακα μέχρι ποια ώρα θα πρέπει να είναι ανοικτά τα ληξιαρχεία; Μπορούμε π.χ. για θάνατο που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου και η κηδεία θα γίνει την Κυριακή στις 11:00 να τον καταχωρήσουμε στις 7 ή στις 8 το βράδυ του Σαββάτου; Θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ωράριο λειτουργίας τους και, αν ναι, ποιος το καθορίζει;
   
  Είναι ζήτημα που άπτεται του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου σας.
   
 5. 12-09-2014 Παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε εάν είναι δυνατόν σε αντίγραφα (απόσπασμα) ληξιαρχικών πράξεων γάμων-θανάτων που τυπώνονται από την υπηρεσία μας να αναγράφεται "ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" προκειμένου να υπογράφει ο διαπιστευμένος χρήστης;
   
  Μέσα στα καθήκοντα του ληξιάρχου -που ορίζονται στο άρθρο 4 του ληξιαρχικού νόμου-είναι να εκδίδει και αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων. Οι διατάξεις αυτές είναι ειδικές και κατισχύουν των άλλων διατάξεων περί επικύρωσης αντιγράφων.
  Η υπογραφή του ληξιάρχου απαιτείται στα εκδιδόμενα αντίγραφα, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο η ληξιαρχική πράξη περιβάλλεται το κύρος δημοσίου εγγράφου, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύεται με τρόπο σαφή ότι η ληξιαρχική πράξη έχει συνταχθεί βάσει όσων δήλωσαν οι υπόχρεοι προς δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου, δηλαδή ότι είναι γνήσια. Ο νόμος δεν ορίζει ότι κάποιος τρίτος μπορεί να υπογράφει τα εκδιδόμενα αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων.
  Διαφορετική είναι η περίπτωση κατά την οποία εκδίδονται φωτοαντίγραφα ληξιαρχικής πράξης (η οποία φέρει υπογραφή ληξιάρχου και δηλούντων το γεγονός καθώς και σφραγίδα), τα οποία ωστόσο επικυρώνονται από τον αρμόδιο προς επικύρωση υπάλληλο, που απλώς βεβαιώνει το ακριβές αντίγραφο αυτού.
  Το εύλογο ερώτημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σε ποια δημόσια υπηρεσία θα χρησιμοποιούνται αυτά τα ακριβή φωτοαντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, καθώς πάντα απαιτούνται αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων ή αντίγραφα αυτών και όχι ακριβή φωτοαντίγραφα.
   
 6. 12-09-2014 Όταν σε ένα Δήμο δεν υπάρχουν συχνά γεννήσεις ή σύμφωνα συμβίωσης (συγκεκριμένα εμείς στο δήμο μας έχουμε μία γέννηση και δύο σύμφωνα συμβίωσης), σε ποιο σημείο θα υπογράψει ο Ειρηνοδίκης και ο ληξίαρχος κατά την επιθεώρηση, στην πίσω σελίδα της μίας και μοναδικής πράξης; Μπορεί να δεθεί σε βιβλίο μία πράξη, δεδομένου ότι ενδέχεται μέσα στα επόμενα έτη να μην σημειωθεί καμία γέννηση ή κανένα σύμφωνο συμβίωσης στο δήμο μας (όπως έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν επί πολλά έτη);
   
  Όσον αφορά στο κλείσιμο των βιβλίων ισχύουν όσα αναφέρονται στην αριθμ. 26 Εγκύκλιο «Περί επιθεώρησης ληξιαρχικών βιβλίων», η οποία έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους Δήμους της χώρας και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, στη διαδρομή «Αστική & Δημοτική Κατάσταση», σύνδεσμος «Θέματα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης», σύνδεσμος «Θεσμικό Πλαίσιο - Χρήσιμα Έγγραφα», σύνδεσμος «Ν. 344/1976 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): Ληξιαρχικές Πράξεις – Μεταβολές – Πρόστιμα & Διορθώσεις».
  Επισημαίνουμε ότι το Π.Δ. 943/1976 (344 Α΄) περί επιθεωρήσεως των ληξιαρχικών βιβλίων εξακολουθεί να ισχύει.
   
