Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
13/5/2011

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ


 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

e-mail: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 13 Μαΐου  2011

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καταθέτει προς ψήφιση στη Βουλή τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», στην οποία συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

- Διάταξη με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα υποχρεωτικής μετάταξης πλεονάζοντος προσωπικού  ΟΤΑ α΄βαθμού.
Η ρύθμιση στοχεύει στην ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ αφού  διαπιστώθηκε ότι, σε ικανό αριθμό δήμων, υπηρετεί υπερβολικά μεγάλος αριθμός υπαλλήλων σε σχέση με εκείνον που έχουν πραγματικά ανάγκη για την επιτέλεση της αποστολής τους ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν ΟΤΑ και άλλοι φορείς του δημοσίου που δεν διαθέτουν τον αναγκαίο αριθμό  υπαλλήλων προκειμένου να ικανοποιήσουν τις πραγματικές ανάγκες παροχής δημοσίων υπηρεσιών
Το πλεονάζον προσωπικό προσδιορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια  (πληθυσμιακά, οικονομικά, γεωγραφικά) και με βάση το εύρος των ασκούμενων στην πράξη αρμοδιοτήτων από τους δήμους στους οποίους υπηρετεί το εν λόγω προσωπικό σε σχέση με τις αρμοδιότητες που ασκούν οι φορείς υποδοχής. Ο προσδιορισμός του πλεονάζοντος προσωπικού και η διαδικασία μετάταξης ή μεταφοράς του ρυθμίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)  προκειμένου για την κατάρτιση του προεδρικού διατάγματος να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

- Διάταξη για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
Οι διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων λόγω των διαφοροποιημένων αναγκών κάθε δήμου, των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν (ορεινότητα, νησιωτικότητα κ.οκ.), αλλά και των δυνατοτήτων που έχουν οι δήμοι δεν επιτρέπουν πάντα και συνολικά την αποκομιδή με τις καθιερωμένες μεθόδους και  προσωπικό που οι δήμοι έχουν στη διάθεσή τους. Με τη ρύθμιση προσδιορίζονται ο τρόπος και οι επιπλέον προϋποθέσεις με τις οποίες οι δημοτικές αρχές μπορούν συμπληρωματικά να κάνουν χρήση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τρίτους στον τομέα της καθαριότητας των δημοτικών χώρων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν  από τις τοπικές συνθήκες. Οι συμβάσεις αυτές επειδή είναι εξαιρετικής σημασίας απαιτείται τόσο η εξειδίκευση των όρων τους  όσο και η έγκρισή τους από την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του οικείου δημοτικού συμβουλίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η αρχή της διαφάνειας και του ελέγχου της εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

- Διάταξη για τη διασφάλιση της ισοσκέλισης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ.
Με αυτή τη ρύθμιση προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους το ύψος των εσόδων του προϋπολογισμού των ΟΤΑ δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των εγγεγραμμένων δαπανών, το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ώστε να διασφαλίζεται η - υποχρεωτική από το νόμο – ισοσκέλισή του.ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