Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. 09-05-2014 Για τα γεγονότα που έχουν συμβεί μετά την ισχύ του νόμου (8-5-2013).
Ο Ληξίαρχος συντάσσει την εκπρόθεσμη ληξιαρχική πράξη, αντίγραφο της οποίας αποστέλλει στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου ο τελευταίος να εκδώσει απόφαση περί της επιβολής προστίμου στους υπόχρεους προς δήλωση του γεγονότος. Ο ληξίαρχος δεν παραλαμβάνει ούτε καταχωρεί στο σύστημα κανένα παράβολο.
2. 09-05-2014 Για τα γεγονότα που έχουν συμβεί πριν την ισχύ του νόμου (8-5-2013).
Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, τα οποία συνέβησαν πριν την ισχύ του νόμου (8-5-2013), θα ισχύσουν οι προγενέστερες διατάξεις, δηλαδή το άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε.

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
Οι διατάξεις του άρθρου 36 και ειδικότερα οι διατάξεις της παρ. 2 αυτού, προέβλεπαν άδεια Εισαγγελέα για την σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου μετά τον ενταφιασμό μέσα στο διάστημα 30 ημερών και μετά την παρέλευση του διαστήματος των 30 ημερών απαιτείτο Δικαστική Απόφαση, καθιστούσε δυνατή τη σύνταξη ΛΠ Θανάτου και μετά την παρέλευση 24ωρου χωρίς την παρέμβαση του Εισαγγελέα. Τώρα με την κατάργηση του άρθρου 36 υπάρχει κενό νόμου. Πιθανόν να απαιτείται σε κάθε περίπτωση Δικαστική Απόφαση.

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ
Με το άρθρο 49 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4144/2013 δεν προβλέπονται πλέον κυρώσεις για την εκπρόθεσμη δήλωση βάπτισης. Το εδάφιο 2 της παρ.1 του άρθρου 26 πλέον δεν έχει νόημα.
 
 1. 09-05-2014 Επιβάλλεται πρόστιμο στην εκπρόθεσμη δήλωση θρησκευτικού γάμου - ιερολόγηση - πέραν του 40ημέρου και 130ημέρου, όταν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος και σε περίπτωση που επιβάλλεται, τις παλιές ληξιαρχικές πράξεις γάμου που είναι χειρόγραφες και καταχωρούμε την ιερολόγηση στο περιθώριό τους θα τις στέλνουμε στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης;
   
  Η ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δεν είναι μεταβολή, συνεπώς δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
  Για τις περιπτώσεις των μεταβολών στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων, δείτε το άρθρο 14 του Ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (είναι αναρτημένος στο site του Υπουργείου Εσωτερικών).
   
 2. 09-05-2014 Θα ήθελα να ξέρω αν με τα νέα δεδομένα υπάρχει πρόστιμο για καθυστερημένη δήλωση ιερολόγησης πολιτικού γάμου;
   
  H ιερολόγηση πολιτικού γάμου δεν είναι μεταβολή, οπότε δεν υφίσταται εκπρόθεσμη δήλωσή της άρα ούτε πρόστιμο.
   
 3. 09-05-2014 Κατά την εκπρόθεσμη δήλωση βάπτισης, θα πρέπει να επιβληθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόστιμο και αν ναι πόσο είναι αυτό.
   
  Η βάπτιση δεν είναι μεταβολή και δεν υπάρχει θέμα προστίμου. Με το άρθρο 49 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4144/2013 δεν προβλέπονται πλέον κυρώσεις για την εκπρόθεσμη δήλωση βάπτισης. Το εδάφιο 2 της παρ.1 του άρθρου 26 πλέον δεν έχει νόημα.
  Για τις περιπτώσεις των μεταβολών στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων, δείτε το άρθρο 14 του Ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (είναι αναρτημένος στο site του Υπουργείου Εσωτερικών).
   
 4. 09-05-2014 Είμαι Ληξίαρχος της ΔΕ ΧΧ του Δήμου ΧΧ. Διαβάζοντας το έγγραφο της 18.11.2013 που αφορά στην επιβολή προστίμων σε εκπρόθεσμες δηλώσεις ληξιαρχικών πράξεων, διαπίστωσα ότι σε καταχώρηση διαζυγίου που έγινε στις 18.11.2013 από την υπηρεσία μας και αφορούσε σε γάμο που έγινε στις 20.07.2003 με απόφαση αμετάκλητη διαζυγίου στις 09.10.2013 καταχωρήθηκε με το παλαιό πρόστιμο, ενώ έπρεπε να καταχωρηθεί με το νέο πρόστιμο. Τι μπορώ να κάνω τώρα για να επανορθώσω;
   
  Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας δεν έχει την αρμοδιότητα να σας υποδείξει τρόπο διόρθωσης εσφαλμένης καταβολής προστίμου, δεδομένου ότι αυτό έχει αποδοθεί με παράβολο δημόσιου και δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει τρόπος επιστροφής του. Αν, ωστόσο, θέλετε να μάθετε τη διαδικασία επιστροφής που τυχόν υφίσταται, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Υπουργείο Οικονομικών.
   
