Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
            ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για ύδρευση

 1. Στις 2 πρόσφατες Προσκλήσεις για το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ υπάρχει ποσόστωση ανά ΟΤΑ (Δήμος και ΔΕΥΑ που ανήκει στον Δήμο), ισχύει και εδώ ή είναι ανταγωνιστική η διαδικασία;
   
  Δεν υπάρχει ποσόστωση καθώς και στις 2 Προσκλήσεις, για διαχείριση αστικών λυμάτων και υδρεύσεις, η αξιολόγηση είναι άμεση μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων ποσών (μία αίτηση ανά Δήμο ή ΔΕΥΑ για κάθε πρόσκληση).
   
 2. Αναφορικά με τις προσκλήσεις χρηματοδότησης με αρ. πρωτ. 18341 και 18334, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί η διαχειριστική επάρκεια της ομάδας έργου από ιδιώτες μηχανικούς, με δεδομένο ότι θα τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαγωνιστικές διαδικασίες επιλογής τους. Σε αυτή την περίπτωση, δύναται η ομάδα έργου να κατατεθεί ως ξεχωριστό υποέργο στην πρόταση;

  Όχι και για τα δύο ερωτήματα.
   
 3. Η ΔΕΥΑ είχε υποβάλλει τρεις προτάσεις έργων στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ (αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης, τηλεμετρία, ενίσχυση δικτύου ύδρευσης). Στην πρόσκληση του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ αναφέρετε ότι ο κάθε δικαιούχος υποβάλλει μία αίτηση με ανώτατο όριο προϋπολογισμού έργου τα 3.000.000 € στην ΟΜΑΔΑ Α. Παρακαλώ διευκρινήστε μας εάν ο όρος της "μιας αίτησης" μπορεί να εμπεριέχει όλες τις αξιολογημένες προτάσεις μας στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως υποέργα, ακόμη και αν αφορούν διαφορετικές περιοχές του Δήμου αρκεί ο συνολικός προϋπολογισμός να μην ξεπερνά τα 3.000.000 €. Τέλος, μπορούμε να υποβάλλουμε νέα πρόταση στην ΟΜΑΔΑ Β παράλληλα με την υποβολή προτάσεων στην ΟΜΑΔΑ Α;

  Όπως επισημαίνεται στην Πρόσκληση, υποβάλλεται μία (1) αίτηση ένταξης με συνολικό ανώτατο προϋπολογισμό 3.000.000 €. Μπορούν να υπάρξουν διάφοροι συνδυασμοί τους οποίους δύναται να ακολουθήσει ένας δυνητικός δικαιούχος, ενδεικτικά:
  - να υποβάλει μία (1) αίτηση ένταξης που να περιλαμβάνει 2 υποέργα, 1 υποέργο της Ομάδας Α και ένα υποέργο της Ομάδας Β, με συνολικό ανώτατο προϋπολογισμό (άθροισμα των δύο υποέργων) ίσο με 3.000.000 €.
  - να υποβάλλει μία (1) αίτηση που να περιλαμβάνει 2 υποέργα της Ομάδας Α, εφόσον είχε υποβάλει δύο (2) αιτήσεις στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ (και δεν εντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους), υπό την προϋπόθεση η αίτηση να μην ξεπερνά συνολικά τα 3 εκ €.
   
 4. Αν μπορούμε να καταθέσουμε πρόταση ανά ομάδα (δύο διαφορετικές ή υποέργο);
   
  Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση (προτεινόμενη πράξη) σε κάθε Πρόσκληση, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα αιτούμενα υποέργα.
   
 5. Αν οι μελέτες πρέπει να είναι θεωρημένες από υπηρεσία που διαθέτει την επάρκεια (ΔΗΜΟΣ) ή όχι (ΔΕΥΑ);
   
  Οι Μελέτες θα πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.
   
 6. Στην Πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το πόσιμο νερό είχαμε υποβάλει μία πρόταση η οποία δεν εντάχθηκε για διαχειριστικούς λόγους (σειρά βαθμολογίας). Λόγω του ορίου που είχε τεθεί (1,5 εκ €) από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πρότασή μας αφορούσε τμήμα μίας μεγαλύτερης μελέτης συνολικού π/υ 2,5 εκ.€, η οποία ναι μεν ήταν ολοκληρωμένη και λειτουργική αλλά είχε περικοπεί φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 1 εκ €.
  Μπορούμε να υποβάλουμε το συνολικό έργο των 2,5 εκ.€ ή πρέπει να είναι δύο υποέργα που το ένα θα αφορά στην Ομάδα Α (πρόταση ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1,5 εκ €) και το άλλο στην Ομάδα Β (υπόλοιπο αρχικής μελέτης 1 εκ €); Συνολικά δηλαδή η πρότασή μας θα είναι 2,5 εκ €.
   
  Η Ομάδα Α της παρούσας πρόσκλησης αφορά σε έργα αξιολογημένα από τις Διαχειριστικές Αρχές (μεταξύ των οποίων και του ΥΜΕΠΕΡΑΑ), ώριμα τόσο μελετητικά όσο και διαχειριστικά. Στόχος είναι η άμεση ένταξη και έναρξη υλοποίησης των εν λόγω έργων (που απορρίφθηκαν λόγω συγκεκριμένων διαθέσιμων πόρων) και η εκπλήρωση των στόχων του Φιλόδημου. Στο πλαίσιο αυτό, δεν δύναται το έργο με π/υ 2,5 εκ € να υποβληθεί στην Ομάδα Α. Είτε θα υποβληθεί ως δύο υποέργα στο πλαίσιο που αναφέρεται (το έργο του 1,5 εκ € στην Α και του 1 εκ.€ στη Β Ομάδα) ή θα υποβληθεί το συνολικό έργο των 2,5 εκ € στην Ομάδα Β. Η απόφασή σας θα πρέπει να συνεκτιμήσει τις πιθανότητες ένταξης που συγκεντρώνει η κάθε Ομάδα (Α και Β) της Πρόσκλησης.
   
 7. Στην περίπτωση που ο Δήμος υποβάλλει πρόταση για δύο διαφορετικά νέα έργα ύδρευσης (Ομάδα Β), που αφορούν στην αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης δύο διαφορετικών Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, καθένα εκ των οποίων έχει ως υποέργο δαπάνη αρχαιολογίας, πως θα συμπληρωθεί το τεχνικό δελτίο; Θα συμπληρωθουν δύο τεχνικά δελτία; 
   
  Η αίτηση θα είναι μία και θα περιλαμβάνει ένα Τεχνικό Δελτίο με όλα τα υποέργα που αιτήστε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1 (Ύδρευση): Εργολαβίες, Αρχαιολογίες, ΟΚΩ κτλ. Επίσης, αποτελεί δική σας επιλογή εάν τα δύο έργα, εφόσον είναι ομοειδή και αντίστοιχης ωριμότητας, αποτελέσουν ένα ενιαίο έργο (οπότε και ένα υποέργο εργολαβία και ένα υποέργο Αρχαιολογία).
   
 8. Ο Δήμος μας έχει συμφωνήσει με γειτονικό Δήμο άλλου Νομού να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης για υποέργο αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης που αφορά δύο Τοπικές Κοινότητες (μια για κάθε Δήμο), π/υ περίπου 1,9 εκ €. Σημειώνεται ότι το συγκεκρμέινο διαδημοτικό έργο έχει κοινή μελέτη για λόγους οικονομίας.
  α. Απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον άλλο Δήμο για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή ποια άλλη σχετική απόφαση είναι απαραίτητη;
  β. Με την υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης χρηματοδότησης διαδημοτικής εμβέλειας ο Δήμος μας ξεπερνά το όριο των 3 εκ € (αφού υποβάλλει και πρόταση για άλλα δύο έργα αποκλειστικής αρμοδιότητάς του, π/υ 1,3 εκ €). Θα πρέπει τα συλλογικά όργανα των δυο Δήμων να δηλώνουν στις απόφασεις τους, ότι θα καλύψουν με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει;
  γ. Θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό τεχνικό δελτίο για το συγκεκριμένο έργο;  
   
  - Το κοινό έργο (αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης) δύναται να επιμεριστεί βάσει των παροχών/εξυπηρετούμενων κατοίκων, και το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο που θα προκύπτει «πιστώνεται» σε κάθε Δήμο (λογιστικά στο πλαίσιο του ορίου των 3 εκ € ανά Δήμο).
  - Στην περίπτωση που για κάποιο Δήμο ο συνολικός π/υ των έργων που του αντιστοιχούν ξεπεράσει τα 3 εκ €, οφείλει να αποδείξει την κάλυψη του επιπλέον ποσού (εξεύρεση πόρων), με λήψη και απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
  - Στην απαιτούμενη Προγραμματική Συμφωνία θα πρέπει να είναι πλήρως ξεκαθαρισμένα και συμφωνημένα όλα τα παραπάνω σημεία, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των δύο μερών.
   
 9. Με δεδομένο ότι ο Δήμος μας υδρεύεται (για πόσιμο νερό) από την ΕΥΔΑΠ, θα ήθελα να μας πληροφορήσετε αν μπορεί να συμπεριληφθεί στο εν λόγω Πρόγραμμα ή σε άλλο αντίστοιχο η συντήρηση – αναβάθμιση – επαναλειτουργία γεωτρήσεων του Δήμου ή ακόμη και η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων για ΑΡΔΕΥΣΗ πρασίνου.; 
   
  Η ΕΥΔΑΠ δεν αποτελεί δυνητικό δικαιούχο της Πρόσκλησης (όπως εξάλλου και η ΕΥΑΘ). Η εν λόγω Πρόσκληση αφορά αποκλειστικά σε ύδρευση.
   
 10. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν στο κόστος περιλαμβάνεται η δαπάνη για Γ.Ε.& Ο.Ε. 18% και η δαπάνη των απροβλέπτων 15%. Για προμήθεια αυτό είναι κατανοητό ότι εννοείται το ποσό αυτό χωρίς ΦΠΑ. Αλλά επειδή στον πυ έργου στην δαπάνη εργασιών προστίθενται και τα άνω κονδύλια πέραν του ΦΠΑ θέτουμε αυτό το ζήτημα. 
   
  Οι Προϋπολογισμοί των εργολαβιών είναι προ ΦΠΑ, σε αυτούς περιλαμβάνονται ΓΕ & ΟΕ, καθώς και απρόβλεπτα και αναθεώρηση. Ο ανώτερος χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός του συνόλου των υποέργων της αίτησης είναι 3.000.000 € (προ ΦΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχουν υποέργα με ΦΠΑ (πχ προμήθεια, Αρχαιολογία) ο συνολικός χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός με ΦΠΑ μπορεί να ξεπεράσει τα 3.000.000 € μόνο ως προς το ποσό που αφορά στο ΦΠΑ αυτό.
   
 11. Εάν ο Δήμος δε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών τι πρέπει να κάνει ώστε να έχει διοικητική και διαχειριστική επάρκεια; 
   
  Είτε θα πρέπει να συντάξει εγχειρίδιο διαδικασιών είτε να προβεί σε προγραμματική συμφωνία με άλλο δικαιούχο που διαθέτει την σχετική επάρκεια είτε να περιγράψει τις διαδικασίες που ακολουθεί για τα υποέργα που αιτείται, με αναφορά στη σχετική νομοθεσία, το απαιτούμενο προσωπικό και την εμπειρία του σε παρόμοια έργα. 
   
 12. Εάν οι δαπάνες αρχαιολογίας δεν είναι προσδιορισμένες, τι ποσό θα μπει στο τεχνικό δελτίο;; 
   
  Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου).
   
 13. Ο Δήμος υπέβαλλε πρόταση (αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης) στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με συνολική δημόσια δαπάνη 1,2 εκ.€ περίπου, η οποία δεν εντάχθηκε για διαχειριστικούς λόγους (έλλειψη πίστωσης). Επίσης, έχει υποβάλει πρόταση (ανακαίνιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών) στο οικείο ΠΕΠ, συνολικής δημόσιας δαπάνης 800 χιλ.€ περίπου, η εν λόγω πρόταση βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.
  Mπορεί να υποβληθεί μία αίτηση η οποία θα περιλαμβάνει τα ανωτέρω έργα σαν δύο υποέργα και σε ποιες ομάδες θα πρέπει να υποβληθούν; Μήπως για την υποβολή θα πρέπει να αποσύρουμε το δεύτερο έργο από την αξιολόγηση;
   
  Ο κάθε Δικαιούχος υποβάλει μία μόνο αίτηση (ένα τεχνικό δελτίο) που περιλαμβάνει όλα τα αιτούμενα υποέργα. Το ένα υποέργο μπορεί να είναι το έργο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και θα ανήκει στην Ομάδα Α. Για το άλλο υποέργο (που έχει κατατεθεί στο ΠΕΠ) χρειάζεται επίσημο έγγραφο από την οικεία ΕΥΔΕΠ το οποίο θα ξεκαθαρίζει τα εξής δύο σημεία που τίθενται στην Πρόσκληση Ύδρευσης του Φιλόδημου:
  - Εφόσον η αίτηση που υποβλήθηκε στο ΠΕΠ αξιολογήθηκε αλλά δεν ήταν εφικτό να ενταχθεί λόγω διαχειριστικών αιτίων (π.χ. υπερδέσμευση κλπ), τότε και το έργο αυτό θα υποβληθεί στην Ομάδα Α της Πρόσκλησης Ύδρευσης του Φιλόδημου.
  - Εφόσον όμως η αίτηση που υποβλήθηκε στο ΠΕΠ είναι σε ονοματισμένη πρόσκληση, και επίκειται η ένταξή της, δεν είναι επιλέξιμη από το Πρόγραμμα του Φιλόδημου.
  Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών, Ειδικών Αναπτυξιακών) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από αυτά.
   
 14. Τι συμβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει έργο ύδρευσης αξιολογημένο αλλά μη ενταγμένο (Ομάδα Α), όμως έχει απαιτηθεί να γίνει επικαιροποίηση της μελέτης αυτού. Από την επικαιροποίηση προκύπτει μικρή αύξηση του προϋπολογισμού χωρίς όμως να μεταβάλλεται ούτε ο σχεδιασμός του έργου ούτε ο λειτουργικός του χαρακτήρας ούτε κάποιο άλλο χαρακτηριστικό. Στην περίπτωση αυτή το έργο εξακολουθεί να βρίσκεται στην ομάδα Α ή θεωρείται νέο έργο (ομάδα Β);
  Η διαφορά δαπάνης (η οποία είναι αφενός μικρή και αφετέρου το ποσό κατασκευής του έργου μετά την έκπτωση του διαγωνισμού θα είναι μικρότερο του προϋπολογισμού της αρχικής μελέτης με την οποία αξιολογήθηκε το έργο) θα καλύπτεται από ίδιους πόρους ή θα καλυφθεί από το πρόγραμμα; Επισημαίνεται οτι δεν γίνεται υπέρβαση της οροφής των 3 εκ.€ με την επικαιροποίηση.
   
