Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 

 

 1. 19-08-2014 Είμαι υπάλληλος Δημοτολογίου του Δήμου ΧΧΧ. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση από έναν τέως δημότη μας, ο οποίος το 2005 μεταδημότευσε σε άλλο Δήμο ως άγαμος. Στο Δήμο μας ουδέποτε υπήρξε έγγαμος. Ωστόσο παντρεύτηκε στον άλλο Δήμο και άνοιξε εκεί νέα οικογενειακή μερίδα. Επειδή ο γάμος του λύθηκε πριν λίγο καιρό, επιθυμεί να επαναμεταδημοτεύσει στο Δήμο μας βάσει του άρθρου 15 παρ. 8 του Ν.3463/2006.
  Το ερώτημά μου είναι αν πράγματι μπορεί να επαναμεταδημοτεύσει στο Δήμο μας, διότι όταν έφυγε από εμάς ήταν άγαμος.

   
  Προκειμένου μετά το διαζύγιο να λάβει τη δημοτικότητα που είχε πριν το γάμο του, θα έπρεπε να είχε μεταδημοτεύσει εξαιτίας του γάμου του. Όμως στην προκειμένη περίπτωση ο τέως δημότης σας μεταδημότευσε με άλλες διατάξεις (π.χ. εκείνες της διετούς κατοικίας), συνεπώς δεν μπορεί να κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 3463/2006.
   
 2. 19-08-2014 Σε οικογενειακή μερίδα του δήμου μας είναι εγγεγραμμένη ως μέλος 1 με κανονική εγγραφή άγαμη μητέρα. Στο μέλος 2 είναι με ενδεικτική εγγραφή το ανήλικο άρρεν τέκνο της. Με κοινή δήλωση στην πράξη αναγνώρισης του τέκνου και οι δύο γονείς αποφάσισαν το τέκνο να έχει τη δημοτικότητα του πατέρα του. Τώρα οι γονείς επιθυμούν το τέκνο να ακολουθήσει την δημοτικότητα της μητέρας.
  Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν μπορεί να γίνει με αμετάκλητη υπεύθυνη δήλωση των γονέων ή όχι.

   
  Όπως ορίζει το άρθρο 15 του ν.3463/2006 «Σε περίπτωση αναγνώρισης ενώ το τέκνο ήταν ανήλικο μπορεί να αποκτήσει με αμετάκλητη δήλωση των γονέων του στο ληξίαρχο του τόπου καταχώρισης της δήλωσης αναγνώρισης, τη δημοτικότητα του πατέρα ή της μητέρας του από τότε που έγινε η αναγνώριση».
  Δηλαδή η δήλωση της δημοτικότητας γίνεται στο ληξίαρχο, στον οποίο καταχωρείται η πράξη αναγνώρισης και εφόσον υπάρχει τέτοια δήλωση, αυτή είναι αμετάκλητη.

  Στη δική σας περίπτωση, εφόσον δεν υπάρχει τέτοια δήλωση δημοτικότητας στο ληξίαρχο, παρά μόνο στο συμβολαιογραφικό έγγραφο της αναγνώρισης, το ανήλικο τέκνο όφειλε να είναι εγγεγραμμένο στη μερίδα της μητέρας του με κανονική εγγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 2 του Ν. 3463/2006. Εφόσον όμως γίνει η προαναφερθείσα δήλωση στο ληξίαρχο, μπορούν οι γονείς να προσδιορίσουν από κοινού τη νέα δημοτικότητα του τέκνου.
   
 3. 19-08-2014 Εξώγαμο γεννημένο από αλλοδαπή μητέρα αναγνωρίζεται από έλληνα πατέρα. Από πότε αποκτά τη δημοτικότητα;
   
  Για να εγγραφεί στο Δημοτολόγιο στη μερίδα του πατέρα του με κανονική εγγραφή, πρέπει να προηγηθεί καθορισμός ιθαγένειας. Οπότε εγγράφεται στο Δημοτολόγιο από την ημερομηνία καθορισμού της ιθαγένειάς του, αλλά συστατικά αποκτά τη δημοτικότητα από την ημεροχρονολογία της αναγνώρισής του.
   
 4. 19-08-2014 Θα ήθελα να ρωτήσω τι δικαιολογητικά χρειάζεται για να κάνω μεταδημότευση σε άλλο δήμο και επιπλέον να λάβω και βεβαίωση εντοπιότητας. Είμαι άγαμος και δεν έχω καμία σχέση με το δήμο στον οποίο πρόκειται να μεταδημοτεύσω.
   
  Σας γνωρίζουμε ότι για τη μεταδημότευση ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 15 και το άρθρο 279 του Ν. 3463/2006 (114 Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η μεταδημότευση γίνεται με πράξη του Δημάρχου, η οποία προσυπογράφεται και από τον προϊστάμενο του δημοτολογίου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη των νόμιμων προϋποθέσεων μεταδημότευσης.
  Εν όψει των ανωτέρω, ο ενήλικας ή ο έγγαμος δύναται μετά από μία διετία να γίνει δημότης του Δήμου στον οποίο κατοικεί. Η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας δεν απαιτείται στις περιπτώσεις α) που ο ενήλικας αιτείται να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του, δυνατότητα η οποία παρέχεται μία φορά β) μεταδημότευσης του ενός συζύγου, προκειμένου να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου γ) πρώην συζύγων, λόγω λύσης του γάμου τους, προκειμένου να αποκτήσουν τη δημοτικότητα που είχαν πριν το γάμο.
  Όταν πρόκειται για μεταδημότευση με την προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
  -- αίτηση του ενδιαφερομένου στο Δήμο στον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει,
  -- βεβαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Ν. 3463/2006, περί της διετούς μόνιμης εγκατάστασης του αιτούντος στην περιφέρεια του Δήμου στον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει και
  -- πιστοποιητικό περί εγγραφής του στο δημοτολόγιο του Δήμου από τον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει.

  Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου (σύμφωνα με το άρθρο 279 του Ν. 3463/2006) βεβαιώνεται από το Δήμαρχο. Η οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο, η οποία αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).
  Εάν αιτιολογημένως η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας.
   
 5. 19-08-2014 Έχουμε την περίπτωση ενός δημότη μας που αναγνώρισε τέκνο εκτός γάμου. Το τέκνο αυτό είχε εγγραφεί στην οικογενειακή μερίδα της μητέρας του σε άλλο Δήμο. Η μητέρα απεβίωσε και ο πατέρας θέλει να πάρουμε το παιδί από εκείνη τη μερίδα και να το μεταφέρουμε στη δική του. Σχετικά με την γονική μέριμνα, θα πρέπει να αποδειχθεί με κάποιο τρόπο; Δηλαδή να μας καταθέσει κάποιο έγγραφο, π.χ. δικαστική απόφαση;
   
  Εφόσον, μετά τη χηρεία, η γονική μέριμνα περνά στον άλλο γονέα, μπορείτε να κάνετε τη μεταδημότευση.
  Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 1510), «σε περίπτωση όπου η γονική μέριμνα παύει λόγω θανάτου …… η γονική μέριμνα ανήκει αποκλειστικά στον άλλο». Επομένως, μόνο η ληξιαρχική πράξη θανάτου αρκεί για την απόδειξη της γονικής μέριμνας.
   
