Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 


          ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων

 1. Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης; Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;  
   
  Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό. Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή με συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου κτλ.
   
 2. Τι ισχύει ως προς την ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ όταν πρόκειται για έργο επέκτασης κτιρίου; Επιπλέον, υπάρχει περιορισμός για την ενεργειακή κατηγορία; 
   
  Ισχύουν ακριβώς οι ίδιες προϋποθέσεις που αφορούν και την ανέγερση νέου κτιρίου (Δημαρχείου ή Σχολείου), βεβαίως μόνο ως προς το τμήμα της επέκτασης, δεδομένου ότι δεν είναι επιλέξιμες οι παρεμβάσεις στις υφιστάμενες δομές.
   
   
 3. Για πόσο χρόνο μη χρήσης του χαρακτηρίζεται ένα κτίριο ως «ανενεργό» για τις ανάγκες του προγράμματος; Πως αποδεικνύεται ότι είναι ανενεργό;  

  Το υπό ένταξη κτίριο θα πρέπει να είναι ανενεργό τουλάχιστον από 01-01-2018. Τούτο αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας, του ΔΕΔΗΕ, Αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου κτλ. Τα παραπάνω δικαιολογητικά συνοδεύονται και από βεβαίωση του δημάρχου.
   
 4. Σύμφωνα με την Πρόσκληση (σελ. 8) «Τα κτίρια της Ομάδας Α2 πρέπει να βελτιώνουν την ενεργειακή τους απόδοση κατά δύο (2) τουλάχιστον κατηγορίες», εφόσον απαιτείται. Σε ποιες περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται η παραπάνω υποχρέωση; 

  Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι εφικτό να γίνουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης (π.χ. διατηρητέα κτίρια, μνημεία).
   
   
 5. Είναι επιλέξιμο σχολικό κτίριο το οποίο έχει καταστεί «μη λειτουργικό» (πχ χαρακτηρισμένα κίτρινα λόγω θεομηνίας, λόγω στατικότητας κτλ);  

  Ναι, είναι επιλέξιμο, εφόσον είναι εφικτό (απαιτούνται σχετικά έγγραφα/αποφάσεις Πρακτικό Καταλληλότητας αρμόδιας Επιτροπής, εμπειρογνωμοσύνη ΚΤ.ΥΠ. κτλ) και το κόστος ανακατασκευής, ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικό, δε ξεπερνά το κόστος κατασκευής νέου κτιρίου αντίστοιχων προδιαγραφών. Δεν είναι επιλέξιμα κτίρια που χρειάζονται δαπάνες συντήρησης και μικροεπισκευών.
   
   
 6. Στη σελίδα 6 της πρόσκλησης αναφέρεται ότι «Η ανέγερση νέων κτιρίων των Ομάδων Β και Γ έχει ανώτατο μοναδιαίο κόστος 1.500 € (προ ΦΠΑ) ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας». Για την ανέγερση ενός σχολικού κτιρίου ποιοι χώροι προσμετρούνται ως ωφέλιμη επιφάνεια; 

  Η ωφέλιμη επιφάνεια προκύπτει από το "εμβαδόν δόμησης". Δεν προσμετρούνται υπόγεια, ημιυπαίθριοι κ.τ.λ. Επιπλέον, εξετάζονται και θέματα αναγκών/σκοπιμότητας, πχ δεν μπορεί ένα σχολείο με απαίτηση 8 αιθουσών, σύμφωνα με την σύμφωνη γνώμη/σκοπιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών, να αιτείται 12 αίθουσες, αντίστοιχα ερμηνεύεται και η ωφέλιμη επιφάνεια για κτίριο Δημαρχείου (οργανόγραμμα κτλ). Παράδειγμα:
  Οι επιφάνειες σχολικού κτιρίου αναλύονται βάσει μεγεθών Διαγράμματος Δόμησης
  (ή κάλυψης) ως εξής:
  Δόμηση (βάση Σ.Δ.): 800,00 μ2
  Ημιυπαίθριοι: 200,00 μ2
  Εξώστες: 200,00 μ2
  Υπόγειο: 400,00 μ2
  Περιβάλλων Χώρος: 1.000,00 μ2
  Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου είναι:
  800,00 μ2 x 1.500,00 €/μ2 = 1.200.000,00 € (Πλέον ΦΠΑ)
   
   
 7. Στην ομάδα Γ της πρόσκλησης συμπεριλαμβάνονται Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσιο – Λύκειο) και Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί; Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές για τους εξοπλισμούς τους που πρέπει να ακολουθήσουμε;  
   
  Ναι εφόσον τηρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις της πρόσκλησης (σύμφωνες γνώμες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώριμες μελέτες, μοναδιαία κόστη κτλ).
  Σημειώνεται ότι σε κάθε κατηγορία είναι επιλέξιμο μόνο ένα έργο ανά Δήμο (π.χ. στην Ομάδα Γ ένα Μουσικό Σχολείο ή ένας Δημοτικός Παιδικός Σταθμός).
  Ενδεικτικά για θέματα εξοπλισμών και υποδομών σχολείων μπορείτε να ενημερωθείτε μεταξύ άλλων και στους παρακάτω συνδέσμους:
  https://www.ktyp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=129&lang=el
  https://www.ktyp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=127&lang=el 
   
   
 8. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (Διαδημοτικό ΝΠΔΔ) με σκοπό τη διαχείριση των λιμένων του Νομού, έχει στην περιοχή αρμοδιότητάς του κτίριο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στην ομάδα Α2 της πρόσκλησης. Ο συγκεκριμένος φορέας έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στο Πρόγραμμα 
   
  Δικαιούχοι στην Πρόσκληση είναι μόνο Δήμοι (όχι δημοτικές επιχειρήσεις, ΔΕΥΑ κλπ), ενώ και τα κτίρια πρέπει να είναι είτε ιδιοκτησία τους είτε παραχωρημένα σε αυτούς.
   
   
 9. Σύμφωνα με την πρόσκληση, για κάθε ομάδα έργου, «σε περίπτωση που δεν είναι ιδιόκτητο το οικόπεδο ή κτίριο, απαιτείται παραχωρητήριο για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά την οριστική παραλαβή του έργου». Δεδομένου ότι η ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του έργου δεν είναι γνωστή, ποιο είναι το ελάχιστο διάστημα που είναι απαιτητό για το παραχωρητήριο πλέον των 15 ετών;
   
  Δεδομένου ότι το πρόγραμμα υλοποιείται έως 31.12.2022, θα απαιτηθεί διάρκεια παραχωρητηρίου τουλάχιστον 20 ετών (με έτος υποβολής/αναφοράς το 2018).  

   
 10. Ο Δήμος θέλει να υποβάλει πρόταση για βρεφονηπιακό σταθμό που είναι ημιτελής (στο πλαίσιο του προγράμματος «Θησέας» χρηματοδοτήθηκε ο φέροντας οργανισμός του κτιρίου, οι τοιχοποιίες και η επικάλυψη με κεραμοσκεπή, ενώ απομένουν οι υπόλοιπες εργασίες, ήτοι εγκαταστάσεις Η/Μ, επιχρίσματα, κουφώματα, δάπεδα, εξοπλισμός, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κλπ). Ερωτάται εάν μπορεί να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση του έργου, μέσα από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» στην ομάδα Γ.  
   
  Ναι είναι καταρχήν επιλέξιμο το εν λόγω αντικείμενο, θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση V καθώς και στοιχεία τόσο της ένταξης στον Θησέα όσο και ολοκλήρωσης της εν λόγω εργολαβίας (αποφάσεις, οριστική παραλαβή κτλ).
   
   
 11. Σε ποιες περιπτώσεις ο Δήμος δύναται να υποβάλει πρόταση για «συνέργεια δομών» 
   
  Η συνέργεια δομών έχει εφαρμογή στην Ομάδα Α2 για κτίρια τα οποία αποτελούν ξεχωριστές κάθετες ιδιοκτησίες, πιθανώς να βρίσκονται και σε διαφορετική γειτονιά ενός οικισμού, και αποκτούν την ίδια ή συνδεμένη χρήση. Παράδειγμα συνδεδεμένων χρήσεων θα μπορούσε να είναι:
  - Δημοτικά σφαγεία και δημοτική αγορά
  - Γειτονιά των μουσείων (λαογραφικό, γεωφυσικό κ.τ.λ.)
  - Δημοτικά λουτρά και κολυμβητήριο
  - Επισκέψιμοι ανεμόμυλοι (έως 2) ως λαογραφικό στοιχείο
  - Καρνάγιο (ή αλιευτικό καταφύγιο) και ναυτικό μουσείο (ή μουσείο αλιείας)
  - Δημοτικές αποθήκες (έως 2)  

   
   
 12. Σε Ο.Τ. Δήμου έχει κατασκευαστεί Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, ενώ το αδόμητο τμήμα του έχει χαρακτηρισθεί με χρήση για την ανέγερση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων – Αθλητικού Γυμναστηρίου. Γενικά στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται 5 Δημοτικά Σχολεία και αντίστοιχα Νηπιαγωγεία, κανένα από τα οποία δεν έχει τέτοια αίθουσα, με διαπιστωμένη την ανάγκη πλήρων κτιριακών σχολικών υποδομών. Η σκοπιμότητα της κατασκευής τεκμηριώνεται αφ΄ ενός από το γεγονός της ολοκλήρωσης του συγκροτήματος (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό - ΑΠΧ) αφ΄ ετέρου δε από το γεγονός ότι υπήρξε Προγραμματική σύμβαση με τον τότε ΟΣΚ για την κατασκευή του η οποία δεν ολοκληρώθηκε λόγω ακύρωσης του διαγωνισμού και τελικά έλλειψης χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ V του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ομάδα Γ, ο Δήμος μας προτίθεται να υποβάλει πρόταση, για την ανέγερση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων – Αθλητικού Γυμναστηρίου. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε στην διερεύνηση της δυνατότητας της υποβολής της.
   
  Εφόσον πρόκειται για τμήμα ενός ενιαίου σχολικού συγκροτήματος και αφορά αποκλειστικά τους εκεί μαθητές, είναι καταρχήν επιλέξιμο (εφόσον εκπληρώνονται και οι λοιπές απαιτήσεις της πρόσκλησης όπως η σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης).
  Παρακαλούμε κατά την υποβολή του έργου, μεταξύ των άλλων, να περιλαμβάνεται στο memory stick και ο πλήρης φάκελος του έργου και της διαγωνιστικής διαδικασίας από τον πρώην ΟΣΚ (ΚΤ.Υπ).
   
   
 13. Μπορεί ένα ανενεργό δημοτικό κτίριο να αποκτήσει χρήση γραφείων ;
   
  Τα ανενεργά κτίρια εντάσσονται στην ομάδα Α2. Τα γραφεία προφανώς θα εξυπηρετούν υπηρεσίες του δήμου, οπότε ως δημαρχιακό κτίριο αντιμετωπίζεται αποκλειστικά στην ομάδα Β (Ανέγερση ή επέκταση). Επίσης, ανάλογα με την κατηγορία πρέπει να εκπληρώνεται το σύνολο των προϋποθέσεων.
   
   
 14. Η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης χρειάζεται κάποια περαιτέρω διαδικασία; (Συμπληρωματική στις ερωτήσεις 1 & 9)
   
  Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.
   
   
 15. Υφιστάμενο κτίριο (Αποθήκη) ενός κτιριακού συγκροτήματος είχε σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως Καπνεργοστάσιο. Το κτίριο πρόκειται να ανακατασκευαστεί για να λειτουργήσει νέα Γαλακτοκομική - Τυροκομική Σχολή και το έργο να υποβληθεί στην Ομάδα Α2 της Πρόσκλησης V. Για την ολοκλήρωση του έργου θα χρειαστούν εργασίες ανακατασκευής, ανακαίνισης του κτιρίου και θα περιλαμβάνει υποέργα διαμόρφωσης κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου, προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων, αιθουσών και ΤΠΕ. Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων (πάγκοι εργασίας, μηχανήματα και εργαλεία τυροκομίας – γαλακτοκομίας, μηχανήματα χημικών αναλύσεων κλπ), η επίπλωση των χώρων και ο εξοπλισμός πληροφορικής και τα αντίστοιχα δίκτυα είναι επιλέξιμα;
   
  Ο κινητός εξοπλισμός, πχ εργαστηριακά όργανα, δεν είναι επιλέξιμος, πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και επιπλέον να αναλύεται ο τρόπος προμήθειας αυτού (πχ από ιδίους πόρους, από κάποιο πρόγραμμα Υπουργείου, δωρεά από ιδιώτες). Επίσης, επειδή πρόκειται για Σχολή, θα πρέπει να υπάρχει και η σχετική γνωμοδότηση/αλληλογραφία με το αρμόδιο/-α Υπουργεία (πχ Εκπαίδευσης, Αγροτικής Ανάπτυξης).
   
   
 16. Σύμφωνα με την Πρόσκληση, για την ανέγερση νηπιαγωγείου (Ομάδα Γ) ο απαραίτητος για τη λειτουργία εξοπλισμός είναι επιλέξιμος. Το κόστος του συγκεκριμένου εξοπλισμού συμπεριλαμβάνεται στο μοναδιαίο κόστος; Εάν ναι, ποιο είναι το όριο για τις δαπάνες του εξοπλισμού;
   
  Ο εξοπλισμός καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου δεν περιλαμβάνονται στο μοναδιαίο κόστος. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργo και χρήζει σχετικής αιτιολόγησης και προσδιορισμού της δαπάνης (π.χ. επιτροπή διερεύνησης τιμών).
   
   
 17. Σύμφωνα με την Πρόσκληση, σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) και η θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Αντίστοιχα σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) και η Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπάρχει περίπτωση που να απαιτούνται και οι δύο ενέργειες;
   
  Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους. Αντίστοιχα μνημεία μπορεί να έχουν χαρακτηριστεί ή/και ως «διατηρητέα». Γενικότερα ο ορισμός σχετίζεται με την χρονολογία χαρακτηρισμού (πριν ή μετά το 2002 – έκδοση του Ν.3028). Ανακεφαλαιώνοντας, για παρεμβάσεις σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο ή/και διατηρητέο απαιτείται θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (του Υπουργείου που έκανε τον χαρακτηρισμό – ΥΠΕΝ, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, κ.λ.π.) Για τις χωρικές αρμοδιότητες προτείνεται ο σύνδεσμος (link): http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=382 Επίσης: Διαρκής κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων από το Υπουργείου Πολιτισμού: listedmonuments.culture.gr 
   
   
 18. Έχουμε ένα υπό κατασκευή (τρέχουσα εργολαβία) πολιτιστικό κτίριο που έπαψε η χρηματοδότησή του από τον Θησέα, είναι επιλέξιμο το υπόλοιπο ποσό;
   
  Εφόσον η εργολαβία αφορά σε νέο κτίριο (ανέγερση), αυτό δεν είναι επιλέξιμο. Επιλέξιμα νέα κτίρια (ανέγερση) είναι αυστηρά μόνο σχολεία και δημαρχεία. Εργολαβία κτιρίου, με σκοπό την επανάχρηση αυτού (υπήρχε παλαιότερα άλλη χρήση), που είναι σε εξέλιξη, είναι καταρχήν επιλέξιμη.
   
   
 19. Για επανάχρηση ανενεργού κτιρίου (Ομάδα Α2) το οποίο δεν είναι παραχωρημένο άλλα μισθωμένο από τον δήμο για 20 έτη χρειάζεται κάτι περαιτέρω;
   
  Βλέπε Ερώτηση-Απάντηση α/α 14, δεν αρκεί το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. Στην εν λόγω συμβολαιογραφική πράξη χρειάζεται να αναλύονται/περιγράφονται και οι τυχόν δομικές επεμβάσεις και η συμφωνία επ' αυτών.
   
   
 20. Είναι επιλέξιμη η ανέγερση Σχολής Τυροκομίας, η οποία βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού;
   
  Η ανέγερση είναι επιλέξιμη στις κατηγορίες Β και Γ μόνο.
   
   
 21. Στο μοναδιαίο κόστος των 1.500 ευρώ/τμ περιλαμβάνεται και το κόστος διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και ο εξοπλισμός; το εν λόγω όριο περιλαμβάνει τα ποσά ΓΕ & ΟΕ και Απροβλέπτων;
   
  Το εν λόγω μοναδιαίο κόστος είναι προ ΦΠΑ και περιλαμβάνει ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα. Δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό και περιβάλλοντα χώρο το εν λόγω μοναδιαίο όριο. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ξέχωρο υποέργο στα σχολεία και να τεκμηριώνεται επαρκώς, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες έργων (επανάχρηση κτιρίων και δημαρχεία) θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται επαρκώς και να βεβαιώνεται ότι θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του δικαιούχου ή/και άλλους πόρους χρηματοδότησης.
   
   
 22. Σε περίπτωση ανέγερσης δύο παιδικών σταθμών από ένα Δήμο, είναι δυνατή η ένταξη στο Πρόγραμμα και των δύο ή η Αίτηση πρέπει να αφορά μόνο στον έναν παιδικό σταθμό ως ένα κύριο υποέργο;
   
  Εφόσον οι δύο εγκαταστάσεις είναι σε διαφορετικά οικόπεδα – διαφορετικές τοποθεσίες, δεν μπορούν να υποβληθούν ως ένα υποέργο, που σημαίνει ότι είναι δυνατή η ένταξη ενός μόνο παιδικού σταθμού.
   
   
 
 
<< επιστροφή