  Εφόσον πρόκειται για επικαιροποίηση τιμολογίων και μόνο, το έργο ανήκει στην Ομάδα Α, εάν όμως όχι, το έργο που περιγράφεται ανήκει στην Ομάδα Β.
  Εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση της οροφής των 3 εκ.€ στην αίτηση, το σύνολο των υποέργων καλύπτονται από το Πρόγραμμα (εφόσον βεβαίως τηρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις της πρόσκλησης).
   
 15. Σύμφωνα με τον Ν.4281/2014 ο ΦΠΑ για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης είναι μηδενικός. Στον προυπολογισμό μελέτης ενός δικτύου ύδρευσης θα μπεί ως ΦΠΑ η τιμή μηδέν;
   
  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο ΦΠΑ δεν αναγράφεται στα παραστατικά Αναδόχων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στη φάση υλοποίησης του έργου. Στον προϋπολογισμό μελέτης αναφέρεται κανονικά το ποσό του ΦΠΑ.
  Για τα υποέργα που αφορούν σε Προμήθειες, και ενδεχομένως και σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, ο ΦΠΑ αναγράφεται.
   
 16. Σχετικά με την Πρόσκληση, επιθυμούμε να υποβάλουμε πρόταση σε διαδημοτική συνεργασία με άλλο δήμο, καθώς έχουμε εκπονήσει από κοινού μελέτη για έργο της περιοχής. Την υποβολή θα την κάνει ο άλλος Δήμος και όχι εμείς. Από πλευράς μας, θα πρέπει να υποβληθεί μόνο Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις; Θα μπορούσατε να μου παρέχετε διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά;
   
  Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης. Από το Δήμο σας θα πρέπει να υπάρχει απόφαση ΔΣ αποδοχής της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.
  Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράφουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού. Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).
  Για τον επιμερισμό του κόστους του διαδημοτικού έργου (ώστε να τηρείται το όριο χρηματοδότησης των 3 εκ.€ ανά Δήμο/ΔΕΥΑ) παρακαλώ ανατρέξτε σε προηγούμενη ερώτηση.
   
 17. Πρέπει όλα τα υποέργα να είναι πάνω των 300.000 χιλ.€;
   
  Κύριο υποέργο λογίζεται εκείνο που π.χ. αφορά στη κατασκευή ενός δικτύου, μίας δεξαμενής ή μιας προμήθειας διαρροών, το κάθε ένα από αυτά πρέπει να είναι πάνω από 300 χιλ.€ (προ ΦΠΑ). Υποέργα που αφορούν σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, Απαλλοτρίωση κτλ δεν έχουν τέτοιο περιορισμό. Το σύνολο των υποέργων υποβάλονται με μία αίτηση, και ένα τεχνικό δελτίο, και το ποσό χρηματοδότησης είναι έως 3.000.000 € (προ ΦΠΑ).
   
 18. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση ένταξης που να περιλαμβάνει δυο υποέργα εκ των οποίων το Υποέργο 1 θα αφορά αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης, ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων και κατασκευή δεξαμενών, και το Υποέργο 2 την Προμήθεια με τις εργασίες τοποθέτησης, παλμικών παροχόμετρων σε υφιστάμενες υδροληψίες και δεξαμενές;
   
  Το φυσικό αντικείμενο που περιγράφετε είναι στους στόχους και στο πεδίο της Πρόσκλησης (εφόσον τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της Πρόσκλησης). Μπορεί να υποβληθεί αίτηση ένταξης, που θα περιλαμβάνει τα δύο υποέργα που περιγράφετε, τηρώντας τους περιορισμούς κατώτατου π/υ υποέργου (300 χιλ.€ προ ΦΠΑ), με ανώτατο χρηματοδοτούμενο π/υ αίτησης τα 3 εκ.€ (προ ΦΠΑ).
   
 19. Α. Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης υπερβαίνει το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης (3 εκ. €) από το πρόγραμμα και ο αρμόδιος φορέας θα δηλώνει ότι θα καλύψει με ίδιους πόρους τη διαφορά, θα αποτελεί λόγω αποκλεισμού της πρότασης κατά την αξιολόγηση;
  Β. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης της πράξης 3 εκ. € θα καλύπτει το συμβατικό ποσό που θα προκύψει μετά τη διαγωνιστική διαδικασία με κάλυψη από ίδιους πόρους της όποιας συμβατικής διαφοράς προκύψει μετά από αυτό;
   
  Εφόσον ο αιτούμενος πυ είναι άνω των 3 εκ.€ (προ ΦΠΑ), θα πρέπει κατά την αίτηση της πράξης το επιπλέον ποσό των 3 εκ.€ να αποδεικνύεται ότι θα καλυφθεί από τον Δικαιούχο και να υπάρχει η σχετική απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω χρηματοδότηση (δανειοδότηση) θα ανέρχεται στα 3 εκ.€. Σε περίπτωση που π.χ. οι εκπτώσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών μεταβάλουν το συνολικό κόστος της πράξης, σε σχέση με αυτό της ένταξης, ο δικαιούχος οφείλει να καλύψει μόνο το επιπλέον ποσό των 3 εκ.€. Στην περίπτωση που τα αρχικά αιτούμενα υποέργα υλοποιηθούν καλώς και ο συνολικός πυ είναι κάτω των 3 εκ.€, τότε ο δικαιούχος δεν συμμετέχει με ιδίους πόρους επ’ αυτού του πυ.
   
 20. 1) Μπορεί να υποβάλλει μια αίτηση ως δικαιούχος ο Δήμος κατόπιν σχετικής προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑ του για έργο υποδομής και μία η ΔΕΥΑ για σύστημα τηλεμετρίας (προμήθεια) χωρίς και να μην αποτελεί αυτό παράβαση του όρου για μια αίτηση ανά δικαιούχο;
  Επισημαίνεται ότι το φυσικό αντικείμενο και των δύο προτάσεων είναι αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ (Κύριος του έργου, Φορέας Λειτουργίας και συντήρησης) αλλά την προμήθεια τηλεμετρίας μπορεί να την διαχειριστεί σε επίπεδο υλοποίησης και την υποβάλλει ως δικαιούχος ενώ το έργο υποδομής όχι
  2) ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη η μη δαπάνη; αυτό αλλάζει αν ο δικαιούχος είναι ΔΕΥΑ ή Δήμος και ποιος κάνει τις πληρωμές;
   
  Θα πρέπει να κατατεθεί μία μόνο αίτηση, που θα περιλαμβάνει τα δύο έργα (δύο υποέργα ενός τεχνικού δελτίου). Την αίτηση θα υποβάλλει είτε η ΔΕΥΑ είτε ο Δήμος με την ανάλογη Προγραμματική Συμφωνία.
  Εφόσον ο αιτούμενος π/υ είναι άνω των 3 εκ € (προ ΦΠΑ), θα πρέπει κατά την αίτηση της πράξης το επιπλέον ποσό των 3 εκ € να αποδεικνύεται ότι θα καλυφθεί από τον Δικαιούχο και να υπάρχει και η σχετική απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο ΦΠΑ δεν αναγράφεται στα παραστατικά Αναδόχων εργολαβιών ύδρευσης/αποχέτευσης στη φάση υλοποίησης του έργου.
  Για τα υποέργα που αφορούν σε Προμήθειες, και ενδεχομένως και σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, ο ΦΠΑ αναγράφεται και είναι επιλέξιμος όταν Κύριος του έργου είναι Δήμος, όταν Κύριος του έργου είναι ΔΕΥΑ δεν είναι επιλέξιμος χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα. Για τη διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμών παραπέμπουμε στο Άρθρο 8 της ΚΥΑ 13022/2018 (ΦΕΚ 1377/Β/24-4-2018).
   
 21. α) Για πράξεις που ανήκουν στην Ομάδα Α, σχετικά με τα έγγραφα υποβολή της πρότασης η πρόσκληση αναφέρει ότι «Οι Δικαιούχοι θα πρέπει ουσιαστικά να υποβάλλουν αντίγραφο της αίτησής τους (και των συνημμένων αυτής) στα Προγράμματα που αναφέρονται στην ενότητα 2 της παρούσας πρόσκλησης (ήτοι ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Προσκλήσεις Ειδικού Σκοπού, ΠΕΠ) και επιπρόσθετα ότι προκύπτει σε σχέση με τα απαραίτητα έγγραφα της Ομάδας Β». Δεδομένου ότι τα υποχρεωτικά έγγραφα για την υποβολή της Πρότασης στο Αναπτυξιακό Ειδικού Σκοπού ήταν το ΤΔ και η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα έγγραφα αυτά πρέπει να επανυποβληθούν; Ή αρκεί η υποβολή των υποβληθέντων στο πρόγραμμα και μόνο;
  β) Σχετικά με την «Διοικητική / Οργανωτική και Επιχειρησιακή επάρκεια του Δικαιούχου», όταν δεν υπάρχει επάρκεια, για την εκτέλεση των έργων τους θα πρέπει να συνάψει προγραμματική συμφωνία με την Περιφέρεια ή κάποιο μεγαλύτερο δήμο. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται να υποβληθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν την Διοικητική Οργανωτική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης, και αν ναι τι είδους;
   
  Α) Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αντίγραφο της αίτησής τους (και των συνημμένων αυτής) στα Προγράμματα που υπέβαλαν και που αναφέρονται στην ενότητα 2 της παρούσας πρόσκλησης (ήτοι ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Αναπτυξιακά Προγράμματα Ειδικού Σκοπού, ΠΕΠ) και επιπρόσθετα ότι προκύπτει σε σχέση με τα λοιπά απαραίτητα έγγραφα της Ομάδας Β (όπως αναλυτικά καταγράφονται στην Πρόσκληση) προκειμένου, όπως αναφέρει η Πρόσκληση, να υποστηρίξουν την πρότασή τους στο επίπεδο της σκοπιμότητας (π.χ. τεκμηρίωση με τα στοιχεία των ΣΔΛΑΠ), ωριμότητας, αδειοδοτήσεων, τεκμηρίωσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος εφόσον απαιτείται, τεκμηρίωση προμήθειας, επάρκειας κλπ.
  Β) Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο Δικαιούχος θα πρέπει είτε να διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών είτε να συντάξει συνοπτικό έγγραφο που να περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθεί για τα υποέργα που αιτείται (με αναφορά στη σχετική νομοθεσία, το απαιτούμενο προσωπικό και την εμπειρία του σε υλοποίηση και παρακολούθηση παρόμοιων έργων), είτε, τέλος, να προβεί σε προγραμματική συμφωνία με άλλο δικαιούχο που διαθέτει την σχετική επάρκεια.
   
 22. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να υποβάλλουμε ορθώς ΤΔ για έργο ύδρευσης στην πρόσκληση, δεδομένου ότι έχουμε ΔΕΥΑ η οποία όμως δεν έχει επάρκεια. Θα πρέπει σε αυτή τη φάση να εγκριθεί από το ΔΣ σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ και Δήμου; Υπάρχει υπόδειγμα προγραμματικής για την εν λόγω πρόσκληση; Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και από το Δήμο και από τη ΔΕΥΑ; Την πρόταση θα την υποβάλει η ΔΕΥΑ ή ο Δήμος; Υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί στην περίπτωση της προγραμματικής; Δεδομένου ότι η πράξη έχει υποβληθεί στο ΠΕΠ, αλλά η αξιολόγηση των πράξεων δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως 15 Ιουνίου, σε ποια από τις δύο κατηγορίες θα πρέπει να υποβάλλουμε τη Πράξη;
   
  Η ΔΕΥΑ (με αρμοδιότητα έργων ύδρευσης και αποχέτευσης) θα πρέπει είτε να διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών είτε να συντάξει συνοπτικό έγγραφο που να περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθεί για τα υποέργα που αιτείται (με αναφορά στη σχετική νομοθεσία, το απαιτούμενο προσωπικό και την εμπειρία του σε υλοποίηση και παρακολούθηση παρόμοιων έργων), είτε, τέλος, να προβεί σε προγραμματική συμφωνία με άλλο δικαιούχο που διαθέτει την σχετική επάρκεια. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Φιλόδημος δεν υπάρχει συγκεκριμένο υπόδειγμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα Προγραμματικής Συμφωνίας του Άρθρου 100 του Ν.3852/2010
  Ο κάθε Δικαιούχος υποβάλει μία μόνο αίτηση (ένα τεχνικό δελτίο) που περιλαμβάνει όλα τα αιτούμενα υποέργα. Για το υποέργο που έχει κατατεθεί στο ΠΕΠ χρειάζεται επίσημο έγγραφο από την οικεία ΕΥΔΕΠ το οποίο θα ξεκαθαρίζει τα εξής δύο σημεία που τίθενται στην Πρόσκληση Ύδρευσης του Φιλόδημου:
  - Εφόσον η αίτηση που υποβλήθηκε στο ΠΕΠ αξιολογήθηκε αλλά δεν ήταν εφικτό να ενταχθεί λόγω διαχειριστικών αιτίων (π.χ. υπερδέσμευση κλπ), τότε το έργο αυτό θα υποβληθεί στην Ομάδα Α της Πρόσκλησης Ύδρευσης του Φιλόδημου.
  - Εφόσον όμως η αίτηση που υποβλήθηκε στο ΠΕΠ είναι σε ονοματισμένη πρόσκληση, και επίκειται η ένταξή της, δεν είναι επιλέξιμη από το Πρόγραμμα του Φιλόδημου.
  Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών, Ειδικών Αναπτυξιακών) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από αυτά.
   