 6. 19-08-2014 Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης γυναίκας γεννηθείσας το 1951 δεν έχει καταχωριστεί η βάπτιση και το κύριο όνομά της. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν στο αρχείο της ενορίας της στοιχεία που να βεβαιώνουν το γεγονός της βάπτισης. Ωστόσο, στο Δημοτολόγιο μας είναι εγγεγραμμένη με κύριο όνομα και επίσης η αστυνομική της ταυτότητα την αναγράφει με κύριο όνομα.
  Η ενδιαφερόμενη ζητάει ληξιαρχική πράξη γέννησης για συνταξιοδοτικά θέματα.

   
  Διασταλτικά, δύναται η ίδια να κάνει ως ενήλικη ονοματοδοσία, προσδίδοντας στη ληξιαρχική πράξη γέννησης το κύριο όνομα με το οποίο αναγράφεται στην οικογενειακή της μερίδα στο Δημοτολόγιο.
   
 7. 19-08-2014 Γυναίκα, δημότισσά μας, δεν έχει ληξιαρχική πράξη γέννησης. Ωστόσο είναι εγγεγραμμένη στο Δημοτολόγιο κανονικά και ζητά μία ληξιαρχική πράξη γέννησης για συνταξιοδοτικά θέματα.
   
  Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 497/1991, τα στοιχεία του ονόματος, η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος, η ημερομηνία και το έτος γέννησης, καθώς και η ελληνική ιθαγένεια, προκύπτουν από το Δημοτολόγιο.
   
 8. 19-08-2014 Στην υπηρεσία μας προσέρχονται συχνά οι γονείς ενήλικων τέκνων και αιτούνται την έκδοση πιστοποιητικών γι’ αυτά. Θεωρούμε ότι μπορούμε να τα εκδώσουμε εφόσον υπάρχει έννομο συμφέρον.
   
  Εξαρτάται από την περίπτωση. Αν τα ενήλικα τέκνα βρίσκονται εγγεγραμμένα σε ξεχωριστή οικογενειακή μερίδα, το έννομο συμφέρον πρέπει οπωσδήποτε να θεμελιώνεται.
   
 9. 19-08-2014 Μπορεί το κάθε δημοτολόγιο να βεβαιώνει την ταυτοπροσωπία για ανήλικο παιδί ή πρέπει να είναι δημότης του;
   
  Η υπηρεσία Δημοτολογίου κάθε Δήμου μπορεί να βεβαιώνει την ταυτοπροσωπία για κάθε ανήλικο παιδί που είναι δημότης του.
   
 10. 19-08-2014 Δύο σύζυγοι με οικογενειακές μερίδες ο καθένας σε διαφορετικούς Δήμους και με ανήλικα τέκνα εγγεγραμμένα στη μερίδα του πατέρα, βρίσκονται σε διάσταση - δεν έχει εκδοθεί διαζύγιο - και έχουν απόφαση Πρωτοδικείου, με την οποία ανατίθεται προσωρινά η επιμέλεια στη μητέρα. Η μητέρα αιτείται τη μεταδημότευση των ανήλικων τέκνων της και την εγγραφή τους στη δική της οικογενειακή μερίδα στο Δήμο μας. Μπορεί να γίνει η μεταδημότευση των τέκνων με την προσωρινή επιμέλεια και, αν ναι, με ποια αιτία;
   
  Όχι, δεν μπορεί, διότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3463/2006 απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, με την οποία ανατίθεται η επιμέλεια στον έναν γονέα, προκειμένου να αποκτήσουν τα τέκνα τη δημοτικότητα αυτού.
   
 11. 19-08-2014 Ηλικιωμένη κυρία έχει γεννηθεί στο Δήμο Χ το έτος 1934, όπου και έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης. Ο σύζυγός της, ο οποίος έχει αποβιώσει, ήταν Δημότης του Δήμου Ψ και η σύζυγος στην οικογενειακή του μερίδα έχει ενδεικτική εγγραφή.
  Στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας της ανωτέρω που εκδόθηκε στις 18.11.1961 αναφέρεται ως δημότης του Δήμου Ψ με οικογενειακή μερίδα ….., προφανώς σε παλαιά και μη ισχύοντα δημοτολόγια.
  Υπάρχει πιστοποιητικό γάμου της ανωτέρω από την Ι. Μητρόπολη.
  Έχει λάβει βεβαιώσεις περί μη εγγραφής (κανονικής) στα δημοτολόγια από τον τόπο γέννησής της στο Δήμο Χ και από το Δήμο Ψ, στο δημοτολόγιο του οποίου παρέπεμπε το Δ.Α.Τ. 
  Δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό γάμου από την Ι. Μητρόπολη των γονέων της.

  Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε για τη γνώμη σας, σχετικά με το εάν μπορεί - με τα έγγραφα που σας αναφέρουμε - να γίνει κανονική εγγραφή της ανωτέρω και στα δημοτολόγια τίνος Δήμου.

   
  Το σωστό είναι να γίνει εγγραφή στο Δήμο όπου είχε την πατρική της μερίδα ή εκεί όπου έχει μόνιμη κατοικία. Η εγγραφή θα γίνει όπως ορίζει το άρθρο 1 της Φ.22026/4813/10-3-1992 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών για τα «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών κλπ μεταβολών στα δημοτολόγια».
  Εφόσον υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησής της και ταυτότητα δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όσον αφορά στο γάμο της ιδίας, βάσει του πιστοποιητικού της Ι. Μητρόπολης μπορεί να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γάμου.
  Ερευνήστε εάν στη μερίδα του συζύγου της έχει παιδιά, ούτως ώστε να εγγραφούν και αυτά ενδεικτικά στη νεοκαταρτισθείσα οικογενειακή μερίδα.
   
 12. 19-08-2014 Από το Δήμο Χ, στον οποίο απευθύνεται αίτηση μεταδημότευσης, ζητήθηκε πιστοποιητικό μεταδημότευσης από τη μερίδα … Δήμου Ψ όπου είναι εγγεγραμμένος ο Ν.Σ. με σύζυγο την Κ.Β. και ένα παιδί στο νούμερο 4 την …. Στο νούμερο 3 ήταν εγγεγραμμένο ένα ακόμα παιδί γεννημένο το 1990, το οποίο υιοθετήθηκε και δεν εκτυπώνεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ο υπάλληλος από το Δήμο Χ επιμένει ότι θα πρέπει να είναι ενήμερος για το υιοθετημένο παιδί και θέλει να συμπεριληφθεί στο πιστοποιητικό. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση;
   
  Είναι ορθή η απαίτηση του υπαλλήλου του Δήμου Χ, καθόσον το πιστοποιητικό για τη μεταδημότευση είναι συνυφασμένο με ειδικό σκοπό χρήσης, γεγονός που επιτρέπει την αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του διαγραφέντος μέλους από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία στην οικογενειακή μερίδα.
   
