Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
23/02/2018(4748/20-2-2018) Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα
22/02/2018(4744/20-02-2018) Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 3439/05-02-2018 (ΑΔΑ: Ω960465ΧΘ7-210) απόφασής μας σχετικά με την εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
22/02/2018Εγκύκλιος 8: Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου με συμμετοχή προέδρου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
21/02/2018(4902/14-2-2018) Εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων στη διαδικασία των διμηνιαίων εκλογικών αναθεωρήσεων μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος «Μητρώου Πολιτών»
20/02/2018(4531/14-2-2018) Δημοσίευση απόφασης Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών & παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
20/02/2018(2717/29-1-2018) Τροποποίηση ΠΔ126/2001 (Α΄113) & σύσταση ΝΠΔΔ επωνυμίας «Δημοτικό Λιμενικό Αμοργού»- Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος
16/02/2018(3767/12-2-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2018, σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ κατανομή έτους 2018
13/02/2018Εγκύκλιος 7/2018 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2017)
13/02/2018(1364/12-2-2018) Α΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00€ από τους ΚΑΠ 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους
12/02/2018(4032/12-2-2018) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2018
Προηγούμενη  ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ...   Επόμενη