 23. Έχουμε δικαίωμα να υποβάλλουμε μία πρόταση, η οποία περιλαμβάνει έργο που εμπίπτει στην ομάδα Α και ένα έργο της ομάδος Β; Αν ναι, σε ποια ομάδα θα θεωρείται ότι περιλαμβάνεται η πρόταση, στη Α ή στη Β ομάδα;
  Ποια είναι τα μέλη της Επιτροπής διερεύνησης τιμών (σελίδα 9) – Υπηρεσιακοί παράγοντες μόνο, Τεχνικοί μόνο ή κάποιος άλλος (Οικονομολόγος κ.λ.π.);
   
  Σε ποια Ομάδα (Α-Β) ανήκει το κάθε υποέργο θα δηλώνεται στην Αίτηση χρηματοδότησης του Δικαιούχου, ενώ θα ελέγχεται και από τη φύση του έργου κατά την Αξιολόγηση της Πράξης.
  Τα μέλη της Επιτροπής Διαπίστωσης τιμών δύναται να είναι στελέχη του Φορέα τα οποία ορίζονται με κλήρωση και σχετική Απόφαση με αντικείμενο εργασίας την συγκέντρωση προσφορών από τουλάχιστον δύο (2) προμηθευτές του αιτούμενου εξοπλισμού. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η τεκμηρίωση της αιτούμενης δαπάνης, η διασφάλιση της ρεαλιστικότητας του αιτούμενου ποσού.
   
 24. To ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στην κατασκευή έργου (ύδρευσης & αποχέτευσης) σε δήμο, συμπεριλαμβάνεται στα οριζόμενα ποσά των προσκλήσεων του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ Ι; Υπάρχει εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4281/2014 άρθρο 1 παρ. 10;
  Η Αρχαιολογία πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργο; Αν ναι, πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΥΠ.ΠΟ.Α.; Σε άλλες προσκλήσεις που έχουμε υποβάλλει στο ΕΣΠΑ δίνεται έγγραφο από την ΕΦ.Α. της περιοχής μας, ότι σε περίπτωση που υπάρξουν αρχαιολογικά ευρήματα ή σε περίπτωση που απαιτηθούν αρχαιολογικές ανασκαφές θα δημιουργηθεί τότε σχετικό υποέργο αρχαιολογίας. Στην περίπτωση των προσκλήσεων του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ Ι» ισχύει. 
   
  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο ΦΠΑ δεν αναγράφεται στα παραστατικά Αναδόχων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στη φάση υλοποίησης του έργου. Για τα υποέργα που αφορούν σε Προμήθειες, και ενδεχομένως και σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, ο ΦΠΑ αναγράφεται.
   Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία αυτό θα είναι ξεχωριστό, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου). Εφόσον δεν προσδιορίζεται το εν λόγω ποσό ο Δικαιούχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εύρυθμη υλοποίηση του έργου και επανεξετάζεται η πράξη βάσει των αλλαγών που ενδεχομένως προκύπτουν στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.
   
   
 25. Είχαμε καταθέσει πρόταση στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 5099-28/04/2016 της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και είχε αξιολογηθεί βάσει του υπ’ αριθ. Οικ 1478/16-2-2018 έγγραφο που δίδει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων. Βάσει της πρόσκλησης το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. πήρε εκ νέου απόφαση για την υποβολή της πράξης στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι αλλά και για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο, καθώς η Δ.Ε.Υ.Α. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου.
  α. Το ερώτημα είναι αν κατά την απόφαση πρέπει να οριστεί και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης. Και αν ναι, αν θα είναι ίδιο με το προσχέδιο που είχαμε στο προηγούμενο πρόγραμμα.
  β. Για πράξεις που ανήκουν στην Ομάδα Α, πέραν του αντίγραφου της παλαιότερης πρότασής τους με τα συνημμένα αυτού, θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου όλα τα έγγραφα της Ομάδας Β που αφορούν το έργο; και ακόμα πιο συγκεκριμένα, απαιτείται να γίνει εκ νέου διερεύνηση τιμών και τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας;
  γ. Ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες δημοσιότητας;
  δ. Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη;
   
  α. Μπορεί να υποβληθεί το Σχέδιο Προγραμματικής που είχε υποβληθεί και στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τις σχετικές αναφορές στο παρόν Πρόγραμμα του Φιλόδημου.
  β. Όχι εφόσον από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ ο εν λόγω έλεγχος (διερεύνηση τιμών και τεκμηρίωση Π/Υ) ήταν θετικός. Στον Φιλόδημο υποβάλετε εντύπως την πρωτότυπη αίτηση αρμοδίως υπογεγραμμένη και σε ένα cd/dvd/memory stick όλα τα έγγραφα του φακέλου.
  γ. Θα σας δοθούν σαφής οδηγίες κατά την ένταξη για τις απαραίτητες Πινακίδες έργου και τις ανακοινώσεις στο διαδίκτυο.
  δ. Ο ΦΠΑ για την προμήθεια δεν είναι επιλέξιμος (κύριος του έργου η ΔΕΥΑ).
   
 26. Σε περίπτωση που κάποιο υποέργο απορρίπτεται θα απορριφθεί όλη η πρόταση;
   
  Όχι, απορρίπτεται μόνο το υποέργο, αρκεί να μην επηρεάζονται (συνάφεια και λειτουργικότητα) άλλα υποέργα της Πρότασης.
   
 27. Προκειμένου να συνταχθεί μελέτη για την υποβολή πρότασης στην ομάδα Β, του προγράμματος Φιλόδημος Ι, θα θέλαμε την παρακάτω διευκρίνιση:
  Στόχος της προτεινόμενης μελέτης, αποτελεί ο τηλε-έλεγχος του εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου για την μείωση των διαρροών. Σε ό,τι αφορά στο εσωτερικό δίκτυο, εκτός από κάποιες παρεμβάσεις σε υφιστάμενα φρεάτια για τον έλεγχο βασικών βρόχων του δικτύου, θα θέλαμε δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασύρματων αισθητήρων για την αποστολή δεδομένων. Οι βασικές ενέργειες για την ανάπτυξη του δικτύου αποστολής δεδομένων, περιλαμβάνουν:
  α) προσαρμογή / τοποθέτηση ασύρματων αισθητήρων σε υφιστάμενα υδρόμετρα, για την μεταφορά πληροφοριών για την παροχή του νερού από τα φρεάτια προς ένα κέντρο ελέγχου.
  β) σε περίπτωση όπου είναι δύσκολη η τοποθέτηση αισθητήρα λόγω παλαιότητας του υφιστάμενου υδρομετρητή, τότε θα τοποθετείται επιπλέον μετρητής σε σειρά με τον υφιστάμενο, με ενσωματωμένο τον αισθητήρα μέτρησης και αποστολής των δεδομένων.
  Είναι αποδεκτές οι παραπάνω τεχνικές προτάσεις (α-β);
   
  α) Η αναβάθμιση των υφιστάμενων ογκομετρικών υδρομέτρων με την προσθήκη της δυνατότητας μεταφοράς πληροφοριών είναι εν γένει επιλέξιμη καθώς συνιστά δράση η οποία θα βοηθήσει το Φορέα λειτουργίας να υπολογίσει σε πρώτο χρόνο τις καταναλώσεις νερού και να αρχίσει να έχει εικόνα του ισοζυγίου νερού στην περιοχή/ζώνη του δικτύου ύδρευσης.
  β) Στην ειδική περίπτωση αυτή (όπως θα τεκμηριωθεί αναλόγως από τον Δικαιούχο), θα θεωρηθεί επιλέξιμη η τοποθέτηση νέου ογκομετρικού υδρομέτρου κατόπιν βεβαίωσης του Δικαιούχου ότι το υδρόμετρο αυτό δεν θα χρεωθεί και στον κάτοχό του, συνεπώς δεν θα διπλο-πληρωθεί.
   
