Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 

           ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για αποχέτευση

 1. Ειδικότερα στη σελίδα 4 (ομάδα Β) πως εννoείται το πρώτο μπούλετ (Οικισμούς Δ΄ προτεραιότητας με υφιστάμενο δίκτυο…με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση);
   
  Π.χ. αν ο υφιστάμενος αγωγός διάθεσης των λυμάτων καταλήγει σε κάποιο ποτάμι ή λίμνη από τα οποία υδρεύεται μια περιοχή.
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο Άρθρο 7 του ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/8-3-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
   
 2. Στην ομάδα Β στο τελευταίο μπούλετ (οικισμούς Δ’ προτεραιότητας που η συλλογή…ώστε να καταστεί πιο αποδοτική και ολοκληρωμένη η λειτουργία της), πως εννοείται αυτό;
   
  Αν ένας οικισμός περιλαμβάνεται στους εγκεκριμένους/ισχύοντες Π.Ο. μιας υφιστάμενης ΕΕΛ, και η εν λόγω ΕΕΛ δύναται χωρίς περαιτέρω εργασίες/δράσεις να εξυπηρετήσει τον εν λόγω οικισμό.
  Εάν ταυτόχρονα υπάρχει αίτημα στην πρόταση, που σχετίζεται με την Ομάδα Γ της πρόσκλησης (πχ πέρας 20ετίας ΕΕΛ-αναβάθμιση αυτής), αυτό είναι ανεξάρτητο και δε θα πρέπει να προκύπτει από τον παραπάνω οικισμό.
   
 3. Μπορούμε να καταθέσουμε μία πρόταση με 2-3 υποέργα. Το συνολικό ποσό μπορεί να είναι περισσότερο των 5 εκ. ευρώ, αλλά μόνο το ποσό ως τα 5 εκ € θα είναι επιλέξιμο; Γίνεται;
   
  Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα προτεινόμενα υποέργα (Γ οικισμοί, Δ οικισμοί, επαναχρησιμοποίηση λυμάτων κτλ) του Δικαιούχου. Το σύνολο των υποέργων που δεν σχετίζονται με Γ οικισμό έχουν ανώτερη χρηματοδότηση 5 εκ.€, το επιπλέον του ποσού αυτού θα πρέπει αποδεδειγμένα να καλύπτεται από τον Δικαιούχο (απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου κτλ). Τα υποέργα της πρότασης που σχετίζονται άμεσα με οικισμό Γ δεν έχουν περιορισμό στο συνολικό τους Π/Υ (ισχύουν βέβαια όσα περιγράφονται στην πρόσκληση για τους οικισμούς Γ).
   
 4. Στις 2 πρόσφατες Προσκλήσεις για το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ υπάρχει ποσόστωση ανά ΟΤΑ (Δήμος και ΔΕΥΑ που ανήκει στον Δήμο), ισχύει και εδώ ή είναι ανταγωνιστική η διαδικασία;
   
  Δεν υπάρχει ποσόστωση καθώς και στις 2 Προσκλήσεις, για διαχείριση αστικών λυμάτων και υδρεύσεις, η αξιολόγηση είναι άμεση μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων ποσών (μία αίτηση ανά Δήμο ή ΔΕΥΑ για κάθε πρόσκληση).
   
 5. Για την ομάδα Β – για προστατευόμενες περιοχές - οι δράσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά περιοχές με υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο; Μπορούμε να περιλάβουμε προστατευόμενες περιοχές που δεν έχουν δίκτυο ακαθάρτων αλλά προβλέπεται από ΑΕΠΟ η σύνδεση τους σε υφιστάμενη ΕΕΛ;
   
  Στην Ομάδα Β τα δύο πρώτα σημεία (μπούλετ) αφορούν οικισμούς Δ προτεραιότητας, με υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης, ενώ τα δύο επόμενα σημεία (μπούλετ) δε θέτουν τέτοιο περιορισμό. 
   
 6. Οικισμοί που καταλήγουν στην ίδια ΕΕΛ, δεν περιλαμβάνονται στην λίστα των οικισμών Γ΄ προτεραιότητας της ΕΓΥ, όταν έχουν ισοδύναμο πληθυσμό (κάθε οικισμός χωριστά), με βάση μελέτη αποχέτευσης δικτύων ακαθάρτων, μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων ενώ στην απογραφή του 2011 πραγματικό πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων θεωρούνται οικισμοί Δ΄ προτεραιότητας που μπορούν να ενταχθούν στην πρόσκληση;
   
  Ο χαρακτηρισμός των οικισμών Γ προτεραιότητας προκύπτει αποκλειστικά με μεθοδολογία της ΕΓΥ (ΥΠΕΝ) και ο σχετικός κατάλογος των οικισμών Γ προτεραιότητας καταρτίζεται και επικαιροποιείται από την ΕΓΥ. Οικισμοί που δεν βρίσκονται στον προαναφερθέντα κατάλογο είναι επιλέξιμοι, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, εάν πληρείται ένα τουλάχιστον από τα τέσσερα σημεία (μπούλετ) της Ομάδας Β.
   
 7. Ο προϋπολογισμός για νέο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – με αντλιοστάσια και αγωγό διάθεσης προς υπάρχουσα ΕΕΛ - υπολογίζεται με 500 ευρώ/ι.κ. ή με 2.000 ευρώ/ι.κ.;
   
  Στους οικισμούς της Ομάδας Β, το όριο των 500 €/ικ αφορά στις νέες ΕΕΛ, ενώ το όριο των 2.000 €/ικ σε νέα ΕΕΛ και δίκτυα αποχέτευσης μαζί. Έργο μόνο δικτύων αποχέτευσης για οικισμό (με υφιστάμενη – λειτουργούσα ΕΕΛ) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 1.500 €/ικ (=2.000 - 500).
  Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην αξιολόγηση των αιτήσεων (όπως γράφουμε ρητά στην πρόσκληση), οι λύσεις πρέπει να είναι βιώσιμες – λειτουργικά και οικονομοτεχνικά, και να βασίζονται στην αρχή της εγγύτητας. Ιδίως στις περιπτώσεις μικρών οικισμών όπου θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταμένες αντλήσεις και αυξημένου μήκους προσαγωγές λυμάτων.
   
 8. Εάν ο προϋπολογισμός για ολοκληρωμένο έργο προκύπτει μεγαλύτερος από αυτόν που προκύπτει με το προαναφερόμενο όριο ανά ι.κ. χρηματοδοτείται το έργο εάν το τμήμα που υπερβαίνει το όριο καλύπτεται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ;
   
  Όχι το εν λόγω έργο δεν χρηματοδοτείται.
   
