Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
13/03/2018(5731/07.03.2018) Εγκύκλιος για έναρξη ισχύος Βιβλίου IV του ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών
13/03/2018(6558/08.03.2018) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
12/03/2018(5985/8-3-2018) Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
09/03/2018(6282/6-3-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2018, σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Γ΄ κατανομή 2018
08/03/2018(5428/7-3-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Γ΄ Κατανομή έτους 2018
08/03/2018(6149/2-3-2018) Παροχή οδηγιών χορήγησης έγκρισης εξουσιοδότησης ΝΠΔΔ & ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειών αυτοτελούς διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών άρθ. 26 ν.4483/2017 (Α’ 107)
07/03/2018(6351/6-3-2018) Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για τις ανάγκες του νέου συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης αλληλογραφίας ΙΡΙΔΑ
06/03/2018(4995/2-3-2018) Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δ. Βόλβης, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους
06/03/2018(09/2-3-2018) Υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών
06/03/2018(255/22-2-2018) Παράταση προθεσμίας παραγράφου 4 αρθ.25 ν.1599/1986
Προηγούμενη  ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ...   Επόμενη