Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
19/06/2018(28612/16-6-2018)Πιστοποιητικά Δημοτολογίου
18/06/2018(28283/15-6-2018) Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δ. Τεμπών, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους.
15/06/2018(27944/15-6-2018) Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 117 του ν.4547/2018 (Α΄102) περί παράτασης προθεσμίας προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας
15/06/2018(28117/15-6-2018) Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών)
14/06/2018(27292/12-6-2018) Aπόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2018 σε όλους τους Δήμους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ κατανομή έτους 2018
13/06/2018(27170/12-6-2018) Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
07/06/2018(25970/6-6-2018) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4483/2017
07/06/2018(26109/5-6-2018) Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
07/06/2018(25925/6-6-2018) Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας προς κάλυψη δαπανών τους - ΣΤ΄ Κατανομή έτους 2018.
05/06/2018(25075/4-6-2018) Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δ. Βόλβης, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους
1