 9. Αναφορικά με τις προσκλήσεις χρηματοδότησης με αρ. πρωτ. 18341 και 18334, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί η διαχειριστική επάρκεια της ομάδας έργου από ιδιώτες μηχανικούς, με δεδομένο ότι θα τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαγωνιστικές διαδικασίες επιλογής τους. Σε αυτή την περίπτωση, δύναται η ομάδα έργου να κατατεθεί ως ξεχωριστό υποέργο στην πρόταση;
   
  Όχι και για τα δύο ερωτήματα
   
 10. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν είναι επιλέξιμο έργο κατασκευής εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και ΕΕΛ στην περίπτωση 3 της Ομάδας Β (Οικισμούς Δ΄ προτεραιότητας που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής Υδατικών Συστημάτων (ΥΥΣ ή ΕΥΣ) που χαρακτηρίζονται σε “ΚΑΚΗ” κατάσταση (ποιοτικά) στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ (1η αναθεώρηση) λόγω υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων από την υφιστάμενη διαχείριση λυμάτων (π.χ. απορροφητικοί βόθροι) όταν από την 1η αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ η ποιοτική κατάσταση της λεκάνης απορροής χαρακτηρίζεται "ΕΛΛΙΠΗΣ - ΑΓΝΩΣΤΗ" και δε γίνεται κάποια αναφορά στην υφιστάμενη διαχείριση λυμάτων. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στη δυνατότητα χρηματοδότησης του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και της ΕΕΛ οικισμού Δ' προτεραιότητας, ο οποίος βρίσκεται γειτονικά σε λίμνη.
   
  Θα πρέπει να υπάρχει και να προσκομιστεί επαρκής χρονοσειρά μετρήσεων από διαπιστευμένα εργαστήρια (τουλάχιστον διάρκειας των τελευταίων 2-3 ετών, που είναι και το χρονικό διάστημα που ουσιαστικά έχει μεσολαβήσει μεταξύ των αρχικών ΣΔΛΑΠ και της 1ης Αναθεώρησης). Από τις μετρήσεις αυτές θα τεκμηριώνεται ο ποιοτικός χαρακτηρισμός, θα ενισχύεται η επιχειρηματολογία υποβάθμισης των ποιοτικών παραμέτρων των υδάτινων σωμάτων και θα τεκμαίρεται η ανάγκη για λήψη μέτρων και κατασκευή έργων.
  Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση ή και γνωμοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία (Αποκεντρωμένη Διεύθυνση Υδάτων) για το όλο θέμα καθώς και για τον χαρακτηρισμό «ΕΛΛΙΠΗΣ – ΑΓΝΩΣΤΗ» στο αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ (π.χ. έλλειψη σταθμού δειγματοληψία και μετρήσεων, ανεπάρκεια του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και ανάγκη προσθήκης σταθμού στην εν λόγω περιοχή).
   
 11. Σχετικά με την υπ’ αριθμ. 18341/10-5-18 Πρόσκληση του ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’ (ΑΔΑ: 7ΔΥΡ465ΧΘ7-ΔΨΕ), ήθελα να διευκρινίσουμε το παρακάτω: Το όριο Συνολικού Προϋπολογισμού προτεινόμενης Πράξης των 5.000.000,00 € αφορά σε Επιλέξιμο Σκέλος ή σε Σύνολο Δαπάνης;
   
  Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα προτεινόμενα υποέργα (Γ οικισμοί, Δ οικισμοί, επαναχρησιμοποίηση λυμάτων κτλ) του Δικαιούχου. Το σύνολο των υποέργων που δεν σχετίζονται με Γ οικισμό έχουν ανώτερη χρηματοδότηση 5 εκ.€, το επιπλέον του ποσού αυτού θα πρέπει αποδεδειγμένα να καλύπτεται από τον Δικαιούχο (απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου κτλ). Τα υποέργα της πρότασης που σχετίζονται άμεσα με οικισμό Γ δεν έχουν περιορισμό στο συνολικό τους Π/Υ (ισχύουν βέβαια όσα περιγράφονται στην πρόσκληση για τους οικισμούς Γ).
   
 12. Εμείς έχουμε έτοιμη Πράξη προς υποβολή, για Οικισμό Δ’ προτεραιότητας, η οποία είναι 4.900.000 επιλέξιμο σκέλος, αλλά μαζί με τις ιδιωτικές συνδέσεις αποχέτευσης γίνεται 5.300.000 €.
   
  Η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη από το πρόγραμμα διότι πρόκειται για ανταποδοτική δράση, συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, δεν συμμετέχει στα όρια που τίθενται στην Πρόσκληση. Φυσικά και δύναται η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων να περιλαμβάνονται στα Τεύχη Δημοπράτησης (ως ενιαία δημοπράτηση), ωστόσο, θα πρέπει να είναι διακριτοποιημένος ο προϋπολογισμός τους και να αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησής τους (π.χ. ίδιοι πόροι δικαιούχου, άλλη πηγή δανεισμού κλπ).
   
 13. Αν μπορούμε να καταθέσουμε πρόταση ανά ομάδα (δύο διαφορετικές ή υποέργο);
   
  Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση (προτεινόμενη πράξη) σε κάθε Πρόσκληση, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα αιτούμενα υποέργα.
   
 14. Αν οι μελέτες πρέπει να είναι θεωρημένες από υπηρεσία που διαθέτει την επάρκεια (ΔΗΜΟΣ) ή όχι (ΔΕΥΑ);
   
  Οι Μελέτες θα πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.
   
 15. Πώς προκύπτουν οι οικισμοί Γ και Δ προτεραιότητας σχετικά με την αποχέτευση;
   
  Ο χαρακτηρισμός των οικισμών Γ προτεραιότητας προκύπτει αποκλειστικά με μεθοδολογία της ΕΓΥ (ΥΠΕΝ) και ο σχετικός κατάλογος των οικισμών Γ προτεραιότητας καταρτίζεται και επικαιροποιείται από την ΕΓΥ.
  Οικισμοί που δεν βρίσκονται στον προαναφερθέντα κατάλογο είναι επιλέξιμοι, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, εάν πληρείται ένα τουλάχιστον από τα τέσσερα σημεία (μπούλετ) της Ομάδας Β. Στην Ομάδα Β τα δύο πρώτα σημεία (μπούλετ) αφορούν οικισμούς Δ προτεραιότητας, ήτοι οικισμοί μικρότεροι των 2.000 ικ με υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης, ενώ τα δύο επόμενα σημεία (μπούλετ) αφορούν στα ΣΔΛΑΠ και τη συμμόρφωση με εν ισχύ ΑΕΠΟ υφιστάμενων ΕΕΛ, και την αποδοτική και ολοκληρωμένη λειτουργία τους.
   
 16. Αν μπορούμε να καταθέσουμε πρόταση για κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ενώ η ΕΕΛ πρόκειται άμεσα να κατασκευαστεί - έχει πράξη ένταξης & χρηματοδότηση αλλά δεν είναι στην παρούσα φάση σε λειτουργία;
   
  Το συγκεκριμένο σημείο αφορά σε λειτουργούσες/υφιστάμενες ΕΕΛ.
   
 17. Αν χρειάζεται κάποιο αποδεικτικό έγγραφο ότι υπάρχει υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο που απορρίπτει λύματα σε λεκάνη απορροής.
   
  Όπως σε κάθε άλλο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, έτσι και στο συγκεκριμένο, είναι γνωστό ότι θα πρέπει να υποβληθούν στοιχεία της εργολαβίας κατασκευής όπως: χρονολογία κατασκευής, κόστος και πηγή χρηματοδότησης, καθώς και Σχέδιο Οριζοντιογραφίας του οικισμού με την αποτύπωση του ‘ως κατασκευάστηκε’ δικτύου αποχέτευσης (αγωγοί, αντλιοστάσια, φρεάτια κτλ). Παράλληλα, θα πρέπει να υποβληθούν και τεκμήρια – στοιχεία αναφοράς/συσχέτισης με το ΣΔΛΑΠ ή/και τον χαρακτηρισμό της «ΚΑΚΗΣ» κατάστασης των υδάτων στα οποία απορρίπτει σημειακά το εν λόγω δίκτυο αποχέτευσης.
   
