Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
08/02/2018(2/25-1-2018) Υπαγωγή ορισμένων περιπτώσεων αιτούντων στις διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών
07/02/2018(3320/6-2-2018) Κατανομή ποσού ύψους 6.434.024,00€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ 2018 καταβολής διατροφικού επιδόματος, για τον Ιανουάριο τρέχοντος έτους
07/02/2018(5/6-2-2018) Οδηγίες για λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη
05/02/2018(04/1-2-2018) Ισχύς των αποφάσεων ορισμού αντιδημάρχων στην περίπτωση εκλογής νέου δημάρχου (άρθρο 60 του ν. 3852/ 2010)
05/02/2018(3432/2-2-2018) Παροχή οδηγιών εφαρμογής άρθρου 79Α, ν.4412/2016 (Α’ 147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών
05/02/2018(1940/5-1-2018) Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8440/2011 (Β΄318) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
05/02/2018(3154/31-1-2018) Συμπληρωματική κατανομή συνολικού ποσού 228.926,03 € σε Δήμους, από τους ΚΑΠ 2018, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017
05/02/2018(3449/5-2-2018) Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
05/02/2018(3439/5-2-2018) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
02/02/2018(2170/2-2-2018) Κατανομή ποσού ύψους έως 20.100.000,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2018, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...   Επόμενη