Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
 
 1. 19-08-2014 Μπορώ να συντάξω τη ληξιαρχική πράξη γέννησης ενός παιδιού έχοντας: βεβαίωση παραμονής της μητέρας που φέρει φωτογραφία της, βεβαίωση από την πρεσβεία του Καζακστάν ότι έχει καταθέσει αίτηση για έκδοση διαβατηρίου, καθώς επίσης και πιστοποιητικό γέννησής της.
   
  Ναι, μπορείτε να τη συντάξετε.
   
 2. 19-08-2014 Σας παρακαλώ να μου διευκρινίσετε εάν υπάρχει προθεσμία για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης που βασίζεται σε απόφαση Δικαστηρίου.
   
  Εάν έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης με δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει προθεσμία δήλωσης του γεγονότος. Ούτε με τις προηγούμενες διατάξεις υπήρχε προθεσμία δήλωσης.
   
 3. 26-09-2014 Δηλώθηκε γέννηση από ανήλικη αλλοδαπή, η οποία έγινε σε δωμάτιο του σπιτιού της. Το νεογνό δεν βρίσκεται στη ζωή, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. xxxxx πιστοποιητικό θανάτου. Με το αριθμ. πρωτ. xxxxx έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών δίνεται εντολή για σύνταξη ληξιαρχικής πράξη θανάτου. Μπορούμε να συντάξουμε ληξιαρχική πράξη θανάτου χωρίς να υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης;
   
  Πρέπει να συνταχθεί πρώτα ληξιαρχική πράξη γέννησης. Θα τη συντάξετε σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 344/1976, όπως αυτό ισχύει μετά το Ν. 2130/1993.
  Στο άρθρο 21 του Ν. 344/1976 ορίζεται ότι:
  1. Υπόχρεοι προς δήλωσιν των γεννήσεων είναι: α) ο πατήρ, β) ο ιατρός, γ) η μαία και δ) πας οιοσδήποτε παραστάς κατά τον τοκετόν.
  2. Η υποχρέωσις των κατά το παρόν άρθρον κατά τάξιν επομένως γεννάται μόνον ελλείποντος ή κωλυομένου προς δήλωσιν του προηγουμένου.
  3. Η δήλωσις δύναται να γίνη και υπό της μητρός ή αντιπροσώπου αυτής έχοντος ειδικήν εντολήν δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου».
  Μετά θα συντάξετε και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου βάσει του ιατρικού πιστοποιητικού.
   
 4. 26-09-2014 Εκπρόθεσμες δηλώσεις γεννήσεων (πενταετίας, τριετίας, κ.λπ.) με ελλιπή στοιχεία, καταχωρούνται στο Π.Σ.ΛΗΠ; Για να εκδοθεί εκπρόθεσμη ληξιαρχική πράξη θανάτου χρειάζεται εισαγγελική παραγγελία; 

  Πλέον, μετά τις 8-5-2013, όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα (εκτός από τις εκθέσεις). Η εμπλοκή εισαγγελέα έχει καταργηθεί με τον N. 4144/2013.
  Επίσης, δεν εκδίδονται άδειες ταφής αλλά ληξιαρχικές πράξεις θανάτου στις οποίες αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία της ταφής.
   
 5. 26-09-2014 α) Μπορούμε να καταχωρίσουμε σε ληξιαρχική πράξη γέννησης αναγνώριση τέκνου με δύο συμβολαιογραφικές πράξεις, διότι είναι αδύνατη η ταυτόχρονη παρουσία των δύο γονέων στο συμβολαιογράφο (ο οποίος προτίθεται να συντάξει δύο πράξεις);
  β) Τέκνο που γεννήθηκε δύο μήνες μετά την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης διαζυγίου που είχε εκδοθεί προ τριετίας, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον πρώην σύζυγο ή θεωρείται τέκνο εκτός γάμου αφού η μητέρα δεν έχει τελέσει άλλο γάμο;
   
