Κυριακή 27 Μαΐου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
3/1/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

e-mail: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 3  Ιανουαρίου 2011

                                                                    

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα επείγουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα “Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2011”, η οποία εστάλη σε φορείς του δημόσιου τομέα , του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.:

ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80

 

Ταχ. Δ/νση    :

Βασ. Σοφίας 15

ΠΡΟΣ: (Ως πίνακας διανομής)

 

 

Ταχ. Κώδ.      :

106 74, Αθήνα

 

 

 

FAX                 :

210 33 93 229

 

 

           

 

ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2011

 

          Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε ( μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις ), στο σύνολο των φορέων. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους και αφορούν στο σύνολο του έτους αυτού».

          Σύμφωνα, επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου  3 παρ. 4 περ. β  του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας», για τις προσλήψεις  τακτικού προσωπικού που θα διενεργηθούν στους κρατικούς φορείς του δημόσιου τομέα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού), όσον  αφορά στην εφαρμογή του λόγου ένα προς πέντε, συνυπολογίζονται στις προσλήψεις οι τυχόν  μεταφορές και εντάξεις  προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ΄ έως και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 με εξαίρεση τις μεταφορές προσωπικού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).

            Επίσης, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3899/2010  οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010.

          Προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2011 και να εκδοθεί η κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τις προσλήψεις το έτος 2011, θα πρέπει τα αιτήματά σας να περιορισθούν  στις απολύτως αναγκαίες προσλήψεις. Για το λόγο αυτό  θα πρέπει άμεσα  όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα (όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3812/09) να υποβάλουν στο Υπουργείο μας τον προγραμματισμό των αναγκών τους σε μόνιμο προσωπικό, σε προσωπικό  ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου καθώς και  συμβάσεων μίσθωσης έργου με βάση τις ανάγκες που θεωρούνται απολύτως απαραίτητες ενόψει των ως άνω περιορισμών.

          Α.  Προγραμματισμός Μόνιμου  Προσωπικού και Προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

            Ειδικότερα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010 που αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3833/10  προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό του λόγου ένα προς πέντε (1/5), συνυπολογίζεται στις προσλήψεις που θα διενεργηθούν στους κρατικούς φορείς του δημοσίου τομέα των περιπτώσεων α και β της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 και ο αριθμός του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρθηκε από τους φορείς των περιπτώσεων στ έως και θ  της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94,  με εξαίρεση τη μεταφορά προσωπικού που προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 3852/2010.

          Τα ανωτέρω  αιτήματα πρέπει να έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας, όσο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ/νση 20η Προϋπολογισμού ), προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, έως την 14η Ιανουαρίου 2011 . 

          Επίσης τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται με στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ο ακριβής αριθμός των αποχωρήσεων προσωπικού κατά το έτος 2010 καθώς και με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α της παρούσας.

          Επιπλέον παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε στοιχεία, που θα συμπληρωθούν στους  συνημμένους πίνακες Α1, Α2, για εκκρεμότητες διορισμών/προσλήψεων τακτικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα, από πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων που έχουν εκδοθεί από το ΑΣΕΠ μέχρι 31-12-10.

          Επίσης κατά τον εν λόγω προγραμματισμό να ληφθεί υπόψη ο αριθμός του προσωπικού που μεταφέρθηκε από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως Ολυμπιακή κλπ.

           

Β. Προγραμματισμός Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

          Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 4, περ. δ του ν. 3899/10 «Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά δέκα πέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010». Σημειώνεται ότι οι εγκρίσεις έτους 2010 είχαν περιοριστεί κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με τις εγκρίσεις του 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.7 του ν. 3833/2010.   

          Η επιλογή του προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα ή έργα που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς γίνεται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21  του Ν. 2190/94, όπως ισχύει.  

          Σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, το αίτημα κάθε Υπουργείου, θα υποβάλλεται δια του αρμόδιου Υπουργού και θα περιλαμβάνει προγραμματισμό  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τόσο για τις δικές του ανάγκες όσο και για τις ανάγκες των φορέων που εποπτεύει, επισυνάπτοντας και τα αναλυτικά στοιχεία των φορέων με βάση τις εποχιακές ανάγκες ή άλλες περιοδικές ή πρόσκαιρες ανάγκες τους ή τις ανάγκες σε προσωπικό για προγράμματα ή έργα που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς τα οποία υλοποιούν .

          Τα αιτήματα για την έγκριση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου πρέπει να έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας , όσο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ/νση 20η Προϋπολογισμού), προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, έως την 14η Ιανουαρίου 2011. 

             Μεμονωμένα αιτήματα φορέων ή αιτήματα που θα υποβληθούν  μετά την παραπάνω ημερομηνία, δεν θα περιληφθούν στον ενιαίο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2011, με εξαίρεση τα αιτήματα που θα αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών που λόγω της φύσης τους δεν είναι δυνατόν να προγραμματισθούν .

          Γ. Συμβάσεις μίσθωσης έργου

          Για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, όπως ήδη αναφέρθηκε ισχύει ο περιορισμός του άρθρου 3, παρ. 4 περ. δ του ν. 3899/10 για περαιτέρω μείωση κατά 15% σε σχέση με τις εγκρίσεις του έτους 2010.  Σημειώνεται ότι οι εγκρίσεις έτους 2010 είχαν περιοριστεί κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με τις εγκρίσεις του 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.7 του ν. 3833/2010.   

          Η επιλογή των αναδόχων με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3812/2009, γίνεται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21  του Ν. 2190/94, με πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ δηλαδή όπως και για το προσωπικό ορισμένου χρόνου (έλεγχος ανακοίνωσης πινάκων κατάταξης και ενστάσεων). Η σχετική βεβαίωση, ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου που δεν υποκρύπτoυν σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτονται με αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες, χορηγείται από το ΑΣΕΠ .

          Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009  σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου, δεν  επιτρέπεται εφεξής η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής υποστήριξης του φορέα . Σε περίπτωση που από τις οικείες διατάξεις προβλέπονται οργανικές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας με αυτές για τις οποίες προτείνεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τότε η υπηρεσία θα πρέπει να ζητά από το ΑΣΕΠ να διατυπώσει πρόταση για τον Υπουργό Εσωτερικών προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου, υπουργική απόφαση. Σημειώνεται ότι, η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ως άνω νόμου παρατείνεται έως τις 30-6-2011 (παρ. 6 άρθρο 26 του ν. 3879/2010) . Ειδικά για τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού η καταληκτική ημερομηνία είναι στις 31-12-2011. 

          Τα αιτήματα για την έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου,  πρέπει, πριν την υποβολή τους στην υπηρεσία μας να υποβληθούν στο ΑΣΕΠ το αργότερο μέχρι 10 Ιανουαρίου 2011, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας, και στη συνέχεια να αποσταλούν στην υπηρεσία μας μέχρι την 14η Ιανουαρίου 2011 και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  (Δ/νση 20η Προϋπολογισμού)  προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, με συνημμένη τη σχετική βεβαίωση του ΑΣΕΠ.

          Τα υποβαλλόμενα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται από  εκθέσεις αναγκαιότητας, σχετικά με τους λόγους που καθιστούν απαραίτητη την πρόσληψη του προσωπικού, που υπογράφονται από τον Υπουργό (ή  Υφυπουργό) που υπέβαλε το σχετικό αίτημα και να προσκομίζεται έγκαιρα στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της ΓΓΔΔ & ΗΔ έτσι ώστε να μην παρατηρηθεί καθυστέρηση στην έκδοση της εγκριτικής απόφασης και κατά συνέπεια στην ικανοποίηση των αιτημάτων.

          Τα αιτήματα των Ενιαίων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποστέλλονται στη Δ/νση Διοίκησης/ Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ( Σταδίου 27-Αθήνα) με κοινοποίηση στην  υπηρεσία μας .Για τα αιτήματα των Ο.Τ.Α.  α΄ και β΄ βαθμού θα εκδοθεί  εγκύκλιος από τη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. / Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Σταδίου 27 – Αθήνα). Σε κάθε περίπτωση και τα αιτήματα των ΟΤΑ θα κοινοποιηθούν στην υπηρεσία μας για τον έλεγχο του περιορισμού του 1/5.

          Όταν το αίτημα αφορά σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ν.π.ι.δ.) πρέπει να αναφέρεται αν ο φορέας ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του.

          Όσον αφορά στην έγκριση των προσλήψεων του πάσης φύσεως προσωπικού από τις δημόσιες επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ) οι ειδικές διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 33 του Ν. 3697/2008 προβλέπουν ότι η έγκριση χορηγείται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και όχι από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Ωστόσο προκειμένου να τηρηθεί ο περιορισμός του 1/5 οι επιχειρήσεις αυτές θα κοινοποιήσουν τα αιτήματά τους στην υπηρεσία μας στις προθεσμίες που τίθενται με την παρούσα εγκύκλιο .

          Δ. Ειδικότερα το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα περιλάβει στα αιτήματα του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων που εποπτεύει και του προσωπικού της εκκλησίας που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό .

          Όσον αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας θα πρέπει να μας αποστείλουν τα αιτήματά τους όχι μόνο για το πολιτικό προσωπικό αλλά και για τους ένστολους καθόσον ο περιορισμός του 1/5 ισχύει για όλο το προσωπικό του δημόσιου τομέα ανεξάρτητα αν χορηγείται έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή. 

          Παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας καθώς και τα νομικά πρόσωπα (Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου και ΔΕΚΟ) που εποπτεύετε, με τον προσφορότερο τρόπο, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας( e- mail).

      Η παρούσα εγκύκλιος διατίθεται και μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Δ.Δ.&  Η.Δ. (ηλ. δ/νση www. gspa.gr. στη Διαδρομή : Πρoσλήψεις καθώς και στο «Διαύγεια».

                                                                                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

                                                                  ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Τα αιτήματα προς έγκριση πρέπει να συνοδεύονται από τους ακόλουθους πίνακες που αποτελούν παραρτήματα της παρούσας εγκυκλίου:

-                      Παράρτημα Α, Α1, Α2 (Πίνακας αιτημάτων για  Τακτικό  Προσωπικό και στοιχεία για εκκρεμότητες διορισμών)

-                      Παράρτημα Β (Πίνακας αιτημάτων για Έκτακτο Προσωπικό και συμβάσεις μίσθωσης έργου) το οποίο πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσει και να αποστείλει κάθε Υπηρεσία και

-                      Παράρτημα Γ το οποίο είναι ένα έντυπο που περιλαμβάνει τα στοιχεία που πρέπει η Υπηρεσία να αποστείλει στο ΑΣΕΠ ,  όσον αφορά τις   συμβάσεις μίσθωσης έργου.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

213 1313257    κ. Γαλάνη                 (e-mail: dipp@ypes.gov.gr

213 1313274     κ. Μανιάτη               (e-mail: a.maniati@ypes.gov.gr)

213 1313238    κ. Παλαιολόγου       (e-mail:  e.palaiologou@ypes.gov.gr)

213 1313282    κ. Νικολάου              (e-mail:e.nikolaou@ypes.gov.gr)

213 1313264    κ. Δακτυλίδη            (e-mail:m.daktylidi@ypes.gov.gr)

Πίνακας διανομής:

Προς:

1)    ΑΣΕΠ

2)     Όλα τα Υπουργεία

        Δ/νσεις Διοικητικού

3)     Γραφεία Υπουργών

        κ΄ Υφυπουργών

 

ΚΟΙΝ:

1)     Γενική Γραμματεία

        της Κυβέρνησης

2)     Γενικούς & Ειδικούς Γραμματείς         όλων των Υπουργείων

3)     Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών

4)         Υπ. Εσωτερικών, Απ. & Ηλ. Διακυβέρνησης/Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. ( προκειμένου να διαβιβαστεί στους ΟΤΑ α & β βαθμού)

5)                  Υπ. Εσωτερικών, Απ. & Ηλ. Διακυβέρνησης/Δ/νση Διοίκησης

6)         Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/ Δ/νση Προϋπολογισμού

7)         Υπουργείο Οικονομικών / Δ/νση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών  (ΔΕΚΟ) τ. ΥΠΕΘΟ

8)         Συνήγορος του Πολίτη

9)         Λοιπές Ανεξάρτητες Αρχές

10)  ΑΔΕΔΥ

 

 

Εσωτερική Διανομή:

-        Γραφείο κ.Υπουργού

-                 Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών

-                 Γραφεία κ.κ.Γεν.Γραμματέων

-                 Γραφεία κ.κ.Προϊσταμένων Γεν.Δ/σεων της Γ.Γ.Δ.Δ.Η.Δ.

-                 Όλους τους Προϊσταμένους Δ/σεων της Γ.Γ.Δ.Δ.Η.Δ.

-                 Δ.Η.Ε.Σ.

                                

  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ……………………………………..

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ …………………………

Ν. Π. Δ. Δ. …………………………………………

Ν. Π. Ι. Δ. ………………………………………….

 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

2011

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2010

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 2010

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ 35ΕΤΙΑΣ Ή ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ

 

(  Μ Ο Ν Ι Μ Ο ,   ΕΠ Ι  ΘΗΤΕΙΑ,     Μ Ε

ΑΙΤΟΥ Μ ΕΝΕΣ

 

ΟΡΓΑΝ ΙΚΕΣ

ΚΑΛΥΜ Μ ΕΝ ΕΣ

ΚΕΝΕΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 

 

2011

2012

2013

Ε Μ Μ Ι Σ Θ Η  ΕΝΤΟΛΗ, ΣΥ ΜΒ. ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1

 

ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

ΠΕ

ΤΕ

ΔΕ

ΥΕ

 

ΦΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/  (όπου δεν υπάρχει ΦΕΚ, καταχωρείται η Απόφαση Οριστικών Αποτελεσμάτων)

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ανωτέρω πίνακας να συμπληρωθεί και αποσταλεί σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονται στην εγκύκλιο

 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ……………………………………..

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ …………………………

Ν. Π. Δ. Δ. …………………………………………

Ν. Π. Ι. Δ. ………………………………………….

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ν. 2190/1994)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ**/ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ***

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ*

ΑΠΡΟΒΛ. ΑΝΑΓΚΩΝ

(Άρθρο 20)

ΕΠΟΧΙΑΚΟ

(Άρθρο 21, παρ . 1)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΟΚ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

(Άρθρο 21

παρ. 3)

ΑΝΑΠΛΗ-ΡΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ (Άρθρο 21 παρ. 2)

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩ-ΠΙΚΟ****

ΑΝΑΘΕ-ΣΗ ΕΡΓΟΥ

2009-2010

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗ-ΨΕΙΣ ΠΡΟΗ-ΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ-ΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Αναγράφεται και το επίπεδο σπουδών της ειδικότητας.

** Αναγράφονται όλες οι προσλήψεις.

*** Όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης αναγράφεται ο αριθμός των θέσεων που έχουν εγκριθεί με σχετική Π.Υ.Σ.

**** Αναγράφονται όλες οι λοιπές περιπτώσεις (συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, κ.λ.π.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ

 

ΦΟΡΕΑΣ : ……………………………………………………….

………………………………………………………………………

ΑΦΜ : …………………………………………………………….

Διεύθυνση : …………………………………………………….

……………………………………………Τ.Κ : …………………

Τηλέφωνα επικοινωνίας : ………………………………….

Αρ. Φαξ. : ……………………………………………………….

Email : ……………………………………………………………

Πληροφορίες : …………………………………………………

 

Ημερομηνία.:…/……/……

Αριθμ. Πρωτ.: ……………

 

 

 

 

 

 

Προς

Ανώτατο Συμβούλιο

Επιλογής Προσωπικού

Πουλίου 6

Τ.Θ.143 07

Τ.Κ.115 10 – Αθήνα

Email: symvaseis-ergou@asep.gr

 

Θέμα : «Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.»

 

        Παρακαλούμε για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι η αιτούμενη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

(Άρθρο 10 και παρ. 1 άρθρου 14, Ν.3812/2009)

 

1. Ονομασία/Τίτλος Έργου :.........................................................................................

2. Κατηγορία Έργου[1]:  α) Τεχνικό Έργο:             β) Έργο Παροχής Υπηρεσιών: 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου :....................................................................................

4. Συνοπτική περιγραφή έργου :....................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

5. Διάρκεια έργου: ……………………………………..  Από ……………………..…… Έως..……………………

6. Αριθμός και ειδικότητα προσώπων που θα απασχοληθούν:................................................

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  (συνέχεια)    

7. Προβλεπόμενη δαπάνη:............................................................................................

8. Αιτιολογία για τους λόγους που δεν μπορεί να εκτελεστεί το έργο από υπαλλήλους του φορέα :       

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

Για τον Φορέα

 

 

Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα

 

 

Συνημμένα :

1.       Οικείες διατάξεις από τις οποίες προκύπτουν οι οργανικές θέσεις του προσωπικού.

2.       ................................................................................ ……….……………………

 

 

 


                                                          (Χώρος που συμπληρώνεται από το ΑΣΕΠ)

 

 [1] Συμπληρώνεται αναλόγως με την ένδειξη  S