 5. 09-05-2014 Συντάσσουμε ληξιαρχική πράξη γάμου με μεταβολή (διαζύγιο) με έκθεση άλλου Ληξιαρχείου, η οποία είναι εκπρόθεσμη, σύμφωνα με το πιστοποιητικό παραίτησης από τα ένδικα μέσα.
  Ερώτημα: Το παράβολο από ποιόν πρέπει να υποβληθεί στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης α) από το δήμο που συντάσσει την έκθεση ή β) από το δήμο που συντάσσεται εκ νέου η Λ.Π. γάμου- Διαζυγίου;

   
  Από το ληξίαρχο που συντάσσει την έκθεση, επειδή αυτός έχει διερευνήσει το αμετάκλητο της λύσης του γάμου και σε αυτόν πρώτα δηλώθηκε το γεγονός.  
   
 6. 09-05-2014 Όταν καταχωρείται εκπρόθεσμη δήλωση διαζυγίου στο βιβλίο εκθέσεων, ποιο ληξιαρχείο θα ενημερώσει το Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης;
   
  Από το ληξίαρχο που συντάσσει την έκθεση, επειδή αυτός έχει διερευνήσει το αμετάκλητο της λύσης του γάμου και σε αυτόν πρώτα δηλώθηκε το γεγονός.
   
 7. 09-05-2014 Το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών δεν εφαρμόζει το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων – ΠΣ ΛΗΠ. Τα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων για γεγονότα που έχουν συμβεί μετά τις 08.05.2013 είναι τα παλαιά. Συνεπώς, όταν καταχωρούμε στο βιβλίο εκθέσεων εκπρόθεσμες δηλώσεις διαζυγίου που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο λαμβάνουμε τα παλαιά πρόστιμα;
   
  Το ληξιαρχείο στο οποίο πρώτα καταχωρείται το διαζύγιο - είτε στο βιβλίο εκθέσεων είτε στο βιβλίο γάμων – υποχρεούται, εάν η δήλωση είναι εκπρόθεσμη, για γεγονότα που έχουν συμβεί μετά τις 08.05.2013, να ενημερώσει το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ως εκ τούτου, και για το διαζύγιο το οποίο θα καταχωριστεί σε ληξιαρχική πράξη γάμου του Ειδικού Ληξιαρχείου θα ενημερώνετε το Γενικό Γραμματέα, εάν η δήλωση είναι εκπρόθεσμη.
  Επισημαίνουμε ωστόσο ότι το Ειδικό Ληξιαρχείο διέπεται από ειδικές διατάξεις.
   
 8. 09-05-2014 Θέλουμε να καταχωρήσουμε μια έκθεση διαζυγίου για έναν γάμο που έγινε στην Άνδρο. Το διαζύγιο είναι εκπρόθεσμο και έχει πρόστιμο.
  Είναι δική μας υποχρέωση να το επιβάλουμε και να στείλουμε έγγραφο στο Γενικό Γραμματέα ή του ληξιαρχείου που θα δηλωθεί το διαζύγιο όπου δηλαδή έχει γίνει ο γάμος;

   
  Εφόσον η λύση του γάμου δηλώνεται πρώτα σε εσάς, εσείς θα συντάξετε την έκθεση και θα αποστείλετε αντίγραφο αυτής στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που σας εποπτεύει για να εκδώσει απόφαση επιβολής προστίμου. Προσοχή! Οι ληξίαρχοι δεν επιβάλλουν πρόστιμο.
   
 9. 09-05-2014 Σας παραθέτω τα στοιχεία που έχω στην κατοχή μου και αφορούν σε καταχώρηση έκθεσης διαζυγίου και το ερώτημά μου αφορά στο πρόστιμο που πρέπει να επιβληθεί.
  Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου αναφέρει ότι: Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 5.11.2012. Η έκθεση παραίτησης από ένδικα μέσα έγινε στις 8.7.2013. Η δήλωση θα γίνει σήμερα 15.1.2014.
  Θα χρειασθεί να πληρώσει το παλιό πρόστιμο 15,60€ ή θα πρέπει να σταλεί η πράξη στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης;

   
  Αν η δικαστική απόφαση λύσης του γάμου κατέστη αμετάκλητη μετά τις 8-5-2013 ισχύει το νέο πρόστιμο.
   


<< επιστροφή