 28. Σχετικά με την πρόσκληση Ι του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι η ΔΕΥΑ του Δήμου έχει προγραμματίσει την υποβολή αίτησης με συνολικό Π/Υ μέχρι 3.000.000 ευρώ. Παράλληλα στο Δήμο υφίσταται Σύνδεσμος Ύδρευσης με χωρική αρμοδιότητα δύο τοπικές κοινότητες, η μία στο Δήμο μας και η άλλη στο γειτονικό Δήμο. Ο Σύνδεσμος προτίθεται να υποβάλλει πρόταση για αντικατάσταση πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης με εκτιμώμενο Π/Υ 2.000.000 ευρώ, μέσω προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ. Το ποσό αυτό των 2.000.000 του Συνδέσμου προσμετράται στο συνολικό ποσό για τη ΔΕΥΑ ώστε να μην είναι επιλέξιμη (αφού συνολικά ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ) ή αφού πρόκειται για δύο διαφορετικούς φορείς δεν υφίσταται πρόβλημα υποβολής;
   
  Το κοινό έργο του Συνδέσμου ύδρευσης δύναται να επιμεριστεί βάσει των παροχών/εξυπηρετούμενων κατοίκων, και το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο που θα προκύπτει «πιστώνεται» σε κάθε Δήμο (χωρικά όρια) και προσμετράται έτσι στο πλαίσιο του ορίου των 3 εκ €.
  Όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση, υπερβάσεις του ορίου των 3,0 εκ € δικαιολογούνται σε παρεμβάσεις διαχείρισης υδατικών πόρων στο πλαίσιο μίας ολιστικής υιοθέτησης έργων / προμηθειών σε επίπεδο νήσου ή εν γένει μίας ευρύτερης περιοχής που χαρακτηρίζεται από αρνητικό υδατικό ισοζύγιο.
   
 29. Θα θέλαμε κάποιες διευκρινιστικές απαντήσεις για στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν στο Τεχνικό Δελτίο και ειδικότερα:
  1. Ποιος είναι ο Κωδικός του Υπουργείου;
  2. Ποιος είναι ο χειριστής πράξης από την πλευρά του Υπουργείου;
  3. Ποιο τηλέφωνο του ΥΠΕΣ πρέπει να βάλουμε στο Τεχνικό Δελτίο;
  4. Ποιο email του ΥΠΕΣ πρέπει να βάλουμε στο Τεχνικό Δελτίο;
   
  Τα στοιχεία που ενδιαφέρουν αναγράφονται στο άνω αριστερά τμήμα των Προσκλήσεων του Φιλόδημου Ι. Η κωδικοποίηση αφορά στο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο είναι υπό κατασκευή και θα ακολουθήσει μελλοντική ενημέρωση.
   
 30. 1) Στα έγγραφα υποστήριξης αναφέρεται "πλάνο / δράσεις δημοσιότητας του αιτούμενου έργου", θα πρέπει να αναφέρουμε τι δημοσιότητα που θα δώσουμε στο έργο μέσω βεβαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, για δράσεις ενημέρωσης που θα υλοποιήσουμε από ιδίους πόρους ή είναι επιλέξιμη δαπάνη από το πρόγραμμα η δημοσιότητα και θα πρέπει να περιγράφεται ξεχωριστά?
  2) Στις δαπάνες σωστικών εργασιών με έγγραφο της η οικεία εφορεία αρχαιοτήτων μας ενημέρωσε ότι το κόστος των εργασιών μέσω πρόσληψης αρχαιολόγου και εργάτη για χρονικό διάστημα 18 μηνών ανέρχεται σε 60.000 €. Το ποσό πρέπει να το επιμερίσω με ΦΠΑ και χωρίς στο τεχνικό δελτίο? Επίσης την πρόσληψη των ατόμων θα την κάνει ο Δήμος και η ΔΕΥΑ που θα υλοποιούν το έργο? Θα γίνει μέσω διαγωνισμού η πρόσληψη των δύο ατόμων?
  3) Για την ύδρευση, ανήκουμε στην ΟΜΑΔΑ Α' και είχαμε αξιολογηθεί θετικά σε παλαιότερη πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ αρκεί να στείλουμε τεχνικό δελτίο και απόφαση δημοτικού συμβουλίου ή πρέπει να στείλουμε το σύνολο των δικαιολογητικών & μελετών που καταθέσαμε παλαιότερα στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ?
   
  α) Για το πλάνο δημοσιότητας θα υπάρξει ενημέρωση κατά την ένταξη.
  β) Την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού θα την πραγματοποιήσει η αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων με τις διαδικασίες που ακολουθεί. Το ΦΠΑ είναι επιλέξιμο.
  γ) Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αντίγραφο της αίτησής τους (και των συνημμένων αυτής) στα Προγράμματα που υπέβαλαν και που αναφέρονται στην ενότητα 2 της παρούσας πρόσκλησης (ήτοι ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Αναπτυξιακά Προγράμματα Ειδικού Σκοπού, ΠΕΠ) και επιπρόσθετα ότι προκύπτει σε σχέση με τα λοιπά απαραίτητα έγγραφα της Ομάδας Β (όπως αναλυτικά καταγράφονται στην Πρόσκληση) προκειμένου, όπως αναφέρει η Πρόσκληση, να υποστηρίξουν την πρότασή τους στο επίπεδο της σκοπιμότητας (π.χ. τεκμηρίωση με τα στοιχεία των ΣΔΛΑΠ), ωριμότητας, αδειοδοτήσεων, τεκμηρίωσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος εφόσον απαιτείται, τεκμηρίωση προμήθειας, επάρκειας κλπ.
   
 31. Η ΔΕΥΑ δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική Επάρκεια και ο Δήμος δέχεται να αναλάβει τα καθήκοντα αυτά. Τα ερωτήματα είναι:
  Α) Ποιος καταθέτει-υπογράφει το Αίτημα Ενταξης,
  Β) Ποιος ορίζεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου ως 1. Δικαιούχος, 2. Φορέας Πρότασης, 3. Φορέα Υλοποίησης Επισημαίνεται ότι στο υπόδειγμα της Προγραμματικής Σύμβασης του Αρθρου 100 του ν. 3852/2010 αναφέρεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί την αρμοδιότητα του Δικαιούχου.
  Στην Πρόσκληση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι συνδέεται η έννοια του Δικαιούχου με την συμβολή του με ίδιους πόρους όταν αυτό απαιτείται.
   
  Εδώ καταθέτει και υπογράφει το Τεχνικό Δελτίο ο Δήμος που έχει επάρκεια και αποδέχεται να αναλάβει τα καθήκοντα αυτά. Δικαιούχος ο Δήμος. Φορέας Υλοποίησης επίσης ο Δήμος. Φορέας της Πρότασης είναι η ΔΕΥΑ η οποία έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου, ωστόσο, αυτή την αρμοδιότητα, εν προκειμένω, την εκχωρεί (μέσω της Προγραμματικής) στο Δήμο. Ο Δικαιούχος συμβάλει με ίδιους πόρους (εφόσον απαιτηθεί), αν αυτό έχει καταρχήν συμφωνηθεί με τον Φορέα της πρότασης και αποτυπωθεί στην Προγραμματική συμφωνία.
   
 32. 1. Θα χρειαστεί να υποβληθεί οτιδήποτε ηλεκτρονικά (πχ Αίτηση ή ΤΔ ) στο ΠΔΕ και κατ' επέκταση θα πρέπει να υπάρχουν κωδικοί του Δήμου?
  2.Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΜΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΉΘΗΚΕ ΑΡΝΗΤΙΚΆ ΣΤΟ ΣΤΆΔΙΟ Α’ ΤΟΥ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: «Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης», στο κριτήριο 1 «Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης», υπο-κριτήριο 1.2, στο κριτήριο 2 επιλεξιμότητα Πράξης», υπο-κριτήρια 2.7, 2.8 και 2.9, καθώς και στο κριτήριο 3 «Πληρότητα πράξης», υπο-κριτήριο 3.1 της Λίστας Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας Πρότασης, ΛΌΓΩ ΜΗ ΠΡΟΣΚΌΜΙΣΗΣ ΕΠΊ ΠΟΙΝΉ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ, ΕΝΤΌΣ ΤΗΣ ΟΡΙΖΌΜΕΝΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ (ΣΧΕΤ.23 ΚΑΙ ΣΧΕΤ.24), ΤΟΥ ΣΥΝΌΛΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ (ΣΧΕΤ.22). Το ότι υποβλήθηκαν ΟΛΑ τα παραπάνω στοιχεία αλλά εμπρόθεσμα κατηγοριοποιεί την πράξη στην Ομάδα Α' ή Β' των προτάσεων?
  3. Έχει σημασία η ώρα υποβολής της αίτησης-πρωτόκολλου εφόσον οι προτάσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας?
   
  1. Ναι, όταν ετοιμαστεί το ηλεκτρονικό σύστημα θα δοθούν κωδικοί στους Δικαιούχους κατόπιν αίτησής τους. Προς το παρόν, όπως αναφέρεται και στην Πρόσκληση, δεν έχει ετοιμαστεί το ηλεκτρονικό σύστημα, συνεπώς η υποβολή της αίτησης γίνεται με φυσική παρουσία στο πρωτόκολλο ή ταχυδρομικά. Τα υπόλοιπα στοιχεία υποβάλλονται σε CD/DVD ή άλλη μορφή (memory stick) προς αποφυγή όγκου χαρτιού.
  2. Η πρότασή σας θα εμπίπτει στην Ομάδα Β. Ομάδα Α είναι αυτά τα οποία, όπως αναφέρει η Πρόσκληση, αξιολογήθηκαν και δεν εντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους (έλλειψη πόρων). Στη δική σας περίπτωση η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο Α’ Στάδιο (πληρότητα), συνεπώς δεν πέρασε όλα τα στάδια αξιολόγησης.
  3. Η αξιολόγηση είναι άμεση και τηρείται αυστηρά η σειρά πρωτοκόλλησης των αιτήσεων.
   
 33. 1. Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ;
  2. Αν ο προϋπολογισμός μελέτης είναι άνω του 1εκ. € απαιτείται χρηματοοικονομική ανάλυση;
   

  1. Εφόσον από το πιστοποιητικό προκύπτει η Επάρκεια του Δικαιούχου, ισχύει ότι και στο ΕΣΠΑ.
  2. Δεν απαιτείται χρηματοοικονομική ανάλυση.
   
 34. Η ΔΕΥΑ είχε υποβάλλει τρείς (3) διαφορετικές προτάσεις έργων σε Πρόσκληση εκ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) της χώρας κατά την περίοδο 2014-2020 και δεν εντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους.
  Παρακαλώ διευκρινίστε μας, εάν μπορούμε να υποβάλλουμε μία αίτηση για την ομάδα Α στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, με τα τρία (3) διαφορετικά έργα, που αξιολογήθηκαν και δεν εντάχθηκαν, αρκεί ο συνολικός προϋπολογισμός να μην ξεπερνά τα 3 εκ. €.
  Τέλος, στην ομάδα Β δεν έχεις δικαίωμα αίτησης για έργο το οποίο αξιολογήθηκε και δεν εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της χώρας κατά την περίοδο 2014-2020;
   

  Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία Αίτηση η οποία θα έχει τρία διαφορετικά υποέργα που αντιστοιχούν στην Ομάδα Α, εφόσον ισχύουν τα περί διαχειριστικού λόγου στην υποβολή στο ΠΕΠ.
  Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει κάποιο/α υποέργο/α του από τα τρία παραπάνωστην Ομάδα Β, αφού συνεκτιμήσει τις πιθανότητες ένταξης που συγκεντρώνει η κάθε Ομάδα (Α και Β) της Πρόσκλησης.
  Θυμίζουμε ότι η Αίτηση είναι μία και ενιαία (περιλαμβάνει και τις δύο Ομάδες Α και Β), και ο συνολικός ΠΥ που χρηματοδοτείται μπορεί να ανέλθει έως τα 3 εκ. €).
   
 35. Στην περίπτωση αντικατάστασης υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης οι εργασίες αντικατάστασης διακλαδώσεων ιδιωτικών συνδέσεων είναι επιλέξιμες (καθόσον δεν αποτελούν νέα σύνδεση); Σημειώνεται ότι σε υπάρχουσες ιδιωτικές συνδέσεις, εάν απαιτηθεί αντικατάστασή τους, λόγω πχ μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ ή παλαιότητας, δεν θα χρεωθεί εκ νέου δαπάνη στους ιδιοκτήτες και κατά συνέπεια ο δήμος δεν θα ανακτήσει το σχετικό κόστος. 

  Εφόσον συντρέχουν αυτά που αναφέρονται στο ερώτημά σας (θιγόμενες υποδομές και μη χρέωση των ιδιοκτητών) είναι επιλέξιμες εργασίες.
   
 36. Ο Δήμος μας στην αίτηση χρηματοδότησης για την ύδρευση θα υποβάλλει 3 έργα της ομάδας Α εκ των οποίων η προϋπολογιζομένη δαπάνη του ενός εξ αυτών είναι μικρότερη των 300.000€ και 2 έργα στην ομάδα Β η προϋπολογιζομένη δαπάνη καθενός από αυτά είναι μικρότερη των 300.000€ και αθροιστικά των 2 επίσης μικρότερη των 300.000€. Ερωτάται: τι εννοείται ως κύριο υποέργο στην ομάδα Α, την στιγμή που πρόκειται τα 3 αυτά υποέργα της ομάδας Α να υλοποιηθούν με ξεχωριστές συμβάσεις όπως και της ομάδας Β;
  α) Εννοείται ως κύριο υποέργο το άθροισμα των 3 ή το καθένα από αυτά και μάλιστα η προϋπολογιζομένη δαπάνη του καθενός να είναι μεγαλύτερη των 300.000€.
  β) Εάν ως κύριο υποέργο εννοείται το άθροισμα των 3 της ομάδας Α μπορεί στην προϋπολογιζομένη δαπάνη να συμπεριληφθούν και τα 2 υποέργα της ομάδας Β που η προϋπολογιζομένη δαπάνη αθροιστικά είναι μικρότερη των 300.000€
   

