Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
15/03/2018(6887-6888-6889/8-3-2018) Υπόμνηση για το ερωτηματολόγιο για τον 8o γύρο αμοιβαίας αξιολόγησης (GENVAL)
14/03/2018(7343/13-3-2018) Αίτημα συντήρησης (προμήθεια-αντικατάσταση εναλλακτών & φίλτρων) των VAM στις αίθουσες πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών του ΥΠΕΣ
14/03/2018(7369/13-3-2018) Ενημέρωση αποδοχής του Υπουργού Εσωτερικών της αριθµ. 171/2017 Γνωµοδότησης Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
13/03/2018(7099/12.03.2018) Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Ι.Φ
13/03/2018(7183/12.03.2018) Αίτημα για προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών για το οικονομικό έτος 2018
13/03/2018(5293/23.02.2018) Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. οικ. 1940/2.02.2018 (Β΄ 310) υπουργικής απόφασης
13/03/2018(5731/07.03.2018) Εγκύκλιος για έναρξη ισχύος Βιβλίου IV του ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών
13/03/2018(6558/08.03.2018) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
12/03/2018(5985/8-3-2018) Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
09/03/2018(6282/6-3-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2018, σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Γ΄ κατανομή 2018
Προηγούμενη  ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ...   Επόμενη