  α) Ο νόμος ορίζει ότι χρειάζεται και συναίνεση της μητέρας, η οποία παρέχεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου. Οι δηλώσεις της αναγνώρισης και της συναίνεσης γίνονται αυτοπροσώπως (1467 Αστικού Κώδικα).
  β) Ο γάμος λύνεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και όχι με τελεσίδικη απόφαση. Το παιδί που γεννήθηκε μέσα σε 300 ημέρες από την λύση του γάμου της μητέρας του (βλέπε αμετάκλητη δικαστική απόφαση) τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα το σύζυγο της μητέρας (άρθρο 1465 Αστικού Κώδικα).
   
 6. 26-09-2014 Έχουμε σε εκκρεμότητα δήλωση γέννησης παιδιού από πατέρα Αιγύπτιο και μητέρα Ελληνίδα. Ο γάμος έχει τελεστεί στο Δημαρχείο και έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γάμου με προσδιορισμό επωνύμου τέκνων διαφορετικό από αυτό που φέρουν ο γονείς,
  Ο προσδιορισμός επωνύμου τέκνων με βάση την ελληνική νομοθεσία είναι σωστός; Πρέπει να συντάξουμε την ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού με βάση τον συγκεκριμένο προσδιορισμό επωνύμου;
   
  Εφόσον ισχύει το ελληνικό δίκαιο -ως το δίκαιο της κοινής συνήθους διαμονής των γονέων και του τέκνου (άρθρο 18 Αστικού Κώδικα)- τότε το επώνυμο των τέκνων θα είναι ή του πατέρα ή της μητέρας (άρθρο 1505 Αστικού Κώδικα) ή ο συνδυασμό των δύο επωνύμων, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο συνθετικά.
   
 7. 26-09-2014 Σύζυγος υιοθέτησε τα δύο παιδιά της συζύγου του, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου. α) Θα γίνει μία ληξιαρχική δήλωση και για τα δύο παιδιά; β) Θα καταχωριστούν στο σύστημα ή στο χειρόγραφο βιβλίο γεννήσεων;
   
  Εάν τα παιδιά είναι ανήλικα, τότε θα συνταχθούν δύο ξεχωριστές ληξιαρχικές πράξεις γέννησης (άρθρο 20 Ν. 610 /1970). Θα καταχωριστούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, διότι πλέον όλες οι πράξεις καταχωρίζονται σε αυτό. Από τα παλαιά βιβλία θα διαγραφούν οι πράξεις γεννήσεών τους.
   
 8. 26-09-2014 Προκειμένου να καταχωρηθεί σε ληξιαρχική πράξη γέννησης αναγνώριση τέκνου γεννημένου εκτός γάμου, μπορεί να γίνει η αναγνώριση μόνο από πατέρα -επειδή η μητέρα δεν είναι στη ζωή για να συναινέσει- ή πρέπει να οριστεί επίτροπος για το παιδί, ο οποίος θα συναινέσει στην αναγνώριση;
   
  Ισχύει το άρθρο 1475 του Αστικού Κώδικα. Δεν χρειάζεται συναίνεση επιτρόπου. Η αναγνώριση γίνεται με μόνη τη δήλωση του πατέρα.
   
 9. 26-09-2014 Πρέπει να συμπληρώνεται η αποκτηθείσα ελληνική ιθαγένεια στο απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης;
   
  Οι μεταβολές καταχωρούνται στην οικεία ληξιαρχική πράξη. Π.χ. η λύση του γάμου (μεταβολή) στην ληξιαρχική πράξη γάμου. Το απόσπασμα περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές. Εφόσον έχετε καταχωρίσει τη μεταβολή στη ληξιαρχική πράξη, θα εμφανιστεί και στο απόσπασμα.
   
