Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι
Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση
Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ι
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ
Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης
Ερωτήσεις-Απαντήσεις ΙΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙV
Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
Ερωτήσεις-Απαντήσεις ΙV
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V
Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων
Ερωτήσεις-Απαντήσεις V
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VI
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
Ερωτήσεις-Απαντήσεις VΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VII
Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση
Ερωτήσεις-Απαντήσεις VΙI