Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
05/02/2018(3432/2-2-2018) Παροχή οδηγιών εφαρμογής άρθρου 79Α, ν.4412/2016 (Α’ 147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών
05/02/2018(3449/5-2-2018) Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
05/02/2018(3154/31-1-2018) Συμπληρωματική κατανομή συνολικού ποσού 228.926,03 € σε Δήμους, από τους ΚΑΠ 2018, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017
05/02/2018(1940/5-1-2018) Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8440/2011 (Β΄318) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
05/02/2018(3439/5-2-2018) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
02/02/2018(2170/2-2-2018) Κατανομή ποσού ύψους έως 20.100.000,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2018, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας
01/02/2018(3105/30-01-2018) Στελέχωση των οργανικών μονάδων των Δήμων με μηχανικούς
01/02/2018(42260-3101-2018) Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθμ. 270/2017 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
26/01/2018(03/26-1-2018) Διευκρινίσεις σχετικά με τα Περιγράμματα θέσεων εργασίας
25/01/2018(1704/24-1-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Α΄ κατανομή 2018
Προηγούμενη  ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...   Επόμενη