 10. 26-09-2014 Έλληνας γεννημένος στο εξωτερικό ζητάει πιστοποιητικό γέννησης για έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και, προσκομίζοντας βεβαίωση από το ΥΠ.ΕΞ. Κ.Ε.Π Αποδήμων Ελλήνων, δηλώνει τη μετονομασία της πόλης σε xxx.
  Προκειμένου να προβούμε στη μεταβολή των στοιχείων, πρέπει να μας προσκομίσει διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησής του ή μπορούμε να αρκεστούμε στη βεβαίωση του ΥΠ.ΕΞ. Κ.Ε.Π. Αποδήμων Ελλήνων;
   
  Διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης δεν μπορεί να γίνει, επειδή όταν αυτή συντάχθηκε ήταν σωστή. Μετέπειτα άλλαξε η ονομασία, οπότε με τη σχετική βεβαίωση του ΥΠ.ΕΞ. μπορείτε να προβείτε στην έκδοση πιστοποιητικού με τη νέα ονομασία.
  Σχετική η Εγκύκλιος 21 (Φ.104770/10830/07-07-2006) και η Γνωμοδότηση ΝΣΚ 228/2006 (αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο-Χρήσιμα Έγγραφα → Ν. 344/1976 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): Ληξιαρχικές Πράξεις – Μεταβολές – Πρόστιμα & Διορθώσεις).
   
 11. 26-09-2014 Για γυναίκα γεννηθείσα το 1951 δεν έχει καταχωρηθεί ποτέ ληξιαρχική πράξη γέννησης. Υπάρχει βεβαίωση του ιερέα για τη βάπτιση και πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσει η ενδιαφερόμενη προκειμένου να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης ;
   
  Εάν η ενδιαφερόμενη αιτείται να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησής της, αυτό θα γίνει δικαστικά, βάσει του άρθρου 782 Κ.Πολ.Δ.
  Σε κάθε περίπτωση, όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, οι έλληνες πολίτες προσκομίζουν (όταν τους ζητείται από τις υπηρεσίες) πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο εκδίδεται από το δημοτολόγιο και για τους έλληνες πολίτες είναι ισχυρότερο αποδεικτικά από μία ληξιαρχική πράξη γέννησης.
   
 12. 26-09-2014 Προσήλθε γυναίκα με πιστοποιητικό από το αρχείο του νοσοκομείου, σύμφωνα με το οποίο γέννησε τέκνο στις xx/xx/1997. Είναι επαρκές δικαιολογητικό για να συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού της, ή απαιτείται δικαστική απόφαση; 

  Εφόσον έχετε πιστοποιητικό του νοσοκομείου, δεν έχετε πρόβλημα να συντάξετε τη ληξιαρχική πράξη, παρακρατώντας το αντίστοιχο παράβολο για την εκπρόθεσμη δήλωση.
   
 13. 26-09-2014 Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 344/1976, «υπόχρεως προς δήλωσιν είναι ο δι’ αιτήσεως ή δι’ άλλης πράξεώς του προκαλέσας την μεταβολήν, ως και εκείνος του οποίου μετεβλήθη η αστική κατάστασις».
  Στην περίπτωσή μας, διατάχθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση η διόρθωση πράξης γέννησης ανήλικου τέκνου. Μπορούμε να δεχτούμε ως υπόχρεο προς καταχώρηση της μεταβολής στο ληξιαρχείο την δικηγόρο των γονέων;
   
  Εάν έχει ειδικό πληρεξούσιο ως εκπρόσωπος του ζευγαριού, μπορείτε.
   
 14. 26-09-2014 Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης το επώνυμο του παιδιού, γένους θηλυκού, είναι xxxΙΔΗΣ. Στα δημοτολόγια θα το εγγράψουμε ως xxxΙΔΗΣ ή xxxΙΔΗ; 
   
  Αν οι γονείς δήλωσαν επώνυμο της κόρης τους xxxΙΔΗΣ (πιθανόν αν είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού) θα το εγγράψετε έτσι.Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να ρωτήσετε τους γονείς μήπως έγινε λάθος στην καταχώριση από το ληξίαρχο.
   