 13. 19-08-2014 Δημότης μας που ενεγράφη στα Δημοτολόγιά μας ύστερα από πολιτογράφηση, μας προσκόμισε απόφαση Ειρηνοδικείου η οποία μας διατάσσει να μεταγράψουμε και να διορθώσουμε τη δημοτολογική εγγραφή του ανωτέρω, προσθέτοντας στο κύριο όνομα «Κυριάκος» και το δοθέν κατά τη βάπτιση όνομα «Γεώργιος». Παραγγέλλει επίσης και στο Ληξιαρχείο της Κοινότητας Τσούκα Αλβανίας να συμπληρώσει τη ληξιαρχική πράξη γέννησής του. Με ποιό τρόπο θα διενεργήσω την αλλαγή αυτή που μου ζητείται;
   
  Δεν θα το καταχωρήσετε, επειδή τα βιβλία Δημοτολογίων που τηρούν οι Δήμοι καθώς και τα Μητρώα Αρρένων δεν είναι ληξιαρχικά βιβλία και οι εγγραφές σε αυτά δεν φέρουν χαρακτήρα ληξιαρχικών πράξεων. Ως εκ τούτου, η αίτηση διόρθωσης στα ανωτέρω βιβλία αποτελεί αντικείμενο της αρμοδιότητας των διοικητικών αρχών (Βαθρακοκοίλη Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Μπρακατσούλια Εκούσια Δικαιοδοσία) και συνακολούθως, εάν προκύψει διοικητική διαφορά, η επίλυσή της υπάγεται στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων και όχι των πολιτικών – όπως του Ειρηνοδικείου στο οποίο αναφέρεστε.
  Εν ολίγοις, δεν νομιμοποιείστε να προχωρήσετε σε καμία αλλαγή κυρίου ονόματος στα δημοτολόγια βάσει της δικαστικής απόφασης.
   
 14. 19-08-2014 Δημότης μας, ο οποίος τελεί σε γάμο, αναγνωρίζει τέκνο δημότισσάς μας. Στη δήλωση που έγινε στο ληξιαρχείο αναγράφεται μόνο ότι το παιδί θα είναι δημότης του εν λόγω Δήμου. Σε ποιά από τις δύο οικογενειακές μερίδες θα γίνει η κανονική εγγραφή του παιδιού;
  Επίσης αντιμετωπίζουμε πολλές περιπτώσεις ενδιαφερομένων που ζητούν τη μεταφορά αναγνωρισμένων παιδιών τους από την οικογενειακή μερίδα του πατέρα στης μητέρας τους και το αντίθετο. Μπορούμε να μεταφέρουμε, κατά βούληση των γονιών, παιδιά πολιτών εγγεγραμμένων στον ίδιο Δήμο;

   
  Στην περίπτωση κατά την οποία υφίσταται κοινή δημοτικότητα του αναγνωρίσαντος πατέρα και της μητέρας του εκτός γάμου των γονέων του γεννηθέντος τέκνου, στερείται νοήματος η δήλωση προσδιορισμού δημοτικότητας του τέκνου, κατά άρθρο 15, παρ. 2 του Ν.3463/2006. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση του ερωτήματός σας το εκτός γάμου γεννηθέν τέκνο θα παραμείνει στην οικογενειακή μερίδα της μητέρας του.
   
 15. 15-09-2014 Στο διαβατήριο Αλβανίδας υπηκόου αναγράφεται το νέο της όνομα Α… . Στη δήλωση της γέννησης του παιδιού της το 2006 φαινόταν το προηγούμενο όνομα Μ… . Το παιδί πλέον έχει την ελληνική ιθαγένεια του πατέρα, ο οποίος πολιτογραφήθηκε τον Οκτώβριο του 2013.
  Α) Είναι δυνατόν να καταχωρήσουμε τη μεταβολή στο μητρώνυμο στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού, με την προσκόμιση της απόφασης του Επαρχιακού Συμβουλίου της Κοινότητας της αλλοδαπής και τις απαιτούμενες σφραγίδες και μετάφραση, παρόλο που α) ο γάμος των γονέων είχε γίνει στην Αλβανία και β) ο πατέρας του παιδιού απέκτησε ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση στις 24.10.2013;
  Β) Ως μεταβολή, από πότε θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη, αφού η αλλοδαπή διοικητική πράξη εκδόθηκε το 2007 και δηλώθηκε σήμερα;

   
  Συντάχθηκε από το ληξιαρχείο σας ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου αλλοδαπών με όνομα μητέρας Μ… το έτος 2006. Η μητέρα το έτος 2007 άλλαξε το κύριο όνομα της από Μ… σε Α… με διοικητική αλλοδαπή πράξη, αλλαγή που αποτυπώνεται πλέον στα νομιμοποιητικά της έγγραφα (διαβατήριο). Οι γονείς ερχόμενοι να καταχωρήσουν τη μεταβολή της ιθαγένειας του πατέρα (έτος 2013) σε αυτήν τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, προσκομίζουν και την αλλοδαπή διοικητική πράξη προκειμένου να καταχωριστεί σε αυτήν η μεταβολή και των στοιχείων της μητέρας.
  Αν καταλάβαμε σωστά, εφόσον η δήλωση θα γίνει τώρα, θα λάβετε υπόψη σας την 587/2012 Γνωμοδότηση ΝΣΚ, δηλαδή θα καταχωρίσετε τη μεταβολή με μόνη την προσκόμιση της αλλοδαπής διοικητικής πράξης (επικυρωμένη από τον Έλληνα Πρόξενο στην αλλοδαπή - δεν δεχόμαστε apostile από Αλβανία).
  Αναγκαστικά θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη, αφού δεν την είχε δηλώσει το έτος 2007 (με αναγνώριση δεδικασμένου τότε) και τη δηλώνει σήμερα.
    