 18. Στο Δήμο μας έχουμε 2 οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων που διαθέτουν παντορροϊκούς συλλεκτήρες στο κέντρο των οικισμών, με διάθεση των λυμάτων - ομβρίων σε επιφανειακούς αποδέκτες πλησίον των οικισμών. Οι 2 εν λόγω οικισμοί δεν εμπίπτουν στα οριζόμενα των Άρθρων 6 και 7 του ΠΔ51/2007, δηλαδή δεν είναι στη λεκάνη απορροής υδρευτικού ταμιευτήρα ή σε προστατευόμενη περιοχή (πρώτα 2 bullet της πρόσκλησης), ούτε ανήκουν στην περίπτωση του 3ου bullet (“ΚΑΚΗ” ποιοτική κατάσταση στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ).
  Είναι επιλέξιμα τα έργα ολοκλήρωσης του δικτύου αποχέτευσης (χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης για τμήματα των οικισμών που δεν έχουν σήμερα δίκτυο) και η κεντρική ΕΕΛ των δύο οικισμών; ;
   
  Τα παντορροϊκά δίκτυα θεωρούνται δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων. Εφόσον, δεν ισχύουν τα οριζόμενα των τριών πρώτων bullet της Ομάδας Β της Πρόσκλησης των Λυμάτων, και ζητείται νέα ΕΕΛ για τους δύο οικισμούς (οπότε δεν ισχύει και το 4ο bullet της Ομάδας Β), δεν προκύπτει επιλέξιμη δράση για τους 2 εν λόγω οικισμούς.
  Θα μπορούσε να είναι επιλέξιμα τα έργα των δικτύων αποχέτευσης (ολοκλήρωση δικτύων) εφόσον η προσαγωγή των λυμάτων των δύο οικισμών πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε υφιστάμενη/λειτουργούσα ΕΕΛ, σε συμμόρφωση με την εν ισχύ ΑΕΠΟ της, χωρίς περαιτέρω δράσεις αναβάθμισης και επέκτασης για την εξυπηρέτηση του επιπλέον φορτίου που προκύπτει.
   
 19. Υπάρχουν ώριμες μελέτες για 3 οικισμούς (κάτω των 2.000 κατοίκων), δίκτυα αποχέτευσης και κεντρικός βιολογικός καθαρισμός. Ο βιολογικός καθαρισμός σχεδιάστηκε, μελετήθηκε και αδειοδοτήθηκε σε χώρο κοντά στον έναν οικισμό, με αποτέλεσμα το μοναδιαίο κόστος των δικτύων των δύο απομακρυσμένων οικισμών να είναι εκτός των περιορισμών του μοναδιαίου κόστους της πρόσκλησης, αλλά ο μέσος όρος και των τριών οικισμών είναι εντός των εν λόγω περιορισμών. Θεωρείται αυτό επιλέξιμο από την πρόσκληση;
   
  Από την στιγμή που δεν υπάρχουν υφιστάμενα δίκτυα και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), επιλεξιμότητα των δράσεων προκύπτει εάν ισχύουν τα οριζόμενα του τρίτου bullet της Ομάδας Β της Πρόσκλησης των Λυμάτων (περί “ΚΑΚΗΣ” ποιοτικής κατάστασης στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ). Τα μοναδιαία κόστη αφορούν σε επίπεδο οικισμού και σε περίπτωση κοινών αγωγών μεταφοράς γίνεται σχετικός επιμερισμός των κοινών τμημάτων. Τονίζεται η επιλεξιμότητα δικτύων στα πυκνοδομημένα τμήματα των οικισμών ώστε τα μοναδιαία κόστη να βρίσκονται εντός των προδιαγραφών της πρόσκλησης.
   
 20. Είναι επιλέξιμη η συμπλήρωση/ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης σε οικισμό Γ προτεραιότητας, είναι επίσης επιλέξιμες εργασίες αναβάθμισης της ΕΕΛ 25ετίας του οικισμού, η οποία προ 15 ετών επεκτάθηκε, καθώς και των Αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης;
   
  Στην Πρόσκληση έργων αποχέτευσης λυμάτων δεν είναι επιλέξιμη η ολοκλήρωση δικτύων σε οικισμούς Γ προτεραιότητας. Εάν κατά την επέκταση της ΕΕΛ έγιναν επεμβάσεις στο σύνολο των εγκαταστάσεων τότε δεν είναι επιλέξιμες εργασίες αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού, εφόσον όμως η επέκταση ήταν διακριτή σε σχέση με την υπόλοιπη μονάδα τότε είναι επιλέξιμες οι δράσεις αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού στο τμήμα της ΕΕΛ που κατασκευάσθηκε προ 25ετίας και δεν έχουν χρηματοδοτηθεί αντίστοιχες δράσεις τα τελευταία 20 έτη.
   
 21. Στην ομάδα Β της παραπάνω πρόσκλησης για οικισμούς Δ προτεραιότητας δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα υποβολής πρότασης για οικισμούς που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές παρά μόνο αν υπάρχουν ήδη κατασκευασμένα δίκτυα αποχέτευσης ή αν οι οικισμοί βρίσκονται σε λεκάνη απορροής της οποίας τα υδατικά συστήματα χαρακτηρίζονται «κακής κατάστασης». Εφόσον λοιπόν ο οικισμός βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή με υδατικούς πόρους καλής κατάστασης και λειτουργεί με απορροφητικούς βόθρους και δεν έχει δίκτυο συλλογής ακαθάρτων δεν δικαιούται να υποβάλλει πρόταση;
   
  Για τον εν λόγω οικισμό, βάσει του τέταρτου σημείου (μπούλετ) της Ομάδας Β της πρόσκλησης, δύναται η χρηματοδότηση κατασκευής δικτύων αποχέτευσης και η σύνδεση με υφιστάμενη ΕΕΛ, εφόσον η πρόταση είναι σε συμφωνία με τους εν ισχύ ΑΕΠΟ της ΕΕΛ.
   
 22. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν στο κόστος ανά ισοδύναμο κάτοικο σε περίπτωση έργου αποχετευτικού δικτύου περιλαμβάνεται η δαπάνη για Γ.Ε.& Ο.Ε. 18% και η δαπάνη των απροβλέπτων 15%. Για προμήθεια αυτό είναι κατανοητό ότι εννοείται το ποσό αυτό χωρίς ΦΠΑ. Αλλά επειδή στον πυ έργου στην δαπάνη εργασιών προστίθενται και τα άνω κονδύλια πέραν του ΦΠΑ θέτουμε αυτό το ζήτημα.
   
  Οι Προϋπολογισμοί των εργολαβιών είναι προ ΦΠΑ, σε αυτούς περιλαμβάνονται ΓΕ & ΟΕ, καθώς και απρόβλεπτα και αναθεώρηση. Ο ανώτερος χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός του συνόλου των υποέργων της αίτησης είναι 5.000.000 € (προ ΦΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχουν υποέργα με ΦΠΑ (πχ προμήθεια, Αρχαιολογία) ο συνολικός χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός με ΦΠΑ μπορεί να ξεπεράσει τα 5.000.000 € μόνο ως προς το ποσό που αφορά στο ΦΠΑ αυτό.
   