 15. 26-09-2014 Με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων δεv προβλέπεται ούτε το όνομα του δηλούντος τη βάπτιση (π.χ. παππούς, νονός) ούτε η υπογραφή του. Πώς θα γίνεται η καταχώριση της βάπτισης; 

  Η βάπτιση δηλώνεται μετά τη γέννηση, δηλαδή ήδη υπάρχει εκτυπωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Όταν σας δηλώνουν τη βάπτιση, καταγράφετε χειρόγραφα στην εκτυπωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης τη βάπτιση, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 344/1976.
  Εκτός από την χειρόγραφη συμπλήρωση της αρχικής πράξης, τα στοιχεία της βάπτισης θα πρέπει να καταχωρηθούν και στο ΠΣ ΛΗΠ (δηλ. θρήσκευμα, δόγμα, όνομα, ημερομηνία και ώρα βάπτισης, χώρα και ναός - αν επιλεγεί χώρα εκτός Ελλάδας καταχωρείται η πόλη της βάπτισης και ο ιερός ναός, ενώ αν επιλεγεί Ελλάδα καταχωρείται ο ιερός ναός). Στην επόμενη έκδοση του ΠΣ ΛΗΠ θα μπορεί να καταχωρείται ο δηλών και θα εμφανίζεται στη ληξιαρχική πράξη.
  Μέχρι να γίνει αυτό, θα εκδίδεται αντίγραφο μόνο από τη χειρόγραφη ληξιαρχική πράξη.
   
 16. 26-09-2014 Έλληνας πολίτης, κάτοικος Γαλλίας, μας ζητά δίγλωσση ληξιαρχική πράξη γέννησης για να τη χρησιμοποιήσει στο Πανεπιστήμιο.
  Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν εκδίδεται τέτοια.  

  Δεν υφίσταται στην ελληνική έννομη τάξη νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέπει δίγλωσσα ή πολύγλωσσα αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων ή πιστοποιητικά από τα δημοτολόγια. Ως εκ τούτου, δεν νομιμοποιείστε να εκδίδετε τέτοια.
   
 17. 26-09-2014 Παρουσιάστηκε στο Ληξιαρχείο μας σήμερα μία κυρία και ζήτησε να καταχωρήσουμε τη γέννηση τέκνου της. Προσκόμισε χειρόγραφο σημείωμα υπογεγραμμένο από γιατρό γενικής ιατρικής που αναφέρει ότι το 2013 γέννησε τέκνο στο σπίτι της (σε αγροτική περιοχή της Δημοτικής Ενότητάς μας) καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο. Μπορώ με αυτό το σημείωμα του γιατρού να καταχωρήσω εκπρόθεσμα τη γέννηση ή απαιτούνται κι άλλα δικαιολογητικά;
   
  Εάν έχετε την πιστοποίηση του ιατρού, τότε -σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 344/1976- θα συντάξετε την πράξη.
   
 18. 26-09-2014 Πριν από δύο (2) χρόνια συντάξαμε ληξιαρχική πράξη γέννησης για εκτός γάμου γεννημένο τέκνο αλλοδαπής μητέρας. Στην πραγματικότητα, η μητέρα ήταν σε διάσταση με αλλοδαπό σύζυγο και είχε και άλλο παιδί στη χώρα της. Σε τι ενέργειες πρέπει να προβαίνουμε ως ληξίαρχοι;
   
  Συντάσσετε πάντα με τη δήλωση. Εάν σας έχουν προσκομίσει επίσημα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν με τρόπο σαφή ότι έκαναν ψευδή προγενέστερη δήλωση, τότε νομιμοποιείστε να παραπέμψετε την υπόθεση στον Εισαγγελέα που σας επιθεωρεί.
   