  Όπως έχει απαντηθεί και σε παλαιότερες ερωτήσεις (ενδεικτικά α/α 7 και 17):
  Τον σχεδιασμό των έργων τον υλοποιεί ο δικαιούχος, θα μπορούσατε όμως στην περίπτωση σας, εφόσον τα κάτω των 300.000 € έργα είναι ομοειδή και αντίστοιχης ωριμότητας, να επιλέξετε να αποτελέσουν ένα ενιαίο έργο και όχι πολλά μικρά, ώστε να τηρείται το κάτω όριο των 300.000 € της πρόσκλησης.
  Κύριο υποέργο λογίζεται εκείνο που π.χ. αφορά στη κατασκευή ενός δικτύου, μίας δεξαμενής ή μιας προμήθειας διαρροών, το κάθε ένα από αυτά πρέπει να είναι πάνω από 300 χιλ.€ (προ ΦΠΑ). Υποέργα που αφορούν σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, Απαλλοτρίωση κτλ δεν έχουν τέτοιο περιορισμό. Το σύνολο των υποέργων υποβάλλονται με μία αίτηση, και ένα τεχνικό δελτίο, και το ποσό χρηματοδότησης είναι έως 3.000.000 € (προ ΦΠΑ).
   
 37. 1. Θεωρείται επιλέξιμη η προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων και αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης για την αύξηση της παροχετευτικότητας στο δίκτυο ύδρευσης;
  2. Πως αντιμετωπίζεται το θέμα της ιδιοκτησίας για γεώτρηση σε περίπτωση ανόρυξης νέας πλησίον της παλιάς. Λόγω της σημειακής θέσης των γεωτρήσεων συνήθως δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας για συγκεκριμένη έκταση. Υπάρχει η άδεια χρήσης από τη Δ/νση Υδάτων.
  3. Αντίστοιχα δύναται να χρηματοδοτηθεί η αναβάθμιση υφιστάμενης γεώτρησης (αύξηση διαμέτρου και βάθους);
  4. Μπορεί να υποβληθεί πρόταση που θα περιλαμβάνει σαν υποέργα: α) αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων και β) κατασκευή νέων και επέκταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης συμπεριλαμβανομένου νέων αντλιοστασίων ύδρευσης, εφόσον φυσικά πληρούνται οι προυποθέσεις της συνολικής δαπάνης;
   

  Εν γένει τα φυσικά αντικείμενα που αναφέρετε είναι στο πνεύμα της πρόσκλησης, θα πρέπει όμως να τηρούνται και τα επιμέρους σημεία της πρόσκλησης (πχ αναθεωρημένα/εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ), και να υπάρχει η ανάλογη ωριμότητα (κάλυψη των σημείων που αναλυτικά αναγράφονται στο κεφάλαιο 5 της πρόσκλησης).
   
 38. Στον πίνακα στοιχείων ωριμότητας πράξης, δηλώνονται οι εγκρίσεις και λοιπές αποφάσεις. Αν υποβληθεί πρόταση για την οποία έχει υποβληθεί αίτημα έγκρισης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (όπως δύναται στα δίκτυα) πως αντιμετωπίζεται και πως λειτουργεί η σειρά προτεραιότητας με αντίστοιχες προτάσεις;
  Επιπλέον στο φύλλο αξιολόγησης Πράξης για την ωριμότητα (π.χ. στην πρόσκληση για υποδομές αποχέτευσης), υπάρχει η επιλογή "ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης". Πότε θεωρείται ικανοποιητικά ώριμη μια πράξη και πόσο νωρίς (σε βαθμό) ωριμότητας μπορεί να υποβληθεί μια πρόταση;
   

  Στο Κεφάλαιο 5 των προσκλήσεων του Φιλόδημου Ι γίνεται αναλυτική αναφορά στα απαραίτητα στοιχεία (και συγκεκριμένα και για την ωριμότητα) που πρέπει να διαθέτει κάθε Υποέργο. Εν προκειμένω :
  «Εγκεκριμένες τεχνικές µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης (σχέδιο ή εγκεκριµένα) και τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριµότητα του φακέλου της πρότασης προς δηµοπράτηση».
  Η Πρόσκληση στοχεύει να χρηματοδοτήσει άμεσα δημοπρατήσιμα έργα. Στο Φύλλο αξιολόγησης και συγκεκριμένα στο Κριτήριο Δ1 (Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης), ο “ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης” εξετάζει ακριβώς αυτό, το αν δηλαδή το αιτούμενο έργο διαθέτει ολοκληρωμένη μελέτη συνοδευόμενη από τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, με αποδεκτή μόνον (σε αυτή τη φάση αξιολόγησης) την έλλειψη πλήρους σειράς εγκεκριμένων Τευχών Δημοπράτησης.
  Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης μπορούν να υποβληθούν, εφόσον υπάρχουν, ενώ τα εγκεκριμένα Τεύχη θα πρέπει οι Δικαιούχοι να φροντίσουν να τα έχουν αμέσως μετά την ένταξη προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης. Άλλωστε, είναι προφανές ότι αν δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις δεν μπορεί να αξιολογηθεί θετικά και το πρωθύστερο κριτήριο Α2 “Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού” όπως εξειδικεύεται αναλυτικά στο φύλλο αξιολόγησης της Πρόσκλησης.
  Εφόσον ένα από τα υποέργα της αίτησης δε διαθέτει πλήρη ωριμότητα/πληρότητα κατά την υποβολή της αίτησης, τότε το συγκεκριμένο υποέργο απορρίπτεται, όπως και κάθε άλλο υποέργο που σχετίζεται λειτουργικά με αυτό (πχ δίκτυα και δεξαμενή νερού, διυλιστήριο και υδραγωγείο κλπ). Τα υπόλοιπα υποέργα της αίτησης παραμένουν προς αξιολόγηση. Ο δικαιούχος δεν μπορεί να επανέλθει για τα υποέργα που απορρίπτονται (όσον αφορά στην συγκεκριμένη πρόσκληση), όταν αυτά ωριμάσουν στο μέλλον, διότι σε κάθε πρόσκληση του Φιλόδημος Ι, κάθε Δικαιούχος υποβάλει μόνο μία αίτηση.
  Εναλλακτικός χειρισμός, που επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση του Δικαιούχου και μόνο, είναι η απόσυρση της εν λόγω αίτησης και η επανυποβολή της, όταν ωριμάσουν όλα τα υποέργα, με ότι σημαίνει αυτό στο πλαίσιο μίας πρόσκλησης άμεσης αξιολόγησης με δεδομένες ημερομηνίες και τον συνολικά διαθέσιμο προϋπολογισμό. 

   
 39. Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν;  

  Οι απαιτούμενες ενέργειες καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στο ακόλουθο link του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων:

  http://www.tpd.gr/?p=4125

  Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε:
   
  Για θέματα έγκρισης και συνομολόγησης δανείων:

  ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ ΙΩΑΝΝΑ: τηλ. 2132116227,
  email. i.kontoriga@tpd.gr

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: τηλ. 2132116228,
  email d.anagnostopoulos@tpd.gr


  Για θέματα εκταμίευσης:

  ΞΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: τηλ. 2132116218,
  email c.xirou@tpd.gr
   
  ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: τηλ. 2132116231,
  email m.myridaki@tpd.gr
 
 
<< επιστροφή