 23. Εάν ο Δήμος δε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών τι πρέπει να κάνει ώστε να έχει διοικητική και διαχειριστική επάρκεια;
   
  Είτε θα πρέπει να συντάξει εγχειρίδιο διαδικασιών είτε να προβεί σε προγραμματική συμφωνία με άλλο δικαιούχο που διαθέτει την σχετική επάρκεια είτε να περιγράψει τις διαδικασίες που ακολουθεί για τα υποέργα που αιτείται, με αναφορά στη σχετική νομοθεσία, το απαιτούμενο προσωπικό και την εμπειρία του σε παρόμοια έργα.
   
 24. Είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να υποβάλλει ως χωριστό υποέργο τις ιδιωτικές συνδέσεις ή πρέπει να υπάρχουν στο υποέργο των δικτύων αποχέτευσης;
   
  Εφόσον οι ιδιωτικές συνδέσεις αποτελούν ξέχωρη εργολαβία (δεν εμπεριέχονται στα Τεύχη Δημοπράτησης του αιτούμενου αποχετευτικού δικτύου) δεν απαιτείται να αποτελούν ξέχωρο υποέργο στο τεχνικό δελτίο (εξάλλου δεν είναι και επιλέξιμη δαπάνη). Στην περίπτωση που είναι μέρος των Τευχών Δημοπράτησης του αιτούμενου αποχετευτικού δικτύου, ο αιτούμενος π/υ του εν λόγω υποέργου ναι μεν θα περιγράφεται στα αρχεία αλλά δε θα περιλαμβάνεται στο αιτούμενο ποσό στο Τεχνικό Δελτίο. Τέλος, στην περίπτωση που δεν έχουν δρομολογηθεί πως θα υλοποιηθούν οι ιδιωτικές συνδέσεις, θα υπάρξει ειδικός όρος δέσμευσης του Δικαιούχου στην απόφαση ένταξης/χρηματοδότησης για τη συμβασιοποίηση της εργολαβίας των ιδιωτικών συνδέσεων πριν την ολοκλήρωση του κυρίως υποέργου (δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ).
   
 25. Εάν οι δαπάνες αρχαιολογίας δεν είναι προσδιορισμένες, τι ποσό θα μπει στο τεχνικό δελτίο;
   
  Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου).
   
 26. Θέλουμε να κανουμε πρόταση για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού στην ομάδα Γ, για εγκαταστάσεις που λειτουργούν πάνω από 20 χρόνια. Επειδή όμως η ΕΕΛ του οικισμού είναι παλιά (κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ‘90) δεν έχουμε κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει την έναρξη λειτουργίας. Το μόνο έγγραφο που έχουμε είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής το έτος 1997. Μπορούμε να κάνουμε αίτηση σε αυτήν την περίπτωση;
   
  Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, στην Ομάδα Γ επιλέξιμες είναι οι περιπτώσεις ΕΕΛ (Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας) για τις οποίες έχει παρέλθει 20ετία από την έναρξη λειτουργίας (όπως εγγράφως αποδεικνύεται ή π.χ. με σχετικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ για την συγκεκριμένη μονάδα).
  Επίσης, δεν θα πρέπει να έχει υπάρξει χρηματοδότηση την τελευταία 20ετία για τις εν λόγω εργασίες/εξοπλισμούς που θα αιτηθείτε. .
   
 27. Σύμφωνα με τον Ν.4281/2014 ο ΦΠΑ για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης είναι μηδενικός. Στον προυπολογισμό μελέτης ενός δικτύου αποχέτευσης θα μπεί ως ΦΠΑ η τιμή μηδέν;
   
  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο ΦΠΑ δεν αναγράφεται στα παραστατικά Αναδόχων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στη φάση υλοποίησης του έργου (μηδενικός). Στον προϋπολογισμό μελέτης αναφέρεται κανονικά το ποσό του ΦΠΑ.
  Για τα υποέργα που αφορούν σε Προμήθειες, και ενδεχομένως και σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, ο ΦΠΑ δεν είναι μηδέν.
   
 28. Σχετικά με την Πρόσκληση, επιθυμούμε να υποβάλουμε πρόταση σε διαδημοτική συνεργασία με άλλο δήμο, καθώς έχουμε εκπονήσει από κοινού μελέτη για έργο της περιοχής. Την υποβολή θα την κάνει ο άλλος Δήμος και όχι εμείς. Από πλευράς μας, θα πρέπει να υποβληθεί μόνο Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις; Θα μπορούσατε να μου παρέχετε διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά;
   
  Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης. Από το Δήμο σας θα πρέπει να υπάρχει απόφαση ΔΣ αποδοχής της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.
  Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράφουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού. Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).
  Για τον επιμερισμό του κόστους του διαδημοτικού έργου (π.χ. εξυπηρετούμενοι κάτοικοι), ώστε να τηρείται το χρηματοδούμενο όριο των 5 εκ.€ ανά Δήμο/ΔΕΥΑ, παρακαλώ ανατρέξτε σε προηγούμενη ερώτηση.
   
 29. Πρέπει όλα τα υποέργα να είναι πάνω των 500.000 χιλ.€;;
   
  Κύριο υποέργο λογίζεται εκείνο που π.χ. αφορά στη κατασκευή ενός δικτύου, μίας ΕΕΛ ή μιας προμήθειας εξοπλισμού αντικατάστασης στην ΕΕΛ, το κάθε ένα από αυτά πρέπει να είναι πάνω από 500 χιλ.€ (προ ΦΠΑ). Υποέργα που αφορούν σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, Απαλλοτρίωση κτλ δεν έχουν τέτοιο περιορισμό. Το σύνολο των υποέργων υποβάλονται με μία αίτηση, και ένα τεχνικό δελτίο, και το ποσό χρηματοδότησης είναι έως 5.000.000 € (προ ΦΠΑ).
   
 30. Α. Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης υπερβαίνει το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης (5 εκ. €) από το πρόγραμμα και ο αρμόδιος φορέας θα δηλώνει ότι θα καλύψει με ίδιους πόρους τη διαφορά, θα αποτελεί λόγω αποκλεισμού της πρότασης κατά την αξιολόγηση;
  Β. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης της πράξης 5 εκ. € θα καλύπτει το συμβατικό ποσό που θα προκύψει μετά τη διαγωνιστική διαδικασία με κάλυψη από ίδιους πόρους της όποιας συμβατικής διαφοράς προκύψει μετά από αυτό;
   
  Εφόσον ο αιτούμενος πυ είναι άνω των 5 εκ.€ (προ ΦΠΑ), θα πρέπει κατά την αίτηση της πράξης το επιπλέον ποσό των 5 εκ.€ να αποδεικνύεται ότι θα καλυφθεί από τον Δικαιούχο και να υπάρχει η σχετική απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
  Η εν λόγω χρηματοδότηση (δανειοδότηση) θα ανέρχεται στα 5 εκ.€. Σε περίπτωση που π.χ. οι εκπτώσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών μεταβάλουν το συνολικό κόστος της πράξης, σε σχέση με αυτό της ένταξης, ο δικαιούχος οφείλει να καλύψει μόνο το επιπλέον ποσό των 5 εκ.€. Στην περίπτωση που τα αρχικά αιτούμενα υποέργα υλοποιηθούν καλώς και ο συνολικός πυ είναι κάτω των 5 εκ.€, τότε ο δικαιούχος δεν συμμετέχει με ιδίους πόρους επ’ αυτού του πυ.
   