 7. 12-09-2014 Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 50273/13-12-13 έγγραφό σας, «μετά τη συμπλήρωση των 250 φύλλων, αριθμούνται και μονογράφονται από τον Ληξίαρχο και αφού…..». Η σφραγίδα και η μονογραφή του ληξιάρχου σε ποιο σημείο της σελίδας θα πρέπει να μπει; Πάνω αριστερά, πάνω δεξιά…. Σε ποιο σημείο;
   
  Αυτό δεν ορίζεται. Ούτε με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο οριζόταν. 
   
 8. 12-09-2014 Η βιβλιοδεσία θα γίνει όπως γινόταν με τα παλιά κλασικά βιβλία ή διαφορετικά; Τις λευκές σελίδες που υπάρχουν πίσω από τις πράξεις πρέπει να τις ακυρώσουμε ή παραμένουν λευκές;
   
  Η βιβλιοδεσία θα γίνει όπως γινότανε.
  Ωστόσο, αν ακυρώσετε τις πίσω λεύκες σελίδες, πρέπει να έχετε προβλέψει πού θα καταχωρούνται οι μεταβολές. Αν έχετε κάνει σχετική πρόβλεψη, τότε ακυρώστε τις.
   
 9. 12-09-2014 Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας και μετά από πόρισμα διενεργηθείσας ΕΔΕ (από στο οποίο προέκυψαν πειθαρχικά παραπτώματα), παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο η ληξίαρχος δημοτικής ενότητας του δήμου μας. Πώς μπορεί να γίνει αντικατάστασή της;
   
  Από το συνδυασμό του άρθρου 2 του Ν. 344/1976, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και από τα οριζόμενα στο Π.Δ. 943/1976 (344 Α΄) «περί επιθεωρήσεως ληξιαρχικών βιβλίων», προκύπτει ότι ο διοριζόμενος - με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης - ληξίαρχος μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του μόνο με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν διαπιστωθεί από τις αρχές που επιθεωρούν τα ληξιαρχεία και τους ληξιάρχους (δηλαδή τις εισαγγελικές αρχές) -κατόπιν εισηγήσεώς τους- ότι αυτός (ο ληξίαρχος) ασκούσε πλημμελώς τα καθήκοντα του.
  Περαιτέρω, και επειδή για τους ληξίαρχους οι οποίοι είναι δημοτικοί υπάλληλοι εφαρμόζεται το πειθαρχικό δίκαιο των δημοτικών υπαλλήλων, σας επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.
   
 10. 26-09-2014 Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν η σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης λόγω καταστροφής της αρχικής, την οποία προσκόμισε ο ενδιαφερόμενος εντός της προθεσμίας του ενός μηνός από την τελεσιδικία της, θεωρείται εκπρόθεσμη, εφόσον το γεγονός (η γέννηση) αφορά σε προηγούμενο έτος.
   
  Δεν είναι μεταβολή. Πρόκειται για σύνταξη ληξιαρχικής πράξης με δικαστική απόφαση.
  Για τη δήλωση με δικαστική απόφαση δεν προβλέπεται εκπρόθεσμο. Ως εκ τούτου δεν θεωρείται εκπρόθεσμη δήλωση.
   
 11. 26-09-2014 Σε ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων που έχουν συνταχθεί σε ληξιαρχικά βιβλία -πριν από την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος- και έχουν υποστεί μεταβολές (όπως προσβολή πατρότητας, αναγνώριση τέκνου εκτός γάμου κ.λπ.), νομιμοποιούμαστε να δίνουμε ακριβές αντίγραφο από το ληξιαρχικό βιβλίο ή θα πρέπει να εκδίδουμε μόνο αποσπάσματα από αυτές τις πράξεις;
   
  Δεδομένου ότι δεν έχει γίνει η ψηφιοποίηση όλων των παλαιών ληξιαρχικών πράξεων -ώστε να χορηγούμε αντίγραφο και απόσπασμα παλαιάς ληξιαρχικής πράξης από το πληροφοριακό σύστημα- θα χορηγείτε αντίγραφα και αποσπάσματα όπως θα τα χορηγούσατε πριν την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος.
   

 (Τελευταία Ενημέρωση 26-09-2014)

<< επιστροφή