Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
27/04/2018(11/25-4-2018) Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί Ιθαγένειας
26/04/2018(ΚΥΑ11836/17-4-2018) Εφαρμογή ν.4483/2017-Λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τις συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων
26/04/2018(13/24-4-2018) Διαδικασία έκτισης της πειθαρχικής ποινής της αργίας και της έκπτωσης (άρθρο 234, παρ. 6 του ν. 3852/ 2010)
25/04/2018(12/24-4-2018) Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μέχρι την 31η Ιουλίου 2018
25/04/2018(14467/25-4-2018) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
24/04/2018(13641/23-4-2018) Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθµ. 226/2017 Γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
24/04/2018(13131/20-4-2018) Διευκρινήσεις εφαρμογής Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών & παροχής τεχνικών & επιστημονικών υπηρεσιών
20/04/2018(12039/17-4-2018) Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων ευθύνης Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)
18/04/2018(7752/17-3-2018) Ζ΄ Τροποποίηση της 8310/15.3.2017 Υπ. Απόφασης «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Β. & Ν. Αιγαίου, Κεντ. & Δ. Μακεδονίας»
13/04/2018(9614/29-3-2018) Κατάρτιση Περιγραμμάτων θέσεων Εργασίας
Προηγούμενη  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...   Επόμενη