Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
12/02/2018(3080/8-2-2018) Συμβάσεις κάτω των ορίων άρθρων 5(ΒΙΒΛΙΟ Ι) & 235(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) ν.4412/2016 (Α’ 147)
12/02/2018(4033/12-2-2018) Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA ΙΙ): Επιδότηση Έργων Αδελφοποίησης Πόλεων μεταξύ ΕΕ & Τουρκίας
09/02/2018(6/8-2-2018) Αποδοχή αίτησης παραίτησης από το αξίωμα του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64 παρ. 7 του ν.3852/2010)
09/02/2018(2816/30-1-2018) Καθορισμός τύπου & περιεχομένου στοιχείων, χρόνου & τρόπου ενημέρωσης Κόμβου Διαλειτουργικότητας & λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο ΥΠΕΣ
08/02/2018(3533/7-2-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Β΄ Κατανομή έτους 2018
08/02/2018(2/25-1-2018) Υπαγωγή ορισμένων περιπτώσεων αιτούντων στις διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών
07/02/2018(5/6-2-2018) Οδηγίες για λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη
07/02/2018(3320/6-2-2018) Κατανομή ποσού ύψους 6.434.024,00€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ 2018 καταβολής διατροφικού επιδόματος, για τον Ιανουάριο τρέχοντος έτους
05/02/2018(04/1-2-2018) Ισχύς των αποφάσεων ορισμού αντιδημάρχων στην περίπτωση εκλογής νέου δημάρχου (άρθρο 60 του ν. 3852/ 2010)
05/02/2018(3432/2-2-2018) Παροχή οδηγιών εφαρμογής άρθρου 79Α, ν.4412/2016 (Α’ 147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών
Προηγούμενη  ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ...   Επόμενη