 16. 15-09-2014 Για να κάνουμε νέες εγγραφές στα δημοτολόγιά μας (είτε λόγω μεταδημότευσης, είτε λόγω γάμου, διαζυγίου, κ.λπ.) απαραίτητα δικαιολογητικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως και γάμου.
  Κατά τον έλεγχό τους, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν διαφορές στα στοιχεία (π.χ. όνομα πατρός, όνομα μητρός, τόπος γέννησης, μη καταχωρηθέντα στοιχεία βάπτισης, διαφορές στο επώνυμο, μη καταχωρηθέντα στοιχεία ή στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες, κ.λπ.).
  Για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μία μεταδημότευση ή μία εγγραφή ζητάμε από τους ενδιαφερομένους να καταχωρίσουν τις μεταβολές για την διόρθωση των πράξεων, ώστε όλα τα στοιχεία να συνάδουν μεταξύ τους και αυτοί καταθέτουν την αίτησή τους, ενώ εμείς αυτεπάγγελτα ζητάμε τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου, θανάτου, κ.λπ. και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορές ενημερώνουμε τον ενδιαφερόμενο και στη συνέχεια, εάν όλα τα στοιχεία είναι σωστά, κάνουμε την καινούργια εγγραφή.
  Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν είναι ορθό να ζητάμε από τους δημότες να προβαίνουν στις μεταβολές των εσφαλμένων στοιχείων στις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως και γάμου τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή ή μεταδημότευσή τους ή εάν μπορούμε να προχωρούμε στην ολοκλήρωση της εγγραφής ή μεταδημότευσης παρά τις υφιστάμενες διαφορές.

   
  Όταν λέμε νέα εγγραφή, εννοούμε ότι ο ενδιαφερόμενος δεν ήταν ποτέ εγγεγραμμένος σε κάποιο δήμο της χώρας, οπότε η εγγραφή του γίνεται βάσει της ληξιαρχικής πράξης γέννησης με τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Φ. 42301/12168/1995 (ΦΕΚ 608 Β’).
  Για όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν έχουμε νέα εγγραφή αλλά είτε μεταφορά από μία μερίδα του ίδιου δήμου σε άλλη, είτε μεταδημότευση, δηλ. εγγραφή σε μερίδα άλλου δήμου. Έτσι, τα στοιχεία του ονόματος, η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος, η ημερομηνία και το έτος γέννησης, καθώς και η ελληνική ιθαγένεια προκύπτουν από την εγγραφή στο δημοτολόγιο (άρθρο 9 Π.Δ. 497/1991).
  Το να ζητάτε να διορθωθούν οι ληξιαρχικές πράξεις -βάσει των οποίων ενεγράφησαν στο δημοτολόγιο είτε το δικό σας είτε άλλου δήμου- προκειμένου να προχωρήσετε στην τακτοποίηση της μερίδας τους, δεν είναι ορθό.
  Υπάρχει επίσης και το ισχυρό ενδεχόμενο οι ληξιαρχικές πράξεις να είναι σωστά συντεταγμένες και το λάθος να έχει γίνει κατά τη μεταφορά στο Δημοτολόγιο.
  Επαναλαμβάνουμε ωστόσο, ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώνετε τον δημότη για τυχόν υφιστάμενες διαφορές.
   
   
 17. 15-09-2014 Είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών άρρενος αποβιώσαντος από το δήμο εγγραφής του σε Μητρώο Αρρένων, όταν αυτός δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος σε ισχύον δημοτολόγιο δήμου της χώρας;
   
  Ναι. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται κανονική εγγραφή του αποβιώσαντος άνδρα σε δημοτολόγιο δήμου αλλά υφίσταται εγγραφή του μόνο στα Μητρώα Αρρένων, τότε το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από το Δήμο, στο Μητρώο Αρρένων του οποίου υφίσταται εγγραφή -υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν είναι εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο Δήμου της χώρας- βάσει α) δημοσίων εγγράφων που αποδεικνύουν τη συγγενική σχέση ανάμεσα στον αποβιώσαντα και τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται ως εγγύτεροι συγγενείς στις δηλώσεις αυτές και β) υπεύθυνων δηλώσεων μαρτύρων.
  Ωστόσο, θα πρέπει να αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό ότι δεν υφίσταται εγγραφή του αποβιώσαντος σε κανένα Δήμο της χώρας αλλά μόνο εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων έτους ……. του Δήμου……….
    
 18. 15-09-2014 Αντιμετωπίζουμε συχνά πρόβλημα με τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου που δεν αναφέρουν την ίδια οικογενειακή κατάσταση που εμφανίζουν τα δημοτολόγια. Για παράδειγμα η ληξιαρχική πράξη θανάτου αναφέρει κάποιον έγγαμο, ενώ στα δημοτολόγια εμφανίζεται άγαμος (προφανώς διότι ποτέ δεν δήλωσε το γάμο του). Μπορώ να προχωρήσω στην διαγραφή ή θα δημιουργήσω πρόβλημα στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών;
   
  Πρέπει να διαγραφεί από τα δημοτολόγια προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το δημόσιο με θετική ζημία. Εφόσον από τη ληξιαρχική πράξη θανάτου προκύπτει η ταυτοπροσωπία του εγγεγραμμένου στα δημοτολόγια, τον διαγράφουμε επισημαίνοντας τις διαφορές που προκύπτουν. 
   
 19. 15-09-2014 Είμαι υπεύθυνη στο γραφείο πολιτικών γάμων της δημοτικής ενότητας Τ. του ενιαίου Δήμου Μ.-Τ. . Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να με ενημερώσετε εάν μπορώ να δεχθώ σαν αποδεικτικό κατοικίας λογαριασμούς ιδιωτικών εταιρειών (π.χ. wind, cosmote κ.λπ.) προκειμένου να εκδώσω άδεια πολιτικού γάμου, δεδομένου ότι κάποια κυρία που θέλει να μου καταθέσει δικαιολογητικά για έκδοση άδειας δεν είναι δημότισσα, δεν έχει κανέναν λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομά της και κάνει φορολογική δήλωση στο Αγρίνιο. Το μόνο στοιχείο που έχει είναι ένα συμφωνητικό κατοικίας από το 2007.
   
  Εφόσον δεν αποδεικνύεται η πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο σας, ο Δήμαρχος δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, με παράθεση ειδικής αιτιολογίας.
  Εάν δεν έχει βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, τότε δε νομιμοποιείστε να της εκδώσετε άδεια γάμου, η οποία ωστόσο μπορεί να εκδοθεί από το Δήμο στον οποίο είναι δημοτολογικά εγγεγραμμένη.
    
 20. 15-09-2014 Στο Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου μας κατατέθηκε αίτηση από δημότισσα, η οποία ζητεί -προσκομίζοντας δικαστική απόφαση προσωρινής επιμέλειας του τέκνου της- να καταγραφεί στις παρατηρήσεις του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης ότι είναι εν διαστάσει με τον σύζυγό της και έχει την επιμέλεια του παιδιού, προκειμένου να το καταθέσει στη ΔΟΥ. Είναι σύννομο αυτό;
   
  Επισημαίνεται ότι στη δημοτολογική μερίδα που τηρείται –προκειμένου περί εγγάμων που έχουν αποκτήσει τέκνο (είτε αυτοί έχουν κοινή δημοτικότητα είτε διαφορετική)– δεν προβλέπεται να γίνεται αναφορά στο πρόσωπο του γονέα στον οποίο έχει περιέλθει, με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου. 
   
 21. 15-09-2014 Παρακαλούμε όπως μας υποδείξετε πώς και πού θα εγγραφούν τα ανήλικα τέκνα μετά από διαζύγιο των γονέων τους, όταν στη δικαστική απόφαση δεν ορίζεται ποιος έχει την επιμέλεια.
   
  Εφόσον δεν καθορίζεται η επιμέλεια, δεν αλλάζετε τις μερίδες. Δηλαδή τα ανήλικα θα παραμείνουν στην μερίδα που είναι εγγεγραμμένα. 
   
 22. 15-09-2014 Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί στο δημοτολόγιο σε περίπτωση κοινής επιμέλειας τέκνων λόγω διαζυγίου; Οι γονείς είναι και οι δύο δημότες μας. Ο πατέρας υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ζητά να μεταφερθούν τα παιδιά στη νέα οικογενειακή μερίδα της μητέρας.
  Χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση και της μητέρας προκειμένου να μεταφερθούν τα ανήλικα τέκνα στη μερίδα της ή δεν μπορούν να μεταφερθούν;
   
  Τα τέκνα θα ακολουθήσουν τη δημοτικότητα που είχαν με το γάμο των γονέων τους, όπως ορίζει το άρθρο 15, παρ.1 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.
  Όχι, δεν μπορούν να μεταφερθούν με υπεύθυνες δηλώσεις.
    
 23. 15-09-2014 Οικογένεια με τρία μέλη (γονείς – ενήλικο τέκνο) ζητά να μεταδημοτεύσει στο δήμο μας. Ο πατέρας με την ενήλικη κόρη προέρχονται από ένα δήμο, με οικογενειακή μερίδα στην οποία η μητέρα είναι ενδεικτικά εγγεγραμμένη και η μητέρα προέρχεται από άλλο δήμο, με οικογενειακή μερίδα στην οποία ο σύζυγος και το τέκνο είναι ενδεικτικά εγγεγραμμένοι.
  Μπορεί να γίνει εγγραφή όλων σε μία οικογενειακή μερίδα ή η ενήλικη κόρη θα πρέπει να εγγραφεί σε δική της;
   
  Εφόσον η κόρη δεν είχε κάνει υπεύθυνη δήλωση για να εγγραφεί σε δική της μερίδα ως ενήλικη και ήταν εγγεγραμμένη σε οικογενειακή μερίδα των γονέων της (εν προκειμένω του πατέρα) θα γίνει εγγραφή όλων σε μία οικογενειακή μερίδα. 
   
 24. 15-09-2014 Σε οικογενειακή μερίδα είναι εγγεγραμμένα, λόγω μεταδημότευσης, τέσσερα μέλη με τα επώνυμα να έχουν ως εξής:
  Αρχηγός: Παραρίδης Κ. (φανταστικό επώνυμο)
  Σύζυγος: Παραρίδη Κ.
  Α΄ τέκνο: Παραρίδης Χ.
  Β τέκνο: Παραρίδη Κ.
  Έτσι αναφέρονται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εξέδωσε ο δήμος Κ. για μεταδημότευση στο δήμο μας.
  Ωστόσο, η σύζυγος είχε και έχει ταυτότητα και φορολογική δήλωση με επώνυμο Παραρίδου. Η κόρη έχει ληξιαρχική πράξη γέννησης με επώνυμο Παραρίδου, αλλά ταυτότητα, πτυχία και άλλα έγγραφα με επώνυμο Παραρίδη.
  Ποιο επώνυμο είναι σωστό, ποιο πρέπει να διορθωθεί και με ποια διαδικασία;

  Η ύπαρξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας αποδεικνύει ότι κάποιος Δήμος έχει εκδώσει πιστοποιητικό που τις αναγράφει κατ’ αυτόν τον τρόπο.
  Εφόσον έχουν καθιερωθεί με αυτά τα επώνυμα, δεν θα κάνετε καμμία διόρθωση χωρίς οι ίδιες να το αιτηθούν. Εάν οι ίδιες επιθυμούν το επώνυμό τους να συνάδει με τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους, τότε θα κάνετε διορθώσεις στο δημοτολόγιο (σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 497/1997) έτσι ώστε να φέρουν το επώνυμο που αναγράφεται στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους.
    
 25. 15-09-2014 Ενήλικη θυγατέρα ομογενούς πολιτογραφήθηκε με όνομα πατρός Δημήτρης και εκ των υστέρων πολιτογραφήθηκε ο πατέρας με κύριο όνομα Δημήτριος. Μπορούμε να προβούμε σε διόρθωση πατρωνύμου της κόρης;
   
  Μπορείτε, επειδή ο πατέρας πολιτογραφήθηκε μεταγενέστερα της κόρης.
   
 26. 15-09-2014 Πολιτογραφημένος έχει την επιμέλεια ανήλικης αλλοδαπής ανιψιάς του με δικαστική συμπαράσταση. Μπορεί να εγγραφεί στην οικογενειακή του μερίδα και με τι δικαιολογητικά; Οι γονείς της δεν είχαν πάρει την ελληνική ιθαγένεια.
   
  Όχι, διότι στο δημοτολόγιο εγγράφονται έλληνες πολίτες, κατά οικογένεια. Η εν λόγω ούτε ελληνίδα πολίτης είναι, ούτε παιδί του πολιτογραφημένου.
   
 27. 15-09-2014 Ομογενής πήρε την ελληνική ιθαγένεια το 2013, είχε κάνει γάμο στην Αλβανία στις 19.12.2008 και το πιστοποιητικό γέννησης που ήταν κατατεθειμένο για την πολιτογράφηση με ημερομηνία 11.12.2009 την αναφέρει ως άγαμη. Πώς το αντιμετωπίζουμε;
   
  Να προσκομίσει πρόσφατο αλλοδαπό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
   
 28. 15-09-2014 Πολιτογραφημένη ομογενής έφερε πρόσφατο πιστοποιητικό γάμου χωρίς επικύρωση. Μπορούμε να το κάνουμε δεκτό με υπεύθυνη δήλωσή της, αντιπαραβάλλοντάς το με το παλαιό πιστοποιητικό γάμου που υπάρχει στο φάκελο πολιτογράφησής της;
   
  Όλα τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα. Αλλιώς δεν γίνονται δεκτά.
   
 29. 15-09-2014 Τέκνο αλλοδαπής που αναγνωρίστηκε από Έλληνα και φέρει το επώνυμό του εγγράφεται στο δημοτολόγιο ή πρέπει πρώτα να καθοριστεί η ιθαγένειά του; Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης δεν αναφέρεται η δημοτικότητα του τέκνου.
   
  Θα γίνει πρώτα καθορισμός της ιθαγένειας από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αλλιώς δεν θα εγγραφεί στο Δημοτολόγιο.
   
 30. 15-09-2014 Πρέπει να καταχωριστεί αναγνώριση ενηλίκου, με τη συμβολαιογραφική πράξη που προσκόμισαν οι γονείς του. Χρειάζεται και η συγκατάθεση του ενήλικου τέκνου;
   
  Όχι, ο νόμος δεν ορίζει συναίνεση του ενηλίκου, ωστόσο ο ενήλικος μπορεί να προσβάλει την αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 1477 του Αστικού Κώδικα.
   
 31. 15-09-2014 Ανήλικος, 16 ετών, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα να προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης εκούσιας αναγνώρισης τέκνου;
   
  Σύμφωνα με τα άρθρα 127 και 128 και 129 του Αστικού Κώδικα, περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία έχουν όσοι συμπλήρωσαν το 10ο έτος της ηλικίας τους. Σύμφωνα δε με την ερμηνεία του Αστικού Κώδικα (Βαθρακοκοίλης, άρθρο 1475 σελ. 664-665) δεν μπορούν να προβούν σε εκούσια αναγνώριση τέκνου οι κάτω των 10 ετών και όσοι έχουν ανικανότητα δήλωσης βούλησης.
  Συνεπώς, ο ανήλικος που είναι 16 ετών μπορεί να προβεί σε εκούσια αναγνώριση.
   
 32. 15-09-2014 Στο Ληξιαρχείο μας έχουν συνταχθεί δύο ληξιαρχικές πράξεις γέννησης παιδιών εντός γάμου και είχε δοθεί σε αυτά το επώνυμο και των δύο γονέων, σύμφωνα με την πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων. Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ακυρώνεται η συνδικαιοπραξία (δήλωση των γονέων προσδιορισμού επωνύμου των τέκνων).
  Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 1505 του Αστικού Κώδικα ή οι γονείς θα πρέπει να επαναλάβουν ενώπιον συμβολαιογράφου ή ληξιάρχου κοινή δήλωση για τον προσδιορισμό του επωνύμου των τέκνων τους;
  Η παραπάνω απόφαση θα καταχωρηθεί στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των παιδιών ως διόρθωση ή ως μεταβολή;

   
  Εφόσον η δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνου ακυρωθεί δικαστικά, οι σύζυγοι θα πρέπει να επαναλάβουν σε εύλογο χρονικό διάστημα από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης την κοινή δήλωσή τους όσον αφορά στο επώνυμο των τέκνων τους ενώπιον συμβολαιογράφου (Πολ.Πρωτ.Αθην.2882/1989).
  Η ακύρωση της δήλωσης των γονέων και ο επαναπροσδιορισμός του επωνύμου των τέκνων τους είναι διαδικασίες επαρκείς, προκειμένου να καταχωρηθεί το νέο επώνυμο των τέκνων στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους και εν συνέχεια στα δημοτολόγια και τα μητρώα αρρένων.
  Επιπλέον, πρέπει να καταχωρίσετε τη δικαστική απόφαση ακύρωσης προσδιορισμού επωνύμου των τέκνων στη ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων και έπειτα να καταχωρίσετε σε αυτήν τον επαναπροσδιορισμό με το συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως διόρθωση.
   
 33. 15-09-2014 Δημότισσά μας επιθυμεί να παραλάβει τα πρωτότυπα έγγραφα που είχε καταθέσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, με την αιτιολογία ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα εκδίδονται άπαξ στην χώρα προέλευσής της.
  Μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά της και να διατηρήσουμε στο φάκελό της επικυρωμένα αντίγραφα;

   
  Μπορεί να πάρει επικυρωμένο αντίγραφο από αυτό που έχετε στο αρχείο σας, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει σε άλλη υπηρεσία. Στο φάκελό της θα μείνουν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά.
  Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα να επιστρέφεται το πρωτότυπο και να κατακρατείται στο φάκελο της υπηρεσίας αντίγραφό του (με τη σφραγίδα της υπηρεσίας) εξακολουθεί να υφίσταται, ωστόσο άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι παρέλκει διότι, ως διοικητική πρακτική, ήταν συνυφασμένη με το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν την αντικατάσταση του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 από το άρθρο 16, παρ. 5 του Ν. 3245/2005 -υπό το πρίσμα του οποίου νομοθετικού καθεστώτος εξεδόθησαν οι αρ. 233/200 και 381/2002 Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ.
  Συναφώς, σας παραπέμπουμε στο αρ. πρωτ. οικ.35531/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής → Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης → Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής → Σχετικά Έγγραφα). 
   
 34. 15-09-2014 Πολιτογραφημένη Ελληνίδα (2011) με όνομα Εντέλα, η οποία βαπτίστηκε το 1994 και πήρε το όνομα Μαρία, δεν αποδέχεται την εγγραφή της στο Δημοτολόγιο ως Εντέλα αλλά επιθυμεί να εγγραφεί ως Μαρία-Εντέλα. Από τη στιγμή που είχε προηγηθεί η βάπτιση της πολιτογράφησης, χωρίς να γίνει αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος στην απόφαση, μπορεί να διορθωθεί το όνομά της με έκδοση δικαστικής απόφασης;
   
  Η δικαστική απόφαση για διόρθωση κυρίου ονόματος (εκούσια δικαιοδοσία) αφορά σε διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνομα. Επειδή οι Έλληνες από γέννηση (όχι οι πολιτογραφημένοι) εγγράφονται στα Δημοτολόγια βάσει των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, έχει νόημα η δικαστική απόφαση διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνομα.
  Οι πολιτογραφημένοι εγγράφονται στα δημοτολόγια βάσει της Απόφασης Πολιτογράφησής τους και με τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία που αναγράφονται σε αυτήν, τα οποία προκύπτουν τόσο από τα αλλοδαπά πιστοποιητικά τους όσο και από την υπεύθυνη δήλωση στην οποία προέβησαν οι ίδιοι δηλώνοντας τα ονοματεπωνυμικά τους στοιχεία.
  Έτσι, κανένα αποτέλεσμα δε φέρει, ως προς την εγγραφή στα δημοτολόγια πολιτογραφημένων αλλοδαπών, οποιαδήποτε δικαστική απόφαση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης.
   
 35. 15-09-2014 Δημότης μας είναι παντρεμένος, έχει οικογενειακή μερίδα στο Δήμο μας, με αρχικό μέλος τον ίδιο, 2ο μέλος τη σύζυγό του, 3ο και 4ο μέλος τα εντός γάμου παιδιά του από τον γάμο. Το 5ο μέλος είναι το αναγνωρισμένο του τέκνο εκτός γάμου με ενδεικτική εγγραφή, επειδή ακολουθεί τη δημοτικότητα της μητέρας του.
  Ο δημότης ζητάει από την υπηρεσία μας, να διαγράψουμε το αναγνωρισμένο ανήλικο τέκνο από αυτή τη μερίδα και να το εγγράψουμε σε άλλη.
  Μπορούμε να διαγράψουμε το αναγνωρισμένο τέκνο και να ανοίξουμε νέα μερίδα με δύο ενδεικτικές εγγραφές (πατέρα και τέκνου);

   
  Δεν μπορείτε να έχετε μόνο ενδεικτικές εγγραφές σε μια μερίδα, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία κανονική εγγραφή. Τα παιδιά πρέπει να είναι εγγεγραμμένα έστω και ενδεικτικά στην οικογενειακή μερίδα του πατέρα, στην οποία αυτός εμφανίζεται ως πρώτο μέλος με κανονική εγγραφή.
   