 31. Α. Τα μοναδιαία κόστη υπολογίζονται σαν σύνολο για την πρόταση για τους οικισμούς Δ προτεραιότητας;
  Β. Το 10% των ΑΠΕ προκύπτει επί του συνόλου της πράξης;
   
  Α. Τα μοναδιαία κόστη έχουν εφαρμογή ανά οικισμό, όχι συνολικά/συνδυαστικά (μέσος όρος).
  Β. Οι δράσεις ΑΠΕ αφορούν στα έργα επί των ΕΕΛ, δηλαδή το 10% επί του ΠΥ μελέτης δράσεων/έργων σε ΕΕΛ, και όχι επί των δικτύων αποχέτευσης.
   
 32. Δύναται να υποβληθεί μια πράξη με τρία υποέργα δύο διαφορετικών Ομάδων Β και Γ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης των λυμάτων;
  Το υποέργο 1 ανήκει στην Ομάδα Β και αφορά στην κατασκευή αποχετευτικού δικτύου σε δύο Οικισμούς Δ προτεραιότητας. Η προσαγωγή θα γίνει σε υφιστάμενη λειτουργούσα ΕΕΛ όμορου Δήμου με τον οποίο συνάψαμε προγραμματική σύμβαση. Στην ισχύουσα ΑΕΠΟ της εν λόγω ΕΕΛ του όμορου Δήμου γίνεται αναφορά των δύο προαναφερόμενων οικισμών.
  ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Το υποέργο ανήκει στην ομάδα Β και αφορά στην κατασκευή αποχετευτικού δικτύου σε οικισμό Δ προτεραιότητας του οποίου τα υγρά απόβλητα θα οδηγούνται σε υφιστάμενη λειτουργούσα ΕΕΛ. Η ΕΕΛ λειτουργεί σε οικισμό Γ προτεραιότητας και στην ΑΕΠΟ της προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός-αναβάθμισή της και η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του προαναφερόμενου οικισμού.
  ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Το υποέργο ανήκει στην ομάδα Γ και θα αφορά στον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση της ΕΕΛ οικισμού Γ προτεραιότητας κατασκευασθείσα και λειτουργούσα προ 20 ετίας. Στην ΑΕΠΟ της ΕΕΛ προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός-αναβάθμισή της, καθώς και η υποδοχή και επεξεργασία του φορτίου των αποβλήτων του προαναφερόμενου οικισμού του υποέργου 2.
   
  Ο κάθε δικαιούχος (Δήμος ή ΔΕΥΑ) υποβάλει μία μόνο αίτηση η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα υποέργα.
  Οικισμοί Δ προτεραιότητας του σημείου 4 της Ομάδας Β (bullet 4) είναι επιλέξιμοι για την κατασκευή δικτύων και τη σύνδεση σε λειτουργούσα ΕΕΛ, σε συμμόρφωση με την εν ισχύ ΑΕΠΟ της, εφόσον δεν απαιτούνται έργα ώστε να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτησή τους (πχ επέκταση δυναμικότητας της ΕΕΛ).
  Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, στην Ομάδα Γ επιλέξιμες είναι οι περιπτώσεις ΕΕΛ (Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας) για τις οποίες έχει παρέλθει 20ετία από την έναρξη λειτουργίας (όπως εγγράφως αποδεικνύεται).Επίσης, δεν θα πρέπει να έχει υπάρξει χρηματοδότηση την τελευταία 20ετία για τις εν λόγω εργασίες/εξοπλισμούς που αιτείται.
  Τέλος, ανώτατος χρηματοδοτούμενος ΠΥ για το σύνολο των Υποέργων των Ομάδων Β και Γ είναι τα 5 εκ.€. Σε περίπτωση που κάποιο διαδημοτικό έργο εξυπηρετεί τον Χ Δήμο/ΔΕΥΑ αλλά εκτελείται από άλλον δικαιούχο Ψ, το ποσό που του αναλογεί (επιμερισμός έργου) προσμετράτε στο συνολικό ποσό χρηματοδότησης του Χ δικαιούχου (και αντιστοίχως αφαιρείται από τον δικαιούχο Ψ που εκτελεί το έργο). Τα εν λόγω ποσά περιγράφονται στις αιτήσεις των δύο Δικαιούχων αλλά σαν αιτούμενη δαπάνη παρουσιάζονται μόνο στον Δικαιούχο που θα τα διαχειριστεί
   
 33. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, αν η τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων (φίλτρα διύλισης) είναι επιλέξιμη δαπάνη για τον Φιλόδημο, στο πλαίσιο δημοπράτησης της ΕΕΛ, η οποία είναι ενταγμένη στο ΕΣΠΑ, όχι όμως και το διακριτό τμήμα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας αυτής;
   
  Στην Ομάδα Γ της πρόσκλησης των λυμάτων αναφέρεται σαφώς: «Αναβάθμιση υφιστάμενης ΕΕΛ με στόχο την επαναχρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της εκροής για επωφελείς χρήσεις». Στη περίπτωσή σας η ΕΕΛ δεν είναι υφιστάμενη/λειτουργούσα, συνεπώς δεν είναι επιλέξιμη.
   
 34. Έχουμε δικαίωμα να υποβάλλουμε μία πρόταση, η οποία περιλαμβάνει έργο που εμπίπτει στην ομάδα Β και ένα έργο της ομάδος Γ;
  Αν ναι, σε ποια ομάδα θα θεωρείται ότι περιλαμβάνεται η πρόταση, στη Β ή στη Γ ομάδα;
  Ποια είναι τα μέλη της Επιτροπής διερεύνησης τιμών (σελίδα 9) – Υπηρεσιακοί παράγοντες μόνο, Τεχνικοί μόνο ή κάποιος άλλος (Οικονομολόγος κ.λ.π.);
   
  Σε ποια Ομάδα (Α-Β-Γ) ανήκει το κάθε υποέργο θα δηλώνεται στην Αίτηση χρηματοδότησης του Δικαιούχου, ενώ θα ελέγχεται και από τη φύση του έργου κατά την Αξιολόγηση της Πράξης. Τα μέλη της Επιτροπής Διαπίστωσης τιμών δύναται να είναι στελέχη του Φορέα τα οποία ορίζονται με κλήρωση και σχετική Απόφαση με αντικείμενο εργασίας την συγκέντρωση προσφορών από τουλάχιστον δύο (2) προμηθευτές του αιτούμενου εξοπλισμού. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η τεκμηρίωση της αιτούμενης δαπάνης, η διασφάλιση της ρεαλιστικότητας του αιτούμενου ποσού.
   
 35. Α. Τα μοναδιαία κόστη υπολογίζονται σαν σύνολο για την πρόταση για τους οικισμούς Δ προτεραιότητας;
  Β. Το 10% των ΑΠΕ προκύπτει επί του συνόλου της πράξης;
   
  Α. Τα μοναδιαία κόστη έχουν εφαρμογή ανά οικισμό, όχι συνολικά/συνδυαστικά (μέσος όρος).
  Β. Οι δράσεις ΑΠΕ αφορούν στα έργα επί των ΕΕΛ, δηλαδή το 10% επί του ΠΥ μελέτης δράσεων/έργων σε ΕΕΛ, και όχι επί των δικτύων αποχέτευσης.
   
