Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
22/06/2017(19238/12-6-2017) Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου για το έργο της αναβάθμισης του τηλεφωνικού κέντρου του ΥΠΕΣ
20/06/2017(20405/19-6-2017) Δημοσίευση του Π.Δ. 55/2017
20/06/2017(17/16-6-2017) Αποτελέσματα ελέγχου στοιχείων εφαρμογής Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου από φορείς Τ.Α - Γενικές οδηγίες-απαιτούμενες ενέργειες
15/06/2017(17866/13-6-2017) Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής, αναγκών υπηρεσιών ΥΠΕΣ
14/06/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2017, που αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων (Παρατηρητήριο), που εδρεύει στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
13/06/2017(19326/9-6-2017) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Γ΄ Κατανομή έτους 2017
12/06/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 12-06-2017, 08:17)
12/06/2017(18889/9-6-2017) Κατανομή 24.000.000,00€ στις Περιφέρειες από ΚΑΠ, καταβολής δαπανών μισθοδοσίας Ιουλίου 2017
12/06/2017(19205/12-6-2017) Μεταφορά προσωπικού ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ - ΧΑΝΙΚΗΣ σε φορείς Τ.Α.
12/06/2017(18097/6-6-2017) Ενημέρωση σχετικά με τροποποιήσεις του ν.4412/2016 (Α’ 147) και έκδοση Υ.Α. ΚΗΜΔΗΣ
Προηγούμενη  ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ...   Επόμενη