Τρίτη 23 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
           ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για αντιπλημμυρικά έργα

 1. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε το εάν είναι επιλέξιμες προτάσεις, που αφορούν προμήθεια εξοπλισμού, σχετικού με αντιπλημμυρική προστασία. Π.χ. ένα ειδικό όχημα που καθαρίζει τα φρεάτια υδροσυλλογής. 
   
  Το ειδικό αυτό όχημα καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής εντάσσεται στο πλαίσιο περιοδικής - τακτικής συντήρησης υποδομών δικτύων ομβρίων και όπως αναφέρει η Πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμο.
   
 2. Στον Δήμο μας λειτουργεί και ΔΕΥΑ με αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων αποχέτευσης όμβριων υδάτων. Ρωτούμε εάν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης και οι 2 οργανισμοί, δηλαδή και ο ΟΤΑ Α βαθμού και η ΔΕΥΑ. 2 προτάσεις Χ έως 2.500.000 ευρώ ;
  Επίσης αναζητούμε τους ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να εντοπίσουμε τις περιοχές του Δήμου μας που ανήκουν στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ). Παρακαλούμε να μας κατευθύνετε στον κατάλληλο ιστότοπο ή Υπηρεσία, όπου θα βρούμε τους Χάρτες που χρειαζόμαστε.
   
  Καταρχήν για τα ΣΔΚΠ και τους χάρτες επικινδυνότητας, παραπέμπουμε στην Πρόσκληση VI και στο με α/α 15 έχοντας υπόψη:
  Τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Πλημμύρες (2007/60/ΕΚ) και της εθνικής νομοθεσίας, όπως αυτά έχουν κυρωθεί με ΦΕΚ (Β 2640, 2691, 2692, 2686, 2684, 2693, 2682, 2685, 2689, 2638, 2690, 2688, 2687, 2683, 2639-΄Εβρος), και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: http://floods.ypeka.gr/index.php/sxedia-diaxeirisis.
  Όπως και στις υδρεύσεις και αποχετεύσεις, έτσι και στην Πρόσκληση VI, το ποσό των 2.500.000 € έχει την έννοια του χωρικού προϋπολογισμού διαθέσιμου συνολικά. Είτε λοιπόν ο Δήμος ή η ΔΕΥΑ (όχι και οι δύο με δύο χωριστές αιτήσεις), ένας εξ' αυτών (ανάλογα με το ποιός έχει αρμοδιότητα για την προτεινόμενη πράξη) μπορεί να υποβάλει αίτηση έως 2.500.000 €.
  Επίσης σκεφτείτε και το ενδεχόμενο Προγραμματικής μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑ ώστε να φιλοξενηθούν οι ανάγκες, πάντα με μία αίτηση και έως 2.500.000 €.  
   
 3. Στην πρόσκληση παρατηρούνται σημεία τα οποία αντικρούουν το ένα το άλλο συγκεκριμένα:
  • ενώ στο Κεφ.6 η Διαδικασία Επιλογής και Ένταξης ορίζει σαφώς: «Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση το πρωτόκολλο εισερχομένων του ΥΠΕΣ (άμεση αξιολόγηση). »
  • στο σημείο Α, Κεφ.1 Περιεχόμενο Πρόσκλησης αναφέρεται ότι «δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα: Συμπλήρωσης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (έργα συλλογής και διάθεσης των ομβρίων υδάτων σε υφιστάμενους αποδέκτες) με προτεραιότητα σε περιοχές υψηλών οικιστικών αναγκών και απαντήσεων εντός των ΖΔΥΚΠ.» και ουσιαστικά το σημείο Α ακυρώνει τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης με βάση το πρωτόκολλο εισερχομένων του ΥΠΕΣ χωρίς να ορίζει σαφώς με ποιο τρόπο θα προσδιοριστεί και θα υλοποιηθεί η προτεραιότητα των έργων εντός ΖΔΥΚΠ.
  Αν στόχος της Πρόσκλησης ήταν η χρηματοδότηση μόνο έργων «Συμπλήρωσης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (έργα συλλογής και διάθεσης των ομβρίων υδάτων σε υφιστάμενους αποδέκτες) με προτεραιότητα σε περιοχές υψηλών οικιστικών αναγκών και απαντήσεων εντός των ΖΔΥΚΠ.» και με δεδομένη τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης που έχει επιλεγεί θα έπρεπε να μην αναφέρεται ο όρος προτεραιότητα αλλά αποκλειστικά προκειμένου να μην αυτοαναιρείται η διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, και με την διατύπωση της Πρόσκλησης VI, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ένα προτεινόμενο έργο είναι επιλέξιμο όταν ανήκει στις ομάδες έργων που αναφέρονται στο έγγραφο 135202/13-2-2018 της ΕΓΥ, ήτοι (α) περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω πλημμύρας, (β) περιοχές που δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω πλημμύρας, αλλά στις οποίες έχουν παρατηρηθεί σημαντικά πλημμυρικά συμβάντα στο παρελθόν, (γ) περιοχές εκτός ΖΔΥΚΠ και για τις οποίες τεκμηριωμένα αποδεικνύεται ότι αντιπλημμυρικά έργα θα συμβάλλουν στη μείωση των επιπτώσεων από πλημμύρα ή στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης πλημμύρας στις περιοχές που περιλαμβάνονται στους χάρτες επικινδυνότητας και (δ) περιοχές που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις προαναφερθείσες ομάδες αλλά στο στάδιο της διαβούλευσης των ΣΔΚΠ έχει καταγραφεί ότι έχουν υποστεί σοβαρές επιπτώσεις από πλημμύρες  
   
  Σε συνέχεια του ερωτήματός σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:
  • Η αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VI είναι άμεση, ήτοι, γίνεται κατά σειρά πρωτοκόλλου υποβολής. Η αξιολόγηση δεν είναι συγκριτική.
  • Στα αναρτημένα συνοδευτικά έγγραφα της Πρόσκλησης (βλ.http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosI/proskl-texnDeltia/) μπορεί κανείς να ανατρέξει στο “Φύλλο Αξιολόγησης” στο οποίο, στο Φύλλο Γ “Σκοπιμότητα” και ειδικότερα στο Υποκριτήριο Γ1 “Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης”, ο αξιολογητής, σημειώνει ΝΑΙ/ΟΧΙ διατρέχοντας τα εγκεκριμένα ΣΔΚΠ και τους Χάρτες Επικνδυνότητας και παρατηρώντας αν η εκάστοτε περιοχή εμπίπτει στις σημειωμένες ΖΔΥΚΠ. Συνεπώς, δεν υπάρχει βαθμολόγηση σε αυτό το σημείο (όπως και σε κανένα άλλο υποκριτήριο) και είναι on/off κριτήριο η “κατά προτεραιότητα” υπαγωγή της περιοχής του προτεινόμενου έργου εντός ΖΔΥΚΠ. Συνεπώς, η διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης δεν αναιρείται.
  • Το αναφερόμενο έγγραφο της ΕΓΥ της 13/2/2018 απευθύνεται στις Διαχεριστικές Αρχές των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε μία μεταβατική περίοδο (προ δηλαδή κύρωσης των οικείων ΣΔΚΠ σε ΦΕΚ) και στόχο έχει να δώσει σχετική κατεύθυνση αξιολόγησης στα στελέχη των Υπηρεσιών αυτών, στο πλαίσιο ήδη ανοιχτών Προσκλήσεων (στο Θεματικό Στόχο 5) και στο πλαίσιο οδηγιών και διευκρινήσεων υπό το βάρος της κρίσιμης αξιοποίησης της Κοινοτικής Συνδρομής την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Σημειωτέον δε ότι σε αρκετά ΠΕΠ, προ του εγγράφου της ΕΓΥ και με χρήση της Τεχνικής Βοήθειας των Προγραμμάτων αυτών, εφαρμοζόταν ήδη η προτεραιοποίηση των έργων με βάση την υπαγωγή των εξυπηρετούμενων περιοχών στις ΖΔΥΚΠ.
  Έκτοτε, και πιο συγκεκριμένα την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου του 2018, κυρώθηκαν σε ΦΕΚ όλα τα ΣΔΚΠ της χώρας, έληξε η διαβούλευση, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των ΖΔΥΚΠ των οικείων ΣΔΚΠ τα οποία και εγκρίθηκαν από την ΕΓΥ και το ΥΠΕΝ και εκδόθηκαν τα αντίστοιχα ΦΕΚ. Εφεξής, τα ΣΔΚΠ και οι συνοδευτικοί χάρτες επικινδυνότητας αποτελούν στρατηγικά έγγραφα και με σαφή προσδιορισμό των προτεραιοποιημένων αναγκών της χώρας.
  • Η Πρόσκληση VI του Προγράμματος ΦιλόΔημος, η οποία εκδόθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2018 (κατόπιν της κύρωσης των ΣΔΚΠ), σε επίπεδο χώρας, με τους διαθέσιμους πόρους και με το υπόβαθρο των κυρωμένων πλέον ΣΔΚΠ, αντιλαμβάνεστε, ότι αναγκαστικά θα πρέπει να στοχεύσει ‘κατά προτεραιότητα’ σε ώριμα έργα σε περιοχές εντός των ΖΔΥΚΠ.