Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
Αριθμός ΦΕΚΘΕΜΑΕγκύκλιος που συνοδεύουν
Β΄ 759/07 Διόρθωση σφάλματος στην Υ.Α. 18183/02-04-2007. 66
B΄ 1613/07 Τροποποίηση της 18183/02-04-2007 Υπουργικής Απόφασης "Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού", [ΦΕΚ 534Β/13-4-2007 και ΦΕΚ 759Β/14-5-07 (διόρθωση σφάλματος)]. (Υ.Α. 45038/08-08-2007) 66
Β΄ 19/07 Τροποποίηση της 18183/02-04-2007 Υπουργικής Απόφασης "Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού", [ΦΕΚ 534Β/13-4-2007 και ΦΕΚ 759Β/14-5-07 (διόρθωση σφάλματος)], όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45038/8-8-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1613Β΄/17-08-2007). (Υ.Α. 71841/21-12-2007) 66
Β΄ 699/08Τροποποίηση της 18183/02-04-2007 Υπουργικής Απόφασης "Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού". (Υ.Α. 16422/17-04-2008)-Διευκρινίσεις66
Β΄ 699/08Τροποποίηση της 18183/02-04-2007 Υπουργικής Απόφασης "Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού". (Υ.Α. 16422/17-04-2008)-Διευκρινίσεις 8
Β΄ 699/08Τροποποίηση της 18183/02-04-2007 Υπουργικής Απόφασης "Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού". (Υ.Α. 16422/17-04-2008)-Παράταση προθεσμίας υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Α.Π.: 70770 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης
Α.Π.: 10809 Οδηγός για την κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων τους, για το έτος 20098