 36. To ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στην κατασκευή έργου (ύδρευσης & αποχέτευσης) σε δήμο, συμπεριλαμβάνεται στα οριζόμενα ποσά των προσκλήσεων του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ Ι; Υπάρχει εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4281/2014 άρθρο 1 παρ. 10;
  Η Αρχαιολογία πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργο; Αν ναι, πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΥΠ.ΠΟ.Α.; Σε άλλες προσκλήσεις που έχουμε υποβάλλει στο ΕΣΠΑ δίνεται έγγραφο από την ΕΦ.Α. της περιοχής μας, ότι σε περίπτωση που υπάρξουν αρχαιολογικά ευρήματα ή σε περίπτωση που απαιτηθούν αρχαιολογικές ανασκαφές θα δημιουργηθεί τότε σχετικό υποέργο αρχαιολογίας. Στην περίπτωση των προσκλήσεων του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ Ι» ισχύει.
   
  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο ΦΠΑ δεν αναγράφεται στα παραστατικά Αναδόχων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στη φάση υλοποίησης του έργου. Για τα υποέργα που αφορούν σε Προμήθειες, και ενδεχομένως και σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, ο ΦΠΑ αναγράφεται.
  Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία αυτό θα είναι ξεχωριστό, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου). Εφόσον δεν προσδιορίζεται το εν λόγω ποσό ο Δικαιούχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εύρυθμη υλοποίηση του έργου και επανεξετάζεται η πράξη βάσει των αλλαγών που ενδεχομένως προκύπτουν στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.
   
 37. Μπορεί ο Δήμος μας να αιτηθεί κάποιο προκατασκευασμένο χώρο τύπου isobox για την ΕΕΛ οικισμού Δ προτεραιότητας, από την στιγμή που δεν είναι αποδεκτό χρηματοδότησης κτίριο διοίκησης;
  Β. Το 10% των ΑΠΕ προκύπτει επί του συνόλου της πράξης;
   
  Για ΕΕΛ οικισμών Δ προτεραιότητας δεν είναι επιλέξιμα κτίρια διοίκησης που συνήθως απαντώνται σε ΕΕΛ μεγαλύτερων οικισμών (Α, Β, Γ προτεραιότητας), αλλά είναι επιλέξιμος μικρός οικίσκος που διαθέτει τα απολύτως απαραίτητα (γραφείο, wc-ντους).
  Να επισημάνουμε ότι στα κτίρια διοίκησης, και όπου αλλού απαιτείται από το Νόμο, πρέπει να τηρούνται όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.
   
 38. Σε έργο οικισμού Δ προτεραιότητας, όπου έχουμε εσωτερικό δίκτυο και εξωτερικό δίκτυο για σύνδεση με ΕΕΛ, μπορούμε να υποβάλουμε αρχικά το ένα εκ των δύο υποέργων, ώστε να εμπίπτει στα κριτήρια που τίθενται και σε επόμενη δράση (Β΄φάση) να υποβληθεί το άλλο υποέργο, ώστε σε βάθος χρόνου να έχουμε ολοκλήρωση αυτών (Α΄φάση & Β΄φάση);
   
  Η αίτηση ένταξης πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένο και λειτουργικό έργο με βάση τα κριτήρια της Πρόσκλησης καθώς επίσης και να αποτελεί ένα έργο που βρίσκεται στο πεδίο και στη στόχευση της Πρόσκλησης. Αν αιτηθείτε μόνο το εσωτερικό δίκτυο ή μόνο το εξωτερικό, προφανώς αυτό δεν συνιστά ολοκληρωμένη και λειτουργική λύση.
   
 39. Σε οικισμό του Δήμου έχει δημοπρατηθεί έργο αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης μέσω δανείου από το Τ.Π.Δ. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο οικισμός (μεγάλες κλίσεις και στενότητα στους δρόμους του οικισμού), ο δήμος δεν προχώρησε στην υλοποίηση του έργου αναμένοντας την σχετική πρόσκληση του Φιλόδημου Ι ώστε παράλληλα με την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης να προχωρήσει στην αντικατάσταση του μικτού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού. Σημειωτέον ότι ο οικισμός ανήκει στην ομάδα Β, περίπτωση 3 χωρίς να διαθέτει ΕΕΛ.
  Ερωτάται : Μπορεί να ενταχθεί το δίκτυο αποχέτευσης στις δράσεις του Προγράμματος Φιλόδημος Ι ώστε τα δύο έργα να ξεκινήσουν παράλληλα, για λόγους εξοικονόμησης πόρων και για λόγους που θα επιφέρουν αναστάτωση στην κοινωνική ζωή των κατοίκων.
   
  Eφόσον το έργο της αποχέτευσης εμπίπτει στην περίπτωση 3 της Ομάδας Β (ήτοι, οικισμός Δ΄ προτεραιότητας που βρίσκεται στη λεκάνη απορροής Υδατικών Συστημάτων ΥΥΣ ή ΕΥΣ που χαρακτηρίζονται σε “ΚΑΚΗ” κατάσταση (ποιοτικά) στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ (1η αναθεώρηση) λόγω υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων από την υφιστάμενη διαχείριση λυμάτων) και προσκομισθούν τα απαραίτητα έγγραφα στην αίτησή σας, τότε το έργο είναι εν δυνάμει υποψήφιο για ένταξη στο Πρόγραμμα και είναι θεμιτό να συντονιστούν οι εργολαβίες. Ο συντονισμός εργολαβιών αναφέρεται άλλωστε και στην Πρόσκλησή μας ως επιθυμητή ενέργεια. Στο Τεχνικό Δελτίο που θα υποβάλετε θα αναγραφούν τα σχετικά στοιχεία του άλλου έργου στο πεδίο συνέργεια / συμπληρωματικότητα. Επίσης στην αίτησή σας τόσο στις τεχνικές περιγραφές όσο και στις προμετρήσεις / προϋπολογισμό, θα πρέπει να δείχνεται η εξοικονόμηση ποσοτήτων (π.χ. εκσκαφές, αποκαταστάσεις κλπ).
   
 40. Θα θέλαμε κάποιες διευκρινιστικές απαντήσεις για στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν στο Τεχνικό Δελτίο και ειδικότερα:
  1. Ποιος είναι ο Κωδικός του Υπουργείου;
  2. Ποιος είναι ο χειριστής πράξης από την πλευρά του Υπουργείου;
  3. Ποιο τηλέφωνο του ΥΠΕΣ πρέπει να βάλουμε στο Τεχνικό Δελτίο;
  4. Ποιο email του ΥΠΕΣ πρέπει να βάλουμε στο Τεχνικό Δελτίο;
   
  Τα στοιχεία που ενδιαφέρουν αναγράφονται στο άνω αριστερά τμήμα των Προσκλήσεων του Φιλόδημου Ι. Η κωδικοποίηση αφορά στο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο είναι υπό κατασκευή και θα ακολουθήσει μελλοντική ενημέρωση.
   
 41. 1. Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ;
  2. Αν ο προϋπολογισμός μελέτης είναι άνω του 1εκ. € απαιτείται χρηματοοικονομική ανάλυση;
   
  1. Εφόσον από το πιστοποιητικό προκύπτει η Επάρκεια του Δικαιούχου, ισχύει ότι και στο ΕΣΠ
  2. Δεν απαιτείται χρηματοοικονομική ανάλυση.
   
 42. Για τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους αποχετευτικού δικτύου ποιος πληθυσμός λαμβάνεται υπόψη, της μελέτης, των υδρομέτρων, της πρόβλεψης 20ετίας ή κάπως αλλιώς;
   
  Ο πληθυσμός που λαμβάνει μέρος στον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους προκύπτει από τα ενεργά υδρόμετρα που υπάρχουν στις περιοχές που πρόκειται να αποκτήσουν το αιτούμενο δίκτυο αποχέτευσης (η εκτίμηση συνήθως γίνεται με 2,5 άτομα ανά ενεργό υδρόμετρο, συν τις κλίνες όπου υπάρχουν τουριστικά καταλύματα).
   
 43. Έχουμε δικαίωμα να υποβάλλουμε αίτηση χρηματοδότησης για έργο που έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη ή απαιτείται το έργο να βρίσκεται στην φάση ωρίμανσης? Στον Δήμο μας έχει συμβασιοποιηθεί έργο που εμπίπτει τόσο ως προς τον τίτλο όσο και ως προς το περιεχόμενο με αυτό της πρόσκλησης του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1. Τό έργο ΔΕΝ είναι ενταγμένο σε χρηματοδότηση αλλά χρηματοδοτείται από πορους του Δήμου. Ήτοι αφορά την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων.
   
  Εφόσον το εν λόγω έργο εμπίπτει στο πεδίο και στα κριτήρια της Πρόσκλησης, δύναται να υποβληθεί και θα αξιολογηθεί - ελεγχθεί η διαγωνιστική διαδικασία και η δυνατότητα αναδρομικότητας των πληρωμών. Παρακαλούμε στην υποβολή σας να περιέχονται σε CD όλα τα στοιχεία που αφορούν στον εν λόγω διαγωνισμό (π.χ. δημοσιεύσεις στον τύπο, αποφάσεις επιτροπών, προσφορές υποψηφίων, τυχόν ενστάσεις, Απόφαση Ελεγκτικό Συνεδρίου για την υπογραφή της Σύμβασης κλπ). 
   
 44. Η εργολαβία των ιδιωτικών συνδέσεων θα πρέπει να είναι ενιαία με αυτή του δικτύου αποχέτευσης; Έχουμε δικαίωμα να την κάνουμε αφού ολοκληρωθεί η εργολαβία της αποχέτευσης; Προσμετράνε στο όριο των 5 εκ.€ οι ιδιωτικές συνδέσεις όταν είναι ενιαία εργολαβία με τα δίκτυα;
   
  Για να είναι ένα έργο δικτύου αποχέτευσης ολοκληρωμένο και λειτουργικό θα πρέπει να υπάρχουν, εκτός από την σύνδεση με λειτουργική ΕΕΛ, και οι ιδιωτικές συνδέσεις. Επίσης, στο πλαίσιο της μείωσης των επιπτώσεων στους κατοίκους και το περιβάλλον, καλό θα ήταν η κατασκευή δικτύων και ιδιωτικών συνδέσεων να γίνεται παράλληλα. Οι ιδιωτικές συνδέσεις δεν είναι επιλέξιμες, οπότε η δαπάνη που αντιστοιχεί σε αυτές δεν αθροίζεται στο χρηματοδοτούμενο ποσό (ανώτερο τα 5 εκ.€). Το εν λόγω ποσό των ιδιωτικών συνδέσεων θα πρέπει να αποδεικνύεται με τι πόρους θα γίνει, πχ ίδιοι πόροι, δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ξέχωρο του Προγράμματος Φιλόδημος), που θα αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα και απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
   
 45. Τι συμβαίνει όταν ένας οικισμός είναι Δ΄ προτεραιότητας, αλλά έχει πληθυσμό σχεδιασμού έργου μεγαλύτερο από 2000 ικ; Μπορεί να συμπεριληφθεί στην Ομάδα Β; Σχετικά με τον υπολογισμό του ισοδύναμου πληθυσμού για κάθε υποέργο, έχει επισημανθεί ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα υδρόμετρα * 2,5. Σε περίπτωση όμως που έχουμε ξενοδοχεία ποιος θα είναι ο συντελεστής πολλαπλασιασμού, αφού λογικά θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 2,5;
   
  Μικροί Οικισμοί μη Γ' προτεραιότητας θα πρέπει να πληρούν ένα από τα 4 σημεία (bullet) της Ομάδας Β. Τα υδρόμετρα ξενοδοχείων δεν αποτιμώνται βάσει του "2,5 άτομα ανά υδρόμετρο" αλλά με το "πλήθος των κλινών ανά υδρόμετρο του καταλύματος" (πχ βάσει http://www.mintour.gov.gr/Statistics/mhtedata)
   
 46. Στα υποέργα μιας πρότασης περιλαμβάνεται και μια παρέμβαση σε υφιστάμενη ΕΕΛ, στην οποία υπάρχει τριτοβάθμια επεξεργασία, αλλά απαιτείται μικρής κλίμακας αναβάθμισή της με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων για απεριόριστη άρδευση (περίπτωση Ομάδας Γ, δεύτερη περίπτωση με Κακή ποιότητα στο ΣΔΛΑΠ), θεωρείται κύριο υποέργο; Δηλαδή πρέπει να είναι > 500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ;
   
  Ναι θεωρείται κύριο Υποέργο.
   
 47. Μια ΕΕΛ που βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της κατασκευής της και χρηματοδοτείται από άλλο Πρόγραμμα, μπορεί να ενταχθεί για χρηματοδότηση στο "Φιλόδημος" με σκοπό την μικρής κλίμακας αναβάθμισή της;
   
  Η εν λόγω ΕΕΛ δεν είναι λειτουργούσα.
   
 48. Στην πρόταση που θέλουμε να υποβάλλουμε, υπάρχει ένα υποέργο το οποίο αντιστοιχεί σε αναβάθμιση υφιστάμενης και λειτουργούσας ΕΕΛ και περιλαμβάνει προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας με σκοπό την απεριόριστη άρδευση (Ομάδα Γ, Δεύτερη περίπτωση). Ο σχεδιασμός της τριτοβάθμιας επεξεργασίας, έχει γίνει ώστε να εξυπηρετεί τον εκτιμώμενο από τη μελέτη πληθυσμό 40ετίας. Οπότε το έργο που θα κατασκευαστεί, θα μπορεί να εξυπηρετεί και τον πληθυσμό της Β΄ φάσης του έργου (40ετία). Συνεπώς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πληθυσμό ως ισοδύναμους κατοίκους, για να υπολογίσουμε το μοναδιαίο κόστος και να το συγκρίνουμε με τα απαιτούμενα της Πρόσκλησης ΙΙ.
   
  Ναι, εφόσον η εν λόγω ΕΕΛ πληρεί τα λοιπά κριτήρια (πχ Α/Β/Γ προτεραιότητας, ωριμότητα σχεδιασμού χρήσης του επεξεργασμένου λύματος) και βρίσκεται στην Β' Φάση λειτουργίας της.
   