 36. 17-09-2014 Μπορούμε να προβούμε σε μεταβολή κυρίου ονόματος στα Μητρώα Αρρένων πολιτογραφηθέντος ομογενούς αλλοδαπού, ο οποίος μετέβαλε το κύριο όνομά του με πράξη διοικητικής αρχής στην Αλβανία και στη συνέχεια προέβη στην αναγνώριση του δεδικασμένου από ελληνικό δικαστήριο;.
   
  Εφόσον υπάρχει αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης από ελληνικό δικαστήριο, τότε μπορείτε να καταχωρίσετε τη μεταβολή. Σχετική είναι η Γνωμοδότηση 65/1991 ΝΣΚ (αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο-Χρήσιμα Έγγραφα → Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο → Θεσμικό Πλαίσιο).
   
 37. 17-09-2014 Έλληνας υπήκοος έκανε γάμο στην Τουρκία με Ρωσίδα υπήκοο και η ληξιαρχική πράξη γάμου του Ειδικού Ληξιαρχείου αναφέρει ότι η σύζυγος θα φέρει το επώνυμο του συζύγου.
  Το Ειδικό Ληξιαρχείο δεν μπορεί να διορθώσει την πράξη. Τι μπορεί να κάνει το δημοτολόγιο;.

   
  Το Ειδικό Ληξιαρχείο δεν μπορεί να διορθώσει τη ληξιαρχική πράξη επειδή αρμοδιότητά του είναι να μεταγράφει μόνο τις αλλοδαπές ληξιαρχικές πράξεις.
  Το δημοτολόγιο οφείλει να ελέγξει ποιο δίκαιο ισχύει περί του επωνύμου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν ισχύει το δίκαιο του τόπου κοινής συνήθους διαμονής και η συνήθης διαμονή τους είναι στην Ελλάδα, θα καταχωριστεί στο δημοτολόγιό με το πατρικό της επώνυμο και όχι με αυτό που αναγραφεί η ληξιαρχική πράξη.
   
 38. 26-09-2014 Έλληνας γεννημένος στο εξωτερικό ζητάει πιστοποιητικό γέννησης για έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και, προσκομίζοντας βεβαίωση από το ΥΠ.ΕΞ. Κ.Ε.Π Αποδήμων Ελλήνων, δηλώνει τη μετονομασία της πόλης σε xxx.
  Προκειμένου να προβούμε στη μεταβολή των στοιχείων, πρέπει να μας προσκομίσει διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησής του ή μπορούμε να αρκεστούμε στη βεβαίωση του ΥΠ.ΕΞ. Κ.Ε.Π. Αποδήμων Ελλήνων ;

   
  Διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης δεν μπορεί να γίνει, επειδή όταν αυτή συντάχθηκε ήταν σωστή. Μετέπειτα άλλαξε η ονομασία, οπότε με τη σχετική βεβαίωση του ΥΠΕΞ μπορείτε να προβείτε στην έκδοση πιστοποιητικού με τη νέα ονομασία.
  Σχετική η Εγκύκλιος 21 (Φ.104770/10830/07-07-2006) και η Γνωμοδότηση ΝΣΚ 228/2006 (αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο-Χρήσιμα Έγγραφα → Ν. 344/1976 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): Ληξιαρχικές Πράξεις – Μεταβολές – Πρόστιμα & Διορθώσεις).
   
 39. 26-09-2014 Παιδί γεννιέται, δηλώνεται στο ληξιαρχείο εμπρόθεσμα και ακολουθεί τη δημοτικότητα του πατέρα. Οι γονείς αλλάζουν γνώμη μετά από επτά μήνες και με υπεύθυνες δηλώσεις τους δηλώνουν στο ληξιαρχείο ότι επιθυμούν το παιδί τους να ακολουθήσει τη δημοτικότητα της μητέρας. Μπορεί να γίνει η μεταβολή αυτή και να διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης μετά από τόσο καιρό;
   
  Το άρθρο 15 του Ν. 3463/2006 ορίζει ότι οι γονείς υποχρεούνται εντός της προθεσμίας προς δήλωση της γέννησης του πρώτου τέκνου τους (10 ημέρες) να προσδιορίσουν -με αμετάκλητη δήλωσή τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής ληξιαρχικής πράξης- τη δημοτικότητά του. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει η δήλωση, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του πατέρα. Αν έχει γίνει τέτοια δήλωση δεν ανακαλείται.
   
 40. 26-09-2014 Δηλώνεται γέννηση εκτός γάμου τέκνου στις xx/xx/2013 με δημοτικότητα της μητέρας. Σήμερα, ένα μήνα μετά τη γέννηση, η μητέρα προσκομίζει συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου, με την οποία ο πατέρας του παιδιού τη διορίζει ειδική πληρεξούσιο για την καταχώρηση της πράξης στο αρμόδιο ληξιαρχείο και για τη δήλωση προσδιορισμού του νέου επωνύμου του παιδιού.
  Η δημοτικότητα του τέκνου δεν αναφέρεται στη συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης και η μητέρα επιθυμεί το τέκνο να διατηρήσει τη δική της.
  α) Ποια δημοτικότητα θα έχει σε αυτήν την περίπτωση το παιδί; β) Μπορεί να οριστεί η δημοτικότητα με συμβολαιογραφική πράξη, δηλαδή με δήλωση στο συμβολαιογράφο;

   
  Εάν δεν έχει γίνει αμετάκλητη δήλωση περί της δημοτικότητας σε εσάς, το ληξίαρχο στον οποίο έχει καταχωριστεί η αναγνώριση, τότε θα παραμείνει με τη δημοτικότητα της μητέρας.
  Η δημοτικότητα, ακόμη και όταν αναφέρεται στη συμβολαιογραφική πράξη, πρέπει να δηλωθεί και από τους δύο γονείς στο ληξίαρχο (άρθρο 15 Ν. 3463/2006, περ.2).
   
 41. 26-09-2014 Έλληνας πολίτης, κάτοικος Γαλλίας, μας ζητά δίγλωσση ληξιαρχική πράξη γέννησης για να τη χρησιμοποιήσει στο Πανεπιστήμιο. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν εκδίδεται τέτοια.
   
  Δεν υφίσταται στην ελληνική έννομη τάξη νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέπει δίγλωσσα ή πολύγλωσσα αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων ή πιστοποιητικά από τα δημοτολόγια. Ως εκ τούτου, δεν νομιμοποιείστε να εκδίδετε τέτοια.
   
 42. 14-10-2014 Μπορούμε να εκδώσουμε πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών δημότη μας -ήδη αποβιώσαντος την 01.04.2009- για λογαριασμό δικηγόρου εντολέα, ο οποίος βρίσκεται σε δικαστική διένεξη για οφειλές του αποβιώσαντος;
   
  Αν έχει έννομο συμφέρον μπορεί να αιτηθεί την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων. Αρμόδια για τη διακρίβωση του έννομου συμφέροντος είναι η υπηρεσία σας. Αν η υπηρεσία σας δεν μπορεί να διακριβώσει το έννομο συμφέρον, ζητήστε εισαγγελική άδεια.
   
 43. 14-10-2014 Τα πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών εκδίδονται κατόπιν υποβολής αιτήσεως από τον έχοντα έννομο συμφέρον και δύο πολίτες – μάρτυρες, οι οποίοι υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις και είναι σε θέση να γνωρίζουν την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/19168/25-07-2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.
  Άλλοι δήμοι εκδίδουν πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών με την υποβολή -εκτός της αιτήσεως- υπεύθυνων δηλώσεων δύο μαρτύρων εκτός οικογενείας, άλλοι αφού υποβάλουν ο έχων το έννομο συμφέρον αίτηση και τη μία υπεύθυνη δήλωση και την δεύτερη υπεύθυνη δήλωση από μάρτυρα εκτός οικογενείας.
   
  Τα πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών εκδίδονται βάσει των δημοτολογίων και όχι βάσει υπεύθυνων δηλώσεων. Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και θεωρείται πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως του δημότη, εκδίδεται δε με βάσει τα δημοτολόγια ή άλλα επίσημα στοιχεία που τηρούνται στο Δήμο ή από στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα, την οποία υποχρεούνται να διενεργούν οι δήμαρχοι με αλληλογραφία με άλλες αρχές. Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά, τότε χρησιμοποιούνται οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. Πολλοί δήμοι θεωρούν την υποβολή των δύο υπευθύνων δηλώσεων ως το καταλυτικό στοιχείο για την έκδοση του πιστοποιητικού, ενώ στην πραγματικότητα το κυρίαρχο στοιχείο είναι α) η ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα δημοτολόγια και β) η έρευνα εκ μέρους των Δήμων για τη συλλογή επισήμων στοιχείων. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται κανονική εγγραφή του αποβιώσαντος άνδρα σε δημοτολόγιο δήμου, αλλά υφίσταται μόνο εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων, τότε το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από το Δήμο στου οποίου το Μητρώο Αρρένων υφίσταται εγγραφή (υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο Δήμου της χώρας), βάσει υπεύθυνων δηλώσεων μαρτύρων και δημοσίων εγγράφων που αποδεικνύουν τη συγγενική σχέση ανάμεσα στον αποβιώσαντα και τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται ως εγγύτεροι συγγενείς στις δηλώσεις αυτές. Όταν δεν υφίσταται εγγραφή ούτε στα δημοτολόγια ούτε στα Μητρώα Αρρένων, τότε δεν είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, ακόμη και εάν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου, το ζήτημα δε της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, με το οποίο συνδέεται το εν λόγω πιστοποιητικό, δύναται να επιλυθεί μόνο κατόπιν εκδόσεως πιστοποιητικού κληρονομητηρίου από το δικαστήριο της κληρονομίας (άρθρα 819, 810 Κ.Πολ.Δ.).
   
 44. 14-10-2014 Η ληξιαρχική πράξη θανάτου συντάσσεται με τα στοιχεία της ταυτότητας. Παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις να υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία στην ληξιαρχική πράξη θανάτου από αυτά του δημοτολογίου (όπως επώνυμο ή ημερομηνία γέννησης κ.λπ.), καθώς η ταυτότητα έχει εκδοθεί με εσφαλμένα στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση, πώς θα γίνει η διαγραφή από τα δημοτολόγια;
   
  Η αστυνομική ταυτότητα που αναγράφεται στην ληξιαρχική πράξη θανάτου παραπέμπει σε έναν αριθμό δημοτολογίου. Αυτό είναι ικανό στοιχείο ταυτοπροσωπίας του αποβιώσαντος, προκειμένου να γίνει η διαγραφή. 
   
 45. 14-10-2014 Μπορεί η υπηρεσία μας να εκδώσει πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών στηριζόμενη σε εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων; Από έρευνα που κάναμε δεν υπάρχει δημοτολογική εγγραφή σε κανένα Δήμο της χώρας. 

  Ναι. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται κανονική εγγραφή του αποβιώσαντος άνδρα σε δημοτολόγιο Δήμου, αλλά υφίσταται μόνο εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων, τότε το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από το Δήμο στου οποίου το Μητρώο Αρρένων υφίσταται εγγραφή (υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο Δήμου της χώρας), βάσει α) υπευθύνων δηλώσεων μαρτύρων και β) δημοσίων εγγράφων που αποδεικνύουν τη συγγενική σχέση ανάμεσα στον αποβιώσαντα και τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται ως εγγύτεροι συγγενείς σε αυτές τις δηλώσεις. Θα πρέπει να αναγράφεται όμως σε αυτό το πιστοποιητικό ότι δεν υφίσταται εγγραφή του αποβιώσαντος σε κανέναν δήμο της χώρας αλλά μόνο εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων έτους ……. του Δήμου………. 
   
 46. 14-10-2014 Θα ήθελα να μας γνωρίσετε εάν βιολογικά αδέλφια έχουν δικαίωμα να αιτηθούν πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών θανούσης και να είναι εγγύτεροι συγγενείς. Η θανούσα είχε υιοθετηθεί από τον αδελφό του πατέρα τους και πέθανε άγαμη και άτεκνη. 

  Εφόσον αποδεικνύουν έννομο συμφέρον, μπορούν να αιτηθούν την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων, εάν αυτό δεν έχει εκδοθεί. Αν έχετε εκδώσει ήδη πιστοποιητικό εγγυτέρων μπορούν να αιτηθούν να λάβουν αντίγραφο αυτού. Περαιτέρω, σας παραθέτουμε απάντηση της υπηρεσίας μας για την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.
  Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και θεωρείται πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως του Δημότη. Εκδίδεται με βάση τα Δημοτολόγια ή άλλα επίσημα στοιχεία που τηρούνται στο Δήμο ή από στοιχεία τα οποία προκύπτουν από έρευνα που υποχρεούνται να διενεργούν οι Δήμαρχοι με αλληλογραφία με άλλες αρχές. Η υποβολή των δύο υπεύθυνων δηλώσεων δεν είναι το καταλυτικό στοιχείο για την έκδοση του πιστοποιητικού. Το κυρίαρχο στοιχείο είναι: α) η ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα δημοτολόγια και β) η έρευνα εκ μέρους των Δήμων για τη συλλογή επισήμων στοιχείων.
   

 (Τελευταία Ενημέρωση 15-10-2014)

<< επιστροφή