 19. 26-09-2014 Για δήλωση γέννησης που έγινε σε οικία προσκομίστηκαν: α) δήλωση από μαία που παραστάθηκε κατά τον τοκετό θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γ) ληξιαρχική πράξη γάμου, δ) δήλωση προσδιορισμού τέκνων, ε) ταυτότητες των γονέων και στ) λογαριασμός Ο.Τ.Ε. για την μόνιμη κατοικία. Με αυτά τα δικαιολογητικά μπορώ να καταχωρίσω τη γέννηση ή πρέπει να μου προσκομιστούν επιπλέον δικαιολογητικά;
   
  Οφείλετε να καταχωρίσετε τη γέννηση. Σας έχουν προσκομιστεί περισσότερα δικαιολογητικά από ό,τι ορίζει ο νόμος.
   
 20. 26-09-2014 Ύστερα από απόφαση του Ειρηνοδικείου, προβήκαμε σε διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης αλλοδαπού που γεννήθηκε στο δήμο μας, ως προς τα στοιχεία του πατέρα του. Ο δικηγόρος που ανέλαβε την υπόθεση μας ζητά να προβούμε επιπλέον και στη συμπλήρωση των στοιχείων της μητέρας ως προς το πατρικό της επίθετο και την απόδοση του ονόματός της στα λατινικά, χωρίς αυτό να αναφέρεται στο αποφασιστικό μέρος της απόφασης, βασιζόμενοι αποκλειστικά στα αναγραφόμενα στην αρχική σελίδα της απόφασης στοιχεία της, ως αιτούσης. Θα μπορούσε να είναι νομίμως αποδεκτή μία τέτοια διόρθωση;
   
  Στο διατακτικό της απόφασης αναφέρεται ποια είναι τα στοιχεία που χρήζουν διόρθωσης και δίνεται εντολή στον αρμόδιο ληξίαρχο για τη διόρθωσή τους. Έτσι, εάν από το διατακτικό δεν προκύπτει διόρθωση σε άλλα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης, δεν νομιμοποιείστε να τα διορθώσετε αυτεπαγγέλτως.
   
 21. 26-09-2014 Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου αναγνωρίσθηκε από τη γιαγιά της πατρικής γραμμής, χωρίς τη συναίνεση της μητέρας του, λόγω μη δικαιοπρακτικής ικανότητας και των δύο γονέων του. Στη συμβολαιογραφική δήλωση αναγνώρισης αναφέρεται ότι το παιδί θα φέρει το επώνυμο του πατέρα. Επίσης, αναφέρεται και το κύριο όνομα που θα φέρει. Μπορούν οι γονείς -αν και ανήλικοι- να προβούν α) στην καταχώριση της αναγνώρισης στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, προκειμένου να προσδιορίσουν το επώνυμο και τη δημοτικότητα του τέκνου τους και β) στην ονοματοδοσία αυτού;
   
  Η αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 1475 του Αστικού Κώδικα, ελλείψει δικαιοπρακτικής ικανότητας των γονέων μπορεί να γίνει από τον παππού ή τη γιαγιά της πατρικής γραμμής. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 1506 ΑΚ, το δικαίωμα της ρύθμισης του επωνύμου και του κυρίου ονόματος προϋποθέτει την άσκηση γονεϊκού δικαιώματος, που σε περιπτώσεις στέρησης δικαιοπρακτικής ικανότητας των γονέων δίνεται σε επίτροπο (άρθρα 1589-1606 ΑΚ), ο οποίος δύναται να προβεί τόσο στην προσθήκη του επωνύμου του πατέρα στο επώνυμο που ήδη φέρει το εκτός γάμου γεννηθέν τέκνο, το οποίο ταυτίζεται με αυτό της μητέρας, όσο και στην πρόσδοση κυρίου ονόματος στο τέκνο (ονοματοδοσία, άρθρο 15 του Ν. 1438/1984).
  Ως εκ τούτου, με το συμβολαιογραφικό έγγραφο θα καταχωρίσετε μόνο την αναγνώριση.
   

 (Τελευταία Ενημέρωση 26-09-2014)

<< επιστροφή