 49. Μπορώ να εντάξω πράξη με κύριο υποέργο δίκτυα προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ και τα υπόλοιπα υποέργα (ΕΕΛ, ΟΚΩ και Αρχαιολογίες) να έχουν προϋπολογισμό <500.000 ευρώ;
  Σε περίπτωση που τα δίκτυα είναι και εσωτερικά και εξωτερικά, ισχύει το άνω όριο του Π/Υ 2000/ι.κ.;
   
  Εργασίες σε ΕΕΛ θεωρούνται κύριο Υποέργο, που σημαίνει Π/Υ άνω των 500.000 € (προ ΦΠΑ). Όπως έχουμε τονίσει και σε προηγούμενες ερωτήσεις, μη κύρια υποέργα, που δύναται να είναι < 500.000 €, θεωρούνται τα ΟΚΩ, Αρχαιολογία, Αγορά γης, τα οποία και πρέπει να υποβληθούν ως διακριτά υποέργα.
  Το μοναδιαίο όριο των 2.000 €/ικ αφορά συνολικά σε δίκτυα (εσωτερικά & εξωτερικά) και ΕΕΛ μαζί. 
   
 50. Δύναται σε πρόταση που περιλαμβάνει τις υποδομές αποχέτευσης (βαρυτικά δίκτυα, αντλιοστάσια λυμάτων & καταθλιπτικούς) για μεγάλο μήκος παραλιακής περιοχής, να συμπεριληφθούν και τα κεντρικά δίκτυα ύδρευσης ώστε να περιοριστεί το κόστος και ο χρόνος της διπλής κατασκευής και διαδικασίας υλοποίησης; Αν είναι εφικτό, παρακαλώ να διευκρινιστεί αν μπορεί να συμπεριληφθεί και η δαπάνη της κατασκευής της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης στην οποία θα καταλήγει ο αγωγός και απο την οποία θα υδρεύεται ολόκληρη η περιοχή. 
   
  Στις προσκλήσεις του Φιλόδημου Ι γίνεται σαφής αναφορά στο ζήτημα της ταυτόχρονης αντιμετώπισης έργων υποδομών όπως τα δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι κατάλληλα επιμερισμένα τα κόστη των δύο κατηγοριών έργων (ύδρευση και αποχέτευση) ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος τους από την Τεχνική Γραμματεία (πχ μοναδιαία κόστη στην αποχέτευση, χρηματοδοτούμενα όρια κάθε πρόσκλησης κλπ).
   
 51. Στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δράσεις που περιγράφονται στην ομάδα Γ της παρούσας πρόσκλησης και ειδικότερα για την αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού υφιστάμενης ΕΕΛ που έχει παρέλθει 20ετία από την έναρξη λειτουργίας, συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή δεξαμενών αερισμού και καθίζησης υφιστάμενης εγκατάστασης ΒΙΟ.ΚΑ. που λειτουργεί από το 1991 και γενικότερα εάν συμπεριλαμβάνονται έργα Π/Μ. 
   
  Ναι, εφόσον τηρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις της πρόσκλησης (μοναδιαία κόστη, ωριμότητα, τεκμηρίωση των αναγκών της λειτουργούσας ΕΕΛ, επέκταση αυτής και νέοι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι/οικισμοί προτεραιότητας, μη χρηματοδότηση έργων την τελευταία 20ετία, εργασίες σε συμφωνία με την εν ισχύ ΑΕΠΟ κλπ).
   
 52. Στον πίνακα στοιχείων ωριμότητας πράξης, δηλώνονται οι εγκρίσεις και λοιπές αποφάσεις. Αν υποβληθεί πρόταση για την οποία έχει υποβληθεί αίτημα έγκρισης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (όπως δύναται στα δίκτυα) πως αντιμετωπίζεται και πως λειτουργεί η σειρά προτεραιότητας με αντίστοιχες προτάσεις; Επιπλέον στο φύλλο αξιολόγησης Πράξης για την ωριμότητα (π.χ. στην πρόσκληση για υποδομές αποχέτευσης), υπάρχει η επιλογή "ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης". Πότε θεωρείται ικανοποιητικά ώριμη μια πράξη και πόσο νωρίς (σε βαθμό) ωριμότητας μπορεί να υποβληθεί μια πρόταση;  

  Στο Κεφάλαιο 5 των προσκλήσεων του Φιλόδημου Ι γίνεται αναλυτική αναφορά στα απαραίτητα στοιχεία (και συγκεκριμένα και για την ωριμότητα) που πρέπει να διαθέτει κάθε Υποέργο. Εν προκειμένω : «Εγκεκριμένες τεχνικές µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης (σχέδιο ή εγκεκριµένα) και τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριµότητα του φακέλου της πρότασης προς δηµοπράτηση». Η Πρόσκληση στοχεύει να χρηματοδοτήσει άμεσα δημοπρατήσιμα έργα. Στο Φύλλο αξιολόγησης και συγκεκριμένα στο Κριτήριο Δ1 (Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης), ο “ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης” εξετάζει ακριβώς αυτό, το αν δηλαδή το αιτούμενο έργο διαθέτει ολοκληρωμένη μελέτη συνοδευόμενη από τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, με αποδεκτή μόνον (σε αυτή τη φάση αξιολόγησης) την έλλειψη πλήρους σειράς εγκεκριμένων Τευχών Δημοπράτησης. Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης μπορούν να υποβληθούν, εφόσον υπάρχουν, ενώ τα εγκεκριμένα Τεύχη θα πρέπει οι Δικαιούχοι να φροντίσουν να τα έχουν αμέσως μετά την ένταξη προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης. Άλλωστε, είναι προφανές ότι αν δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις δεν μπορεί να αξιολογηθεί θετικά και το πρωθύστερο κριτήριο Α2 “Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού” όπως εξειδικεύεται αναλυτικά στο φύλλο αξιολόγησης της Πρόσκλησης. Εφόσον ένα από τα υποέργα της αίτησης δε διαθέτει πλήρη ωριμότητα/πληρότητα κατά την υποβολή της αίτησης, τότε το συγκεκριμένο υποέργο απορρίπτεται, όπως και κάθε άλλο υποέργο που σχετίζεται λειτουργικά με αυτό (πχ δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ). Τα υπόλοιπα υποέργα της αίτησης παραμένουν προς αξιολόγηση. Ο δικαιούχος δεν μπορεί να επανέλθει για τα υποέργα που απορρίπτονται (όσον αφορά στην συγκεκριμένη πρόσκληση), όταν αυτά ωριμάσουν στο μέλλον, διότι σε κάθε πρόσκληση του Φιλόδημος Ι, κάθε Δικαιούχος υποβάλει μόνο μία αίτηση. Εναλλακτικός χειρισμός, που επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση του Δικαιούχου και μόνο, είναι η απόσυρση της εν λόγω αίτησης και η επανυποβολή της, όταν ωριμάσουν όλα τα υποέργα, με ότι σημαίνει αυτό στο πλαίσιο μίας πρόσκλησης άμεσης αξιολόγησης με δεδομένες ημερομηνίες και τον συνολικά διαθέσιμο προϋπολογισμό. 
   
 53. Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν;  

  Οι απαιτούμενες ενέργειες καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στο ακόλουθο link του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων:

  http://www.tpd.gr/?p=4125

  Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε:
   
  Για θέματα έγκρισης και συνομολόγησης δανείων:

  ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ ΙΩΑΝΝΑ: τηλ. 2132116227,
  email. i.kontoriga@tpd.gr

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: τηλ. 2132116228,
  email d.anagnostopoulos@tpd.gr


  Για θέματα εκταμίευσης:

  ΞΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: τηλ. 2132116218,
  email c.xirou@tpd.gr
   
  ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: τηλ. 2132116231,
  email m.myridaki@tpd.gr
 
<< επιστροφή