Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι
Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ
Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ
Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙV
Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V
Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VI
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας