Σάββατο 20 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙI
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση 3η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IΙI
«Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας»
1η Τροποποίηση
 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»
1η Τροποποίηση  ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

CHECΚ LIST ΓΑΚ αρθ.56 τοπικές υποδομές

CHECΚ LIST ΓΑΚ αρθ.55 αθλ-ψυχαγ υποδομές
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»  
  ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VI
«Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού»
  ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIII
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»
  ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IX
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»
  ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMEA