Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
 
 1. 12-09-2014 Πολίτης μάς προσκόμισε δικαστική απόφαση (εκούσια δικαιοδοσία), με την οποία διατάσσει τη συμπλήρωση του κυρίου ονόματός του, με την προσθήκη δεύτερου (για λόγους που αναφέρονται σε αυτήν) στο ήδη υπάρχον.
  Θεωρείται μεταβολή και έχει χρονικό περιθώριο καταχώρησης, αλλιώς είναι εκπρόθεσμη;
   
  Πρόκειται για διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης, οπότε σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει εκπρόθεσμο της δήλωσης.  
   
 2. 12-09-2014 Σε περίπτωση που διαπιστώνουμε λάθος σε ληξιαρχική πράξη και ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε στην Εισαγγελία ή αδιαφορούν, μπορεί το Ληξιαρχείο αυτεπάγγελτα να ζητήσει διόρθωση από την Εισαγγελία;
   
  Η διόρθωση γίνεται μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Εάν η υπηρεσία σας μπορεί να αποδείξει έννομο συμφέρον, τότε ναι.
   
 3. 12-09-2014 Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν είναι δυνατόν κάποιος που δεν έχει έννομο συμφέρον να αιτείται τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης θανάτου ως προς την οικογενειακή κατάσταση της αποβιωσάσης, από «διαζευγμένη» σε «έγγαμη». Κατά τους ισχυρισμούς του αιτούντος την διόρθωση Η άμεση συγγενής της αποβιωσάσης (κόρη), λόγω ψυχολογικών προβλημάτων δεν δύναται να αιτηθεί τη διόρθωση.
   
  Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 344/1976, για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης απαιτείται δικαστική απόφαση, ή άδεια Εισαγγελέα/Ειρηνοδίκη μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον.
   
 4. 12-09-2014 Πολιτογραφημένη Ελληνίδα (2011) με όνομα Εντέλα, η οποία βαπτίστηκε το 1994 και πήρε το όνομα Μαρία, δεν αποδέχεται την εγγραφή της στο Δημοτολόγιο ως Εντέλα αλλά επιθυμεί να εγγραφεί ως Μαρία-Εντέλα. Από τη στιγμή που είχε προηγηθεί η βάπτιση της πολιτογράφησης, χωρίς να γίνει αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος στην απόφαση, μπορεί να διορθωθεί το όνομά της με έκδοση δικαστικής απόφασης;
   
  Η δικαστική απόφαση για διόρθωση κυρίου ονόματος (εκούσια δικαιοδοσία) αφορά σε διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνομα. Επειδή οι Έλληνες από γέννηση (όχι οι πολιτογραφημένοι) εγγράφονται στα Δημοτολόγια βάσει των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, έχει νόημα η δικαστική απόφαση διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνομα.
  Οι πολιτογραφημένοι εγγράφονται στα δημοτολόγια βάσει της Απόφασης Πολιτογράφησής τους και με τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία που αναγράφονται σε αυτήν, τα οποία προκύπτουν τόσο από τα αλλοδαπά πιστοποιητικά τους όσο και από την υπεύθυνη δήλωση στην οποία προέβησαν οι ίδιοι δηλώνοντας τα ονοματεπωνυμικά τους στοιχεία.
  Έτσι, κανένα αποτέλεσμα δε φέρει, ως προς την εγγραφή στα δημοτολόγια πολιτογραφημένων αλλοδαπών, οποιαδήποτε δικαστική απόφαση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης.
   
 5. 18-09-2014 Στο Ληξιαρχείο μας έχουν συνταχθεί δύο ληξιαρχικές πράξεις γέννησης παιδιών εντός γάμου και είχε δοθεί σε αυτά το επώνυμο και των δύο γονέων, σύμφωνα με την πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων. Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ακυρώνεται η συνδικαιοπραξία (δήλωση των γονέων προσδιορισμού επωνύμου των τέκνων). Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 1505 του Αστικού Κώδικα ή οι γονείς θα πρέπει να επαναλάβουν ενώπιον συμβολαιογράφου ή ληξιάρχου κοινή δήλωση για τον προσδιορισμό του επωνύμου των τέκνων τους; Η παραπάνω απόφαση θα καταχωρηθεί στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των παιδιών ως διόρθωση ή ως μεταβολή;
   
  Εφόσον η δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνου ακυρωθεί δικαστικά, οι σύζυγοι θα πρέπει να επαναλάβουν σε εύλογο χρονικό διάστημα από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης την κοινή δήλωσή τους όσον αφορά στο επώνυμο των τέκνων τους ενώπιον συμβολαιογράφου (Πολ.Πρωτ.Αθην.2882/1989). Η ακύρωση της δήλωσης των γονέων και ο επαναπροσδιορισμός του επωνύμου των τέκνων τους είναι διαδικασίες επαρκείς, προκειμένου να καταχωρηθεί το νέο επώνυμο των τέκνων στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους και εν συνέχεια στα δημοτολόγια και τα μητρώα αρρένων. Επιπλέον, πρέπει να καταχωρίσετε τη δικαστική απόφαση ακύρωσης προσδιορισμού επωνύμου των τέκνων στη ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων και έπειτα να καταχωρίσετε σε αυτήν τον επαναπροσδιορισμό με το συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως διόρθωση.
   
 6. 17-09-2014 Η αλλαγή του επωνύμου ή ο εξελληνισμός του επωνύμου και του κυρίου ονόματος του πατέρα, η οποία καταχωρείται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου έπειτα από έκδοση διοικητικής πράξης (απόφασης Δημάρχου), θεωρείται μεταβολή και έχει χρονικό περιθώριο καταχώρησης;
   
  Ναι, πρόκειται για μεταβολή και πρέπει να δηλώνεται μέσα σε ένα μήνα, αλλιώς είναι εκπρόθεσμη.
   

 (Τελευταία Ενημέρωση 31-08-2016)

<< επιστροφή