Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
08/02/2018(2/25-1-2018) Υπαγωγή ορισμένων περιπτώσεων αιτούντων στις διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών
07/02/2018(5/6-2-2018) Οδηγίες για λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη
07/02/2018(3320/6-2-2018) Κατανομή ποσού ύψους 6.434.024,00€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ 2018 καταβολής διατροφικού επιδόματος, για τον Ιανουάριο τρέχοντος έτους
05/02/2018(04/1-2-2018) Ισχύς των αποφάσεων ορισμού αντιδημάρχων στην περίπτωση εκλογής νέου δημάρχου (άρθρο 60 του ν. 3852/ 2010)
05/02/2018(3432/2-2-2018) Παροχή οδηγιών εφαρμογής άρθρου 79Α, ν.4412/2016 (Α’ 147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών
05/02/2018(3154/31-1-2018) Συμπληρωματική κατανομή συνολικού ποσού 228.926,03 € σε Δήμους, από τους ΚΑΠ 2018, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017
05/02/2018(3449/5-2-2018) Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
05/02/2018(1940/5-1-2018) Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8440/2011 (Β΄318) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
05/02/2018(3439/5-2-2018) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
02/02/2018(2170/2-2-2018) Κατανομή ποσού ύψους έως 20.100.000,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2018, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας
Προηγούμενη  